× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تبیین فرسودگی تحصیلی بر اساس توانایی حل مساله با میانجی گری تاب آوری در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش تبیین فرسودگی تحصیلی براساس توانایی حل مسئله با میانجی گری تاب آوری در دختران دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران بود. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دختران دانش آموز پایه اول متوسطه دوره دوم شهر تهران بود. 461 دانش آموز به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده عبارتند از: پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران(2007)، مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون(2003) و پرسشنامه توانایی حل مساله هپنر و پترسون(1982). نتایج بیانگر تاثیر مستقیم توانایی‌حل مساله و تاثیر غیر‌مستقیم آن با میانجی‌گری تاب‌آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی است. هم چنین تاب آوری با فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معناداری را نشان داد. لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به تاثیر مثبت توانایی حل‌مساله و تاب‌آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی، با تشکیل کلاس‌های آموزشی برای والدین و فرزندان و معلمین توسط روانشناسان و مشاوران تحصیلی از افت تحصیلی دانش‌آموزان که نتیجه آن فرسودگی تحصیلی و ترک تحصیل است، جلوگیری شود.

جستجوی کلمه کلیدی

فرسودگی
تاب آوری
حل مساله

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش تاب آوری بر کاهش فرسودگی تحصیلی دانش آموزان، انجام گرفته است. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به صورت طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیه‏ دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهر همدان سال تحصیلی 94-1393 تشکیل می دادند؛ چهل نفر از دانش‏آموزان دارای فرسودگی تحصیلی (با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای چندمرحله ای) ا...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال تحصیلی 94 – 1393 بود. برای این منظور تعداد 200 نفر دانش آموز از سه مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تاب آوری کونور و دیویدسون و احساس تنهاییUCLA و خودکارامدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین تاب آوری و احساس تنهایی با خودکارامدی تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان بانه در سال تحصیلی 94 – 1393 بود. برای این منظور تعداد 200 نفر دانش آموز از سه مدرسه با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های تاب آوری کونور و دیویدسون و احساس تنهاییUCLA و خودکارامدی تحصیلی ایلروی و بانتینگ استفاده شد. برای تحلیل داده ها...

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر خودکارامدی ، تاب آوری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود. پژوهش مورد مطالعه از نوع ، نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر کرمانشاه بود. به منظور انتخاب آزمودنی ها با استفاده از نمونه گیری خوشه ای نمونه ای به حجم 40 نفر انتخاب شدند....

هدف این پژوهش تبیین فرسودگی تحصیلی در دختران دانش‌آموز پایه اول دوره دوم متوسطه بر اساس الگوی ارتباط مادر – فرزند با نقش واسطه‌ای تاب‌آوری است. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده دختران دانش‌آموز پایه اول متوسطه دوره دوم است که از میان آنان 461 نفر با شیوه نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. به منظور جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو و همکار...

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مبتنی بر تاب آوری در کاهش اضطراب دانش آموزان انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش عبارت بود از کلیه ی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه 19 شهر تهران که در سال تحصیلی 90- 1389 مشغول به تحصیل بودند. به منظور انتخاب نمونه ی آماری پژوهش، تعداد 120 تن از دانش آموزان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که در مرحله ی اول از 19 منطق...