تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

نویسندگان

  • موسی پیری داﻧﺸﯿﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی درﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و روانشناسی، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺪﻧﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن- عضو هیت علمی
چکیده

ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺎﻫﺪف "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ کلاس معکوس ﺑﺮ مهارت خودراهبری در یادگیری داﻧﺶآﻣﻮزان دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 1396-1395در درس زبان انگلیسی" اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در پژوهش30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سنجش خودراهبردی در یادگیری دانش آموزان (SDL) با پایایی0.82 برای کل آزمون و با روایی صوری و محتوایی تایید شده از سوی متخصصان، استفاده شد. داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی تحت نرم افزار SPSS تحلیل شدند. یافته ها ی حاصل از تحلیل کواریانس نشان دادند که کلاس معکوس توانسته است با کمک متغییر کووریت(پیش آزمون) اثر معنی داری بر متغییر خودراهبری(به جز مولفه ی خود مدیریتی) در یادگیری اثر بگذارد(P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان‌عمومی به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش(n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر‌گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش‌و پس‌ازآزمایش‌‌با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار‌گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت‌خواندن شرکت‌کنندگان قبل از آزمایش ...

متن کامل

ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی

Teachers’ awareness of students’ language learning preferences can lead teachers to more realistic and useful teaching strategies which in turn will facilitate and enrich the learning process. Therefore, learners’ preferences are to be identified and their skills and assumptions must be given due attention. Learners should be given the opportunity to express their learning preferences especiall...

متن کامل

ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی

شناخت ترجیحات یادگیری دانشجویان در درس زبان انگلیسی، به ویژه از سوی اساتید مربوط، و نزدیک کردن آموزش به این ترجیحات، می تواند بازده بیش تر یادگیری را سبب شود. بر این اساس، تحقیق حاضر هدف اساسی خود را مطالعه ترجیحات یادگیری دانشجویان و اساتید درس زبان انگلیسی قرار داده است. بدین خاطر، ترجیحات یادگیری 215 دانشجوی ورودی دانشگاه شاهد، و نیز نظر 21 استاد درس زبان انگلیسی در این باره مورد بررسی قرار ...

متن کامل

تاثیر روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری

هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر به کارگیری روش آموزش معکوس بر یادگیری درس کاروفناوری پایه هشتم(دوره اول متوسطه) بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون برای گروه کنترل بوده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پایه هشتم متوسطه اول، شهرستان بهارستان، ناحیه یک استان تهران بودند که به شیوه نمونه گیری چند مرحله ای یک مدرسه دخترانه به عنوان نمونه انتخاب شد و دو کلاس به صورت...

متن کامل

تأثیرآموزش چندرسانه‌ای بر یادگیری درس زبان انگلیسی دانش‌آموزان کم‌بینا

هدف: پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیرآموزش چند­رسانه‌ای بر یادگیری دانش­آموزان کم‌بینای پایه­ سوم مقطع راهنمایی صورت گرفته است. روش: با استفاده از طرح نیمه­آزمایشی، از جامعه آماری دانش‌آموزان کم بینای پایه سوم مقطع راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 88-87  نمونه­ای به حجم 20 نفر انتخاب شدند که از لحاظ تیزی بینایی و دانش ورودی، مشابه بودند و در دو گروه آزمایش و گواه، به‌صورت تصادفی گمارده شدند. گروه...

متن کامل

تاثیر آموزش محتوی درس زبان انگلیسی عمومی با استفاده از وب‌کوئست بر یادگیری و یادداری دانشجویان

هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از وب‌کوئست بعنوان ابزاری فناورانه بر یاددگیری و یادداری مطالب درسی زبان انگلیسی عمومی در محیط دانشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی است. از کل جامعه آماری دانشجویان که تعداد 133 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا در درس زبان عمومی بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، دو کلاس 25 نفره یکی به عنوان گروه کنت...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 3

صفحات  229- 236

تاریخ انتشار 2018-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022