تبیین ابعاد صلاحیت‌های تدریس دبیران برگزیده دوره دوم متوسطه شهر همدان

نویسندگان

  • حمزه پریدار برنامه ریزی درسی، علوم تربیتی ، دانشگاه بوعلی سینا
  • فرهاد سراجی علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدف: معلمان در حین تدریس و اجرای برنامه‌درسی، عوامل متعددی را هماهنگ یا دستکاری می‌کنند تا محیط یادگیری اثربخش را برای دانش‌آموزان تدارک ببینند. این شرایط در کلاس‌های درس با وجود تشابهات دارای اختصاصات و ویژگی‌های خاص بومی است. هدف این پژوهش درک تجارب دبیران برگزیده، از تدریس در دوره دوم متوسطه شهر همدان است. روش: این پژوهش با استفاده از روش کیفی و رویکرد پدیدارشناسانه از نوع توصیفی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش 18 نفر از دبیران دوره دوم متوسطه شهر همدان بودند که از سال 90 تا 95 حداقل یک بار در سطح استان همدان به‌عنوان معلم نمونه انتخاب شده بودند. این افراد در مصاحبه نیمه‌ساختار یافته‌ 45 تا 50 دقیقه‌ای شرکت کردند. تعداد مشارکت‌کنندگان بر اساس منطق اشباع نظری تعیین و داده‌های مصاحبه‌ها با استفاده از روش هفت مرحله‌ای کلایزی تحلیل و 86 کد اولیه شناسایی و در 18 مضمون فرعی طبقه‌بندی شد. جهت افزایش دقت و استحکام داده‌ها از روش ارجاع به مشارکت‌کنندگان استفاده شد. یافته‌ها: این مفاهیم حول چهار مضمون اصلی شامل؛ تسلط علمی، ویژگی‌های شخصیتی و روحیه معلمی، تدریس و کلاسداری و صلاحیت در تلفیق فناوری طبقه‌بندی گردید. با توجه به ویژگی‌های بومی و تجارب مشارکت کنندگان، می‌توان بر اساس این یافته‌ها، پیشنهادهایی را برای تربیت معلم اثربخش ارائه نمود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد استرس شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 89- 1388 بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان به تعداد 3856 بودند. حجم نمونه 355 نفر با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه و به صورت نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله­ای متناسب با حجم انتخاب شد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه استرس شغلی کریاکو وساتکلیف استفاده گردید....

    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش‌های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران  دوره متوسطه انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی است و کلیه‌ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه2 شهر قزوین در سال تحصیلی  93-1392 جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 115 دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه ...

    پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش‌های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران  دوره متوسطه انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی است و کلیه‌ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه2 شهر قزوین در سال تحصیلی  93-1392 جامعه‌ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 115 دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران  دوره متوسطه انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی است و کلیه ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه2 شهر قزوین در سال تحصیلی 93-1392 جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 115 دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلی...

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی با روش های تدریس سنتی و مدرن در بین دبیران  دوره متوسطه انجام شد. تحقیق از نوع همبستگی است و کلیه ی دبیران متوسطه علوم پایه و علوم انسانی ناحیه2 شهر قزوین در سال تحصیلی 93-1392 جامعه ی آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند. نمونه شامل 115 دبیر بود که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. تجزیه وتحلی...

هدف پژوهش حاضر مقایسة صلاحیت­های تدریس مبتنی بر فناوری در  دبیران متوسطه هوشمند و عادی شهر همدان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن  437 دبیر زن دورة اول متوسطة شهر همدان در سال تحصیلی 94-1393 بود. با استفادة از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 103 نفر مدارس هوشمند و 102 نفر از مدارس عادی به‌عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامة محق...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود