تبیین ارتباط و تعاملات بین مرحله‌ آماده‌سازی پروژه‌های BPR و سیستم‌های مدیریت کیفیت (QMSs) به کمک مفاهیم مدل RBVF و قابلیت‌های پویا (یادداشت فنی)

نویسندگان

  • بختیار استادی مهندسی صنایع
چکیده

بسیاری از سازمان‌ها در پیاده‌سازی پروژه‌های مهندسی مجدد فرآیندها(BPR) به فعالیت‌ها و توانمندی‌هایی که سازمان آنها از دیگر پروژه‌های بهبود کسب کرده‌اند کمتر توجه کرده و این موضوع گاهی هزینه‌های دوباره برای انجام آن تلاش‌ها و فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرف دیگر همه فعالیت‌ها و تلاش‌های بهبودی قبلی در سازمان‌ها، باعث ایجاد قابلیت‌هایی در سازمان‌ها خواهد شد که آگاهی از آن قابلیت‌ها و استفاده آگاهانه از آنها، سبب موفقیت سازمان‌ها در دیگر پروژه‌های در حال انجام در سازمان از جمله BPR خواهد شد. بنابراین در این تحقیق مشخص خواهد شد که برای آمادگی سازمان‌ها برای اجرای یک پروژه مهندسی مجدد چه قابلیت‌هایی باید مورد توجه باشد و در ضمن یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS) چه کمکی می‌تواند به تقویت قابلیت‌های سازمانی مطلوب پروژه‌های BPR در مرحله آمادگی برای شروع به پیاده‌سازی این پروژه‌ها داشته باشد. برای این منظور در ابتدا بیست و یک قابلیت مطلوب پروژه‌های BPR معرفی و سپس نوزده قابلیتی را که به طور مشخص یک QMS می‌تواند برای سازمان‌ها به دنبال داشته باشد، تعریف می‌شود. سپس با بهره‌گیری از مفاهیم قابلیت‌سازی در چارچوب دیدگاه منبع محور 1(RBVF) و قابلیت‌های پویا، رویکردی ارائه خواهد شد که بر اساس آن توسط چرخه‌هایی مشخص می‌شود که هر تجربه کاری یا قابلیت ایجاد شده توسط یک QMS، کدامیک از قابلیت‌های مطلوب پروژه‌های BPR را ایجاد یا تقویت خواهد کرد. در ادامه بر اساس مفاهیم قابلیت‌سازی و قابلیت‌های پویا، روابط بین این دو دسته قابلیت مشخص و ارائه خواهد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر سازمانی بایذ قبل از اجرای BPR وضعیت سازمان را نسبت به قابلیت‌های "پایش و تدوین برنامه‌ریزی‌ کسب و کار"، "توانمندبودن کارکنان در شناسایی و درک نیازهای مشتریان و ذی‌نفعان"، "انتقال تجارب و دانش مدیریتی و کاری در سازمان"، "تیمی کارکردن کارکنان با همدیگر"، "درگیرشدن مدیریت در مقوله تغییر در سازمان" و "وفاداری به رشد کل سازمان در مدیران و کارکنان" مورد بررسی قرار دهد که در این راستا نیز تجربه‌های کاری و قابلیت‌های ایجادشده توسط یک QMS می‌توانند به ایجاد یا تقویت آنها کمک کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی نقش سیستم های مدیریت کیفیت در مراحل آماده سازی و پیاده سازی پروژه های bpr به کمک مفاهیم قابلیت های پویا و مدل rbvf

قابلیت هایی که در سازمان ها ایجاد شده است یا وجود دارد منبع خوبی است برای اینکه این قابلیت ها را در پروژه ها و برنامه های دیگر سازمان در راستای نیل به موفقیت آن پروژه ها یا برنامه ها مورد استفاده قرار داد. از طرفی شناسایی قابلیت های موردنیاز هر پروژه و یافتن روشی برای سنجش این قابلیت ها در سازمان ها از اهمیت زیادی برخوردار بوده و به سازمان ها کمک خواهد کرد تا وضعیت خود را قبل از پیاده سازی یا د...

15 صفحه اول

Development of transgenic mice harboring ovine beta lactoglobulin-calcitonin transgene

هدیکچ فده و هقباس : نیئتورپ نایب ا یکی نارادناتسپ ریش رد یجراخ یاه هار ز یعیـسو دربراک جیردت هب هک تسا ییاهراک هدروآرف هوبنا دیلوت رد یم بیکرتون ییوراد یاه هب ،دبای هدروآرف هژیو تسد هک ییاه شیب شوخ سـپ تارـییغت نیرت زا همجرت یا یم دنوش . شوم داجیا قیقحت نیا زا فده سنارت یاه سنارت دجاو هک دوب یکینژ نایب نژ هدننک یسلک نینوـت رد دیربیه دنشاب شوم یریش ددغ . شور و داوم اه : یدنفـسوگ نیلوبلگوتک...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

The Effect of Depression and Anxiety on the Outcome of Assisted Reproductive Technology (ART)

Address: Department of Gynecology and Obstetrics, Montasariya Infertility Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Tel: +98 511 8534021 Email: mosavifarn@mums.ac.ir همدقم : ناـمز رد نز بارطـضا حطـس لـثم يرـيغتم لـماوع هب هتسباو دناوت يم يروراب كمك نامرد تيقفوم دشاب نامرد . راب نانز بارطضا و يگدرسفا ريثات يبايزرا يارب هعلاطم نيا يروراـب كـمك ناـمرد دمايپ رب رو تسا هدش يحارط ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 44  شماره 2

صفحات  117- 125

تاریخ انتشار 2010-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021