تبیین جامعه‌شناختی تمایل دانش‌آموزان به جنبشهای نوین شبه‌دینی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان استان آذربایجان‌شرقی)

نویسنده

  • کوهی, کمال

چکیده

تبیین جامعه‌شناختی تمایل دانش‌آموزان به جنبشهای نوین شبه‌دینی (مورد مطالعه: دانش‌آموزان استان آذربایجان‌شرقی)   دکتر کمال کوهی1   چکیده یکی از مهم­ترین عواملی که در دهه‌های اخیر بنیان جامعه و باورهای مردم به­‌ویژه جوانان را تهدید می‌کند، جنبشهای ‌نوین ‌شبه‌دینی است. از این رو، در پژوهش حاضر میزان تمایل دانش‌آموزان به جنبشهای نوین ‌شبه­‌دینی و عوامل مرتبط با آن بررسی شده است. تحقیق حاضر پژوهشی کمّی است و اطلاعات نیز به روش پیمایشی گردآوری شده است. جامعۀ آماری پژوهش دانش‌آموزان دورۀ متوسطه آذربایجان‌شرقی بوده که از میان آنها 570 نفر  به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات  پرسشنامه بوده که حاوی روایی صوری و پایایی بالای 8/0 می­‌باشند. برای تحلیل داده­‌ها از نرم­‌افزارهای 24SPSS و 8/8LISREL استفاده شده است. براساس یافته‌های توصیفی پژوهش، از هر صد دانش‌آموز 25 نفرشان به جنبشهای ‌نوین ‌شبه‌دینی تمایل نشان داده‌اند. بالاترین میزان تمایل به ترتیب به سای‌بابا و اکنکار و  پایین‌ترین میزان تمایل  نیز به پائولو کوئلیو و کاستاندا تعلق دارد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان دینداری، میزان شناخت از جنبشها، کیفیت‌گذران اوقات‌فراغت و میزان اعتقاد به سحر و جادو تأثیری معنا‌دار بر تمایل دانش‌آموزان به چنین جنبشهایی داشته است. از میان متغیرهای تأثیرگذار، میزان دینداری و کیفیت‌ گذران اوقات فراغت،  نقشی کاهنده و  پیشگیری‌کننده و میزان شناخت و اعتقاد به سحر و جادو نقشی افزایشی و ترغیب کننده در تمایل به جنبشهای نوین شبه‌دینی دارند.   کلیدواژگان: جنبشهای شبه‌دینی، سای‌بابا، اکنکار، پائولو کوئلیو، کاستاندا، شیطان‌پرستی      ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تاریخ دریافت: 95/12/8                     تاریخ پذیرش: 96/7/24 1. دانشیار جامعه­‌شناسی موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) k.koohi@tabrizu.ac.ir

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

دو هدف در این مطالعه دنبال شده است: 1. بررسی وضعیت تمایل به برون‌کوچی اعضای بنیاد ملی نخبگانِ استان مازندران و 2. علل و زمینه‌های اجتماعی مؤثر بر گرایش به برون‌کوچی نخبگان علمی. نظریه «جاذبه و دافعه لی» چارچوب نظری این تحقیق بود. مبتنی بر این چارچوب و استفاده از تحقیقات تجربی موجود و نیز مشاوره با متخصصان، پرسشنامه این مطالعه ساخته شد (اعتبار سازه‌ای و صوری). پایایی مقیاس‌ها با استفاده از آلفای ...

قتل‌های خانوادگی جزئی از آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای خشونت‌بار که در جوامع درحال‌توسعه بیشتر از جوامع توسعه‌یافته است. قتل خانوادگی جزئی از قتلی محسوب می‌شود که در بین خویشاوندان سببی، نسبی و یا یکی از اعضای خانواده باانگیزه و زمینه‌های مختلفی رخ بدهد. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه‌شناختی قتل‌های خانوادگی که با استفاده از روش پیمایش و تکنیک پرسشنامه درصدد پاسخ به سؤال پژوهش می‌باش...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به مصرف سیگار بوده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات نیز پرسش‌نامه می‌باشد. جمعیت تحقیق حاضر عبارت است از دانش‌آموزان دبیرستانی شهر قائم‌شهر که در سال تحصیلی 86-85 مشغول به تحصیل بودند و در مجموع 400 نفر از این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای متناسب به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. چهارچوب نظری تحقیق ...

این مطالعه با هدف بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم انجام شده است. نوع پیمایش و ابزار مورداستفاده در جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته می‌باشد. جامعه‌ی آماری، دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای و تصادفی انتخاب شده‌اند. چارچوب نظری پژوهش حاضر را نظریات ناکا...

        فرض پژوهش حاضر این است که پایبندی به باورهای مذهبی، ارتباط صمیمی با اعضای خانواده و گروه‌های دوستی می‌توانند بر نابهنجاری‌های رفتاری نوجوانان تأثیرگذار باشند. جهت بررسی این فرض، داده‌های مورد نیاز با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و با انتخاب نمونه‌ای 385 نفری از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شیراز بدست آمد و روش نمونه‌گیری، تصادفی چند مرحله‌ای بوده است. یافته‌ها نشان‌ می­دهد که...

تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف توصیف و تبیین رابطۀ بین هنجارهای جنسیتی و مشارکت ورزشی زنان انجام گرفت. داده‌های مورد نظر از طریق پرسشنامه، جمع‌آوری، استخراج و تحلیل شد. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل زنان 19 سال و بالاتر استان ایلام با حجم نمونه 500 نفر بود. نمونه‌ها از طریق نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، شناسایی و داده‌ها از آن جمع‌آوری شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود