تبیین راهبردهای اجرای برنامه درسی در محیط‌های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2

نویسندگان

چکیده

هدف: تحقیق حاضر با هدف واکاوی محیط­های یادگیری شخصی مبتنی بر وب 2 و راهبردهای پشتیبان اجرای برنامه درسی در این‌گونه محیط­های یادگیری انجام گرفت. روش: در این تحقیق رویکرد آمیخته اکتشافی، ابتدا روش کیفی از نوع پدیدارشناسی و سپس روش کمی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی مدیران مراکز آموزش الکترونیکی، مدرسان و خبرگان یادگیری الکترونیکی و متخصصان برنامه درسی بودند که تعداد 11 نفر از میان آنها به‌صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه نیمه­ساختمند انتخاب شد. تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل مضمونی براون و کلارک صورت پذیرفت. مطابق یافته­های تحقیق راهبردهای اجرایی در سه مقوله راهبردهای فراسازمانی، سازمانی و پداگوژیک دسته­بندی شد. در بخش کمی پژوهش، مدرسان، پرسنل تخصصی مراکز آموزش مجازی و اساتید علوم‌تربیتی 6 دانشگاه جامع و صنعتی تهران (550 نفر) به‌دلیل دسترسی محقق به اعضای جامعه، دایر بودن گروه علوم‌تربیتی در سه دانشگاه جامع و همچنین برخورداری این دانشگاه­ها از سابقه و تجربه موفق در راه­اندازی دوره­های آموزش مجازی به‌عنوان اعضا جامعه آماری تعیین و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 225 نفر با رعایت نسبت­ها در جامعه به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این مرحله براساس یافته­های بخش کیفی، پرسشنامه‌ای تنظیم و پاسخ 177 نفر دریافت شد. داده‌های کمی با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم تحلیل شد. یافته­ها: براساس یافته­های کمی، شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مقوله راهبردهای اجرایی همسو بودن گویه­ها با سازه نظری و تأیید تحلیلی عاملی را نشان ­داد. همچنین تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد مولفه راهبردهای فراسازمانی به میزان 90، سازمانی به میزان 84 و پداگوژیک به میزان 83 درصد در تبیین واریانس سازه اصلی نقش داشتند. یافته­های تحقیق را می­توان در تنظیم راهبردها و خط­مشی­های آموزش مجازی در سطوح خرد و کلان و همچنین طراحی یا بازنگری برنامه درسی بویژه یادگیری مبتنی بر وب 2 مورد استفاده قرار داد.

جستجوی کلمه کلیدی


برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

مقدمه: فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) به‌عنوان یکی از ارمغان‌های فناوری نوین بشری، نه‌تنها دستخوش تغییرات شده، بلکه به‌سرعت در حال تأثیرگذاری بر الگوهای زندگی است. در سال­های اخیر استفاده از وب ۲ رواج یافته، در حالی که افراد اطلاع اندکی از این ابزارها دارند. تحقیق حاضر به‌طور مشخص در پی آن است که دانش، نگرش و مهارت دانشجویان را در مورد وب ۲ مورد بررسی قرار دهد. روش: تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کا...

  زمینه و هدف: در بیشتر مواقع از پزشکان انتظار می‌رود که در زندگی حرفه‌ای خود علاوه بر تدریس دوره‌های از پیش طراحی شده، در طراحی برنامه‌های آموزشی نیز به طور مستقیم مشارکت نمایند. امروزه نظام‌های آموزشی سنتی برای ایجاد توانمندی‌های مورد انتظار از پزشکان کافی نیستند. یکی از کاربردهای پیشرفت‌های جدید علوم شناختی در طراحی برنامه‌های آموزشی، تدوین راهبردهایی در جهت ارتقای کیفیت برنامه آموزش پزشکی ع...

موک یک دوره مبتنی بر وب است که به‌صورت رایگان و قابل‌دسترس برای هر شرکت‌کننده در هر نقطه‌ای از جهان است. هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین راهبردهای بهره گیری از موک‌ها در برنامه درسی آموزش عالی ایران بوده است. این پژوهش از حیث کاربرد در برنامه درسی دانشگاه‌ها ، از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی و داده بنیاد استفاده شده است. جامعة آماری شامل جمعی از متخصصان برنامه درسی؛ طراحان و مدرسا...

موک یک دوره مبتنی بر وب است که به‌صورت رایگان و قابل‌دسترس برای هر شرکت‌کننده در هر نقطه‌ای از جهان است. هدف این مطالعه، شناسایی و تبیین راهبردهای بهره گیری از موک‌ها در برنامه درسی آموزش عالی ایران بوده است. این پژوهش از حیث کاربرد در برنامه درسی دانشگاه‌ها ، از نوع کاربردی بوده و در انجام آن از روش کیفی و داده بنیاد استفاده شده است. جامعة آماری شامل جمعی از متخصصان برنامه درسی؛ طراحان و مدرسا...

هدف از این پژوهش، ارایه الگویی برای تدوین برنامه درسی مبتنی بر وب است. این تحقیق، به صورت توصیفی ـ تحلیلی بوده و با عنایت به پرسش های تحقیق از نوع کاربردی است. جامعه آماری، شامل 524 نفر از دبیران هنرستان های فنی ـ حرفه ای و 58 نفر از کارشناسان علوم تربیتی شهرستان لاهیجان در سال 1393 بود که از این تعداد 308 نفر از دبیران و 58 نفر از کارشناسان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ...

ه هدف پژوهش حاضر تبیین و اعتباریابی فرصت‌های یادگیری برنامه درسی خردگرایانهدر متون اسلامی است. روش تحقیق روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. شرکت‌کنندگان پژوهش در بخش مصاحبه 11 نفر از اساتید متخصص برنامه درسی بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. نمونه در بخش کمی نیز شامل 352 نفر از معلمان ابتدایی شهرستان شیراز بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. در ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود