تاثیر ژنوتیپ و پیش تیمار سرما درکشت بساک جو

نویسندگان

  • سید قاسم حسینی سالکده
  • سیروس عبدمیشانی
  • پریچهره احمدیان
چکیده مقاله:

تاثیرپیش تیمار تنش حرارتی بر پاسخ کشت بساک درهشت رقم جو آزمایش شد. سنبله ها وقتی که فاصله قاعده برگ پرچم با برگ زیر آن 5-2 سانتیمتر بود برداشت شدند. با مشاهده سیتولوژیکی ‘ اکثر میکروسپورها دربساکهای گلچه ای وسطی هر سنبله در مرحله اواسط تک هسته ای بودند. سنبله ها در 4 درجه سانتیگراد به مدت 21 و28 روز درتاریکی پیش تیمار شدند. 30 بساک ا زسنبلچه های وسطی هر سنبله بر روی یک ظرف پتری کشت شده و یک تکرار را تشکیل داد. محیط کشت کالزایی ‘ IS تغییر یافته جامد شده با آگار و حاوی مالتوز و گلوتامین بودکه به آن ایندول تری استیک اسید (IAA) و 6- بنزول آمینو پورین (BAP) هر دو به میزان 1 میلی گرم در لیتر اضافه شدند. کالوس ها برای باززایی به محیط کشت مشابه با کالزایی منتقل گشتند. در این محیط کشت IAA حذف شده غلظت BAP به 4/0 میلی گرم د رلیتر کاهش یافت و منبع کربن 30 گرم د رلیتر ساکاروز بود.اختلاف معنی دار نبود. اگر چه اثر متقابل بسیار معنی داری بین ژنوتیپ و پیش تیمار سرما وجود داشت. بیشترین پاسخ مربوط به رقم ایگری با میانگین 61/14 درصد گیاه سبز با 28 روز پیش تیمار سرما بود. در حال حاضر نسبت پاسخ کشت بساک د رارقام ایگری و ریحان برای استفاده در یک برنامه اصلاحی مناسب می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر ژنوتیپ پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ به کشت بساک جو پاییزه

بالطبع بهینه سازی کشت شرایط کشت بساک بعنوان یکی از روش های بیوتکنولوژیکی مهم برای تولید گیاهان هاپلوئید جهت به نژادی دارای اهمیت زیادی است. در این تحقیق تاثیر ژنوتیپ، پیش تیمار سرمایی و محیط کشت القا بر روی پاسخ دهی کشت بساک جو بررسی شد. در این خصوص، به منظور تعیین مدت زمان بهینه پیش تیمار سرمایی، قبل از کشت بساک ها سنبله ها با دوره های یک هفته، دو هفته، سه هفته و چهار هفته در دمای 4 درجه سانتی...

تاثیر پیش تیمار دمایی و نور بر القاء جنین و کالوس در کشت بساک خیار

با هدف ب‍ررس‍ی‌ تاثیر ترکیب‌ها و غلظت‌های مختلف هورمونی و همچنین تاثیر پیش‌تیمار دمایی و نور بر تغییر مسیر بیولوژیکی و حرکت به سمت کالوس‌زایی، جنین‌زایی و باز‌زایی در ری‍زنمونه‌های ب‍س‍اک‌ خ‍ی‍ار، پژوهشی به ص‍ورت‌ دو آزمایش ف‍اک‍ت‍وری‍ل‌ جداگانه در ق‍ال‍ب‌ طرح‌ ک‍ام‍لا ت‍ص‍ادف‍ی‌ ب‍ا س‍ه‌ ت‍ک‍رار بر روی رقم بومی فضای باز خیار اصفهانی و لاین اصلاحی خیار گلخانه‌ای اج‍را گ‍ردی‍د. فاکتورها شامل پیش...

متن کامل

اثر ژنوتیپ و پیش تیمار های سرمایی و گرمایی روی پینه زایی و شاخه زایی در کشت بساک گوجه فرنگی

اثرات پیش تیمار سرمایی و گرمایی روی غنچه ها و بساکهای کشت شده در4 لاین گوجه فرنگی و 6 هیبرید حاصل از آنها در سه محیط کشت، مورد بررسی قرار گرفت. پیش تیمارهای دمایی شامل پیش تیمار سرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت و ?C10 بمدت 10 روز)، پیش تیمار گرمایی (?C35 بمدت 4 روز) و ترکیب پیش تیمار سرمایی و گرمایی (?C4 بمدت 48 ساعت سپس ?C35 بمدت 4 روز و تیمار دیگر ?C35 بمدت 4 روز سپس ?C4 بمدت 48 ساعت) بودند. کشتهای ...

متن کامل

بررسی اثر ژنوتیپ، پیش تیمارتنشی و محیط کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک

تولید گیاهان دابلدهاپلوئید یکی از بهترین روش­های اصلاحی برای دستیابی به لاین خالص است. برای تولید گیاهان دابلدهاپلوئید در گیاه جو (hordeum vulgare l.) روش کشت بساک از کارآمدترین روش­ها است. این پژوهش با هدف بررسی اثر ژنوتیپ، پیش­تیمارهای تنشی و محیط­کشت بر روی کالوس­زایی و باززایی بساک­های جو انجام شد. بساک­ها از 6 ژنوتیپ جو شامل هیبریدهای f3 (21070 ، 21082، 21095، 21076، 21063 و رقم igri) جداس...

متن کامل

بررسی اثر ژنوتیپ، پیش‌تیمارتنشی و محیط‌کشت در باززایی میکروسپورهای جو از طریق کشت بساک

Doubled haploid production is one of the best breeding methods to produce homozygous (pure) lines. Microspore culture technique is the most efficient method for production of doubled haploid plants. This research was carried out to study the effect of genotypes, stress pre-treatments and culture media on the callus induction and plant regeneration from microspores of anthers in barley (Hordeum ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1998-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023