تاثیر کشور سازنده،کیفیت ادراک شده و آشنایی با برند بر قصد خرید مشتریان فرش دستباف ایرانی(مورد مطالعه: مشتریان کشور ژاپن-شهر توکیو)

نویسندگان

چکیده

Today, with the removal of barriers to trade between countries, we are witnessing the emergence of the phenomenon of globalization at the level of international trade and the confrontation of consumers with the products of different countries. This shows the importance of identifying the factors affecting on purchase intention of customers. The aim of this study was to investigate the effect of three factors of the country origin image, perceived quality and brand familiarity on purchase intention of Iranian handmade carpet customers in Japan. This research in terms of purpose is practical and for collecting was cross-sectional survey data and about variables relationship is a correlation. The population of the study is the Japanese customers of handmade Iranian carpet stores in Tokyo. The statistical sample was determined using the Cochran formula and the available random sampling method, was 385. The results of the hypothesis test using SPSS software show the impact of all three variables in turn; brand familiarity, perceived quality and country origin image on the Japanese customers purchase intention.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه سرمایه‌گذاری در کیفیت خدمات به عنوان یک مزیت استراتژیک مطرح است و بر نقش آن در ارتقاء ارزش و ترجیح برند و در نهایت افزایش قصد خرید مشتریان، به خصوص در صنایع خدماتی نظیر صنعت بانکداری تأکید می‌شود. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر و نقشی که کیفیت خدمات بانکی در ارتقاء ارزش برند و به تَبَع آن ترجیح برند و قصد خرید مشتریان دارد، صورت گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است...

صنعت فرش سابقه طولانی در کشور داشته و در گذشته‌های دور به‌عنوان یکی از صنایع کلیدی کشور محسوب و قبل از کشف و فروش نفت، بخش اعظم صادرات محصولات کشور را فرش تشکیل می‌داد. با این حال، فرش دستباف ایرانی در بازارهای جهان و خاصه کشورهای اروپایی هنوز حرفی برای گفتن دارد. این پژوهش به بررسی جایگاه برند فرش ایران از نظر مصرف‌کنندگان اروپایی می‌پردازد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و جامعه آماری آن در ف...

عوامل متعددی بر شکل گیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه مدلی جامع از عوامل عمده مؤثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف کنندگان است. بدین منظور از نمونه گیری خوشه ای استفاده شد و از 400 مصرف کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسشنامه هایی تکمیل و جمع آوری شد. از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که عوامل ...

طی سال های اخیر، به دلیل تشدید رقابت در صنعت بانکداری ایران، بکارگیری برنامه های تبلیغاتی اهمیت فراوانی یافته است. در این میان، شعار برند یکی از عناصر هویت بخش برند می باشد که در تبلیغات شرکت ها کاربرد فراوان دارد و این مقاله تلاش کرده است تاثیرات آن را بر قصد خرید مشتریان مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، ...

طی سال‌های اخیر، به دلیل تشدید رقابت در صنعت بانکداری ایران، بکارگیری برنامه‌های تبلیغاتی اهمیت فراوانی یافته است. در این میان، شعار برند یکی از عناصر هویت بخش برند می باشد که در تبلیغات شرکت‌ها کاربرد فراوان دارد و این مقاله تلاش کرده است تاثیرات آن را بر قصد خرید مشتریان مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش اجرا، پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، ...

عوامل متعددی بر شکل‌گیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه‌ مدلی جامع از عوامل عمده مؤثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف‌کنندگان است. بدین منظور از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد و از 400 مصرف‌کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسشنامه‌هایی تکمیل و جمع‌آوری شد. از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که عوامل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود