× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری

نویسندگان

  • حمید نجف آقایی مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران

چکیده

هدف از این تحقیق تاثیر کیفیت خدمات ادراک شده بر رفتار شهروندی مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان با نفش میانجی تعهد مشتری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری شامل همه مشتریان باشگاه های ورزشی شهر اصفهان می باشد. نمونه اماری 390 نفر بر اساس جدول مورگان براورد شد. ابزار استفاده شده در پژوهش حاضر پرسشنامه سنجش کیفیت ادراک شده خدمات سروکوال که توسط پاراسورامان و همکارانش (1988)و پرسشنامه رفتار شهروندی مشتری گروت ( (2005و پرسشنامه سنجش تعهد مشتری بیتسون و همکاران (2006) برای ارزیابی متغیرهای تحقیق بود که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامه ها به تأیید 15 تن از اساتید مدیریت ورزشی در حوزه ی رفتار سازمانی رسید. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش ضریب همبستگی و روش بوت استراپ و معادلات ساختاری و نرم افزارهای pls, Spss استفاده شد. نتایج نقش تعهد مشتریان باشگاه‌های ورزشی شهر اصفهان به عنوان نقش میانجی جزئی مورد تأیید قرار گرفت.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تاثیر عدالت درک شده بر وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات و تعهد مشتریان باشگاه های الزهرااست. تحقیق بر اساس هدف، کاربردی به لحاظ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی است، که به شیوهپیمایشی انجام گرفته است و از لحاظ زمانی مقطعی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مشتریان زن باشگاه‌های الزهرا سازمان ورزشی شهرداری شهر تهران تشکیل داده است. ابزار گردآور...

هدف از انجام این تحقیق مطالعۀ نقش ابعاد عدالت ادراک شده بر رفتار مشتریان وفادار خدمات ورزشی با درنظرگرفتن عامل فاکتورهای موقعیتی به عنوان عامل میانجی است. تحقیق به‌روش توصیفی- پیمایشی است. نمونه‌ها شامل سیصدوپنجاه ­و ­چهار تن از مشتریان مجموعه‌های ورزشی انقلاب تهران در سال 91 بودند. ابزار تحقیق پرسشنامة محقق ساخته‌ای با پنجاه ­و ­پنج­ سؤال بود. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ بیشتر از 0/95...

 هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر بازاریابی داخلی بر کیفیت خدمات با در نظر گرفتن نقش میانجی رفتار های شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی می­باشد.جامعه آماری مورد بررسی مدیران، معاونین و کارکنان بانک سپه شهر اصفهان بوده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده و به صورت طبقه ای متناسب با حجم توزیع شده است . از روش میدانی برای جمع‏آوری داده‌ها استفاده و روش تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی...

کسب رضایت مشتری برای بقای هر سازمانی ضروری است و تدابیر مختلفی اعم از مدیریت ارتباط با مشتری و افزایش کیفیت خدمات برای آن اندیشیده شده است.در این پژوهش به بررسی رابطه رضایت مشتری از مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات الکترونیکی پرداخته‌شده است. پژوهش از جهت هدف، کاربردی و ازنظر استراتژی، همبستگی است. ازاین‌رو یک فرضیه کلی و سه فرضیه جزئی شکل‌گرفته و تمامی فرضیات...

مراکز خدمات دهی در حوزه ورزش زمانی می‌توانند بهره‌وری بالایی داشته باشند که ارائه خدمات آنان ضمن انطباق با نیازهای مشتریان، از بهره‌وری سازمانی مناسبی نیز برخوردار باشد. هدف از انجام این تحقیق بخش‌بندی بازار خدمات مجموعه‌های ورزشی بخش خصوصی، مبتنی بر کیفیت ادراک شده مشتریان بوده است. تحقیق حاضر به‌روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری تحقیق، مشتریان مجموعههای ورزشی شرکت ملی گاز بودند که دس...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش کیفیت خدمات ادراک شده در بروز مؤلفۀ رفتار شهروندی تماشاگران شهر آورد فوتبال پایتخت می باشد. روش پژوهش از نوع هم بستگی بوده و در زمرۀ مطالعات کاربردی (به لحاظ هدف) قرار دارد که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری آن را کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای مسابقۀ فوتبال 2 تیم پرسپولیس و استقلال در شهریور 91 به ورزشگاه آزادی آمده بودند تشکیل دادند.  از آن جا ...