تاثیر پرفشاری خون در حاملگی بر وزن هنگام تولد نوزاد

نویسندگان

  • حاجی کاظمی, افتخارالسادات
  • حمید حقانی,
  • زهره فیضی,
چکیده

 Pregnancy induced hypertension has impacts on birth weight in different gestational ages, and deciding on preventive modalities is mainly based on comprehension of birth weight in different gestational ages. To approach this objective we performed a comparative retrospective study and compared the birth weight of neonates of mothers with and without pregnancy induced hypertension in different gestational ages with the participation of 250 hypertensive and 458 nonhypertensive mothers. Finding revealed significant differences between hypertension in pregnancy and birth weight in 36th and 37th weeks of gestation (P=0.15) and (P=0.019) respectively. The differences varied according the number of pregnancies, for instance, meanwhile, for nulliparas in 36th, 38th, 39th and 41st weeks, it was respectively, (P=0.008), (P=0.022), (0.033) and (P=0.49), in multiparas, with less that 5 pregnancies in 39th week the P value was (0.49), but in women with 5 and/or more pregnancies there was not any significant differences.  According to the findings pregnancy-induced hypertension will results in fetal low weight in different weeks of gestation. So, the researchers recommend useful services to be provided in different weeks of pregnancy.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر پرفشاری خون در حاملگی بر وزن هنگام تولد نوزاد

یکی از عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزاد، پرفشاری خون مادر در دوران بارداری است و آگاهی از وزن این نوزادان در هفته های آخر بارداری، کادر بهداشتی و درمانی را در جهت پیشگیری، تصمیم گیری و ارائه خدمات بیشتر و مفیدتر یاری می دهد . لذا این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه وزن هنگام تولد نوزاد در زنان مبتلا و غیر مبتلا به پرفشاری خون حاملگی به تفکیک سن حاملگی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای گذ...

متن کامل

بررسی تاثیر مکمل دوکوزاهگزانوییک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید در بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد و طول مدت حاملگی

Abstract Background and Objective: Recently, this hypothesis suggests that increased consumption of docosahexaenoic acid and eicosapentaenoic acid (unsaturated fatty acids with long-chain omega-3) a notable effects on the outcome of pregnancy, but evidence about the effects of this acid on the duration of pregnancy and birth weight is limit and contradictory.Therefore the present study aimed t...

متن کامل

بررسی تاثیر شیفت‌کاری بر وزن هنگام تولد و سن حاملگی نوزادان در زنان شاغل

Abstract Background:Mother's physical activity and occupationare two factors thatare supposed to have a role in producing low birth weight and premature birth. Severe physical work is an independent risk factor for premature infants. Thisstudywas designed to evaluate the effect of shiftworkandthe amountof physical activityduring pregnancy on birth weightandgestational age. Methods:In a cross-...

متن کامل

ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایع ترین علت کم خونی زنان باردار است که در 25-۱۵ درصد بارداری ها رخ می دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه 56% و در کشورهای توسعه یافته 20% می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کم خونی دوران بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر پرونده های بهداشتی 504 مادر باردار که از سایر ...

متن کامل

بررسی تاثیر مکمل دوکوزاهگزانوییک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید در بارداری بر وزن هنگام تولد نوزاد و طول مدت حاملگی

چکیده زمینه و هدف: اخیرأ این فرضیه مطرح است که افزایش مصرف دوکوزاهگزانوییک اسید و ایکوزاپنتانوییک اسید (اسیدهای چرب غیراشباع با زنجیره طولانی امگا3) اثرات قابل توجهی بر پیامدهای حاملگی دارند اما شواهد موجود در مورد اثر این اسیدها بر طول مدت حاملگی و وزن هنگام تولد نوزاد محدود و ضد و نقیض است. از این رو مطالعه ی حاضر با هدف بررسی تأثیر مکمل دوکوزاهگزانوییک اسید و ایکوزاپنتانوییک اسید بر طول مدت ...

متن کامل

بررسی ارتباط وزن گیری بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد در شهر یزد در سال 1392

Introduction: Various factors affect the health of both mother and fetus which maternal nutrition is one of them. Weight gain in pregnancy is one of the valid criteria for assessing nutritional status. The aim of this study was to investigate the relationship between weight gain in pregnancy and birth weight in Yazd city. Methods: This was a cross-sectional study. Data of 200 pregnant women ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 18  شماره 41

صفحات  17- 25

تاریخ انتشار 2005-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021