تبیین مدل ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ارزش ادراک‌شدۀ برند بر خوشنامی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بود. جامعۀ پژوهش تمام هواداران بالای 18 سال دو باشگاه بزرگ پایتخت بود؛ حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به‌دست آمد و برای جمع‌آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از دو پرسشنامۀ ارزش ادراک‌شدۀ برند (1393) و خوشنامی باشگاه رسلر (2010)، استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، از نظرهای پنج تن از استادان رشتۀ مدیریت ورزشی استفاده شد. پایایی پرسشنامه‌های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار پژوهش به‌ترتیب 87/0، 81/0 به‌‌دست آمد. در بررسی روابط بین متغیرها، خروجی‌های نرم‌افزار AMOS نشان‌دهندۀ مناسب بودن مدل بود. نتایج نشان داد از میان ابعاد ارزش ادراک‌شدۀ برند، کیفیت ادراک‌شده از برند پیش‌بینی‌کنندۀ قوی‌تری نسبت به آگاهی از برند و وفاداری به برند برای خوشنامی باشگاه است؛ یعنی باشگاه‌هایی که به برند خود ارزش می‌بخشند، به‌طوری‌که این ارزش ایجادشده توسط مشتریان و هواداران باشگاه درک شود، این ارزش ادراک‌شده به خوشنامی باشگاه منجر می‌شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس تهران

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژۀ برند باشگاه پرسپولیس تهران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از دو گروه، شامل مسئولان و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. نمونۀ آماری تحقیق شامل 68 نفر از مسئولان و کارشناسان ورزشی و 196 نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق‌ساخته شام...

متن کامل

تاثیر شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه در لیگ برتر فوتبال ایران

هدف اصلی در این مطالعه را بررسی عوامل تاثیرگذار شکل گیری هویت باشگاه پرسپولیس بر ارزش ویژه برند باشگاه قرار دادیم. هدف تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- پیمایشی بود. محدوده مطالعاتی پژوهش، هواداران باشگاه در استادیوم‌ های آزادی تهران، امام رضا(ع) مشهد، یادگار امام(ره) تبریز، نقش جهان اصفهان، غدیر اهواز بر روی باشگاه فوتبال با توزیع جغرافیایی (منطقه ای) در لیگ برتر 97-96 انجام شد و پرسشنامه ه...

متن کامل

بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژه برند باشگاه پرسپولیس تهران

هدف از این پژوهش، بررسی عوامل اثرگذار بر ارزش ویژۀ برند باشگاه پرسپولیس تهران بود. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعۀ آماری پژوهش متشکل از دو گروه، شامل مسئولان و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. نمونۀ آماری تحقیق شامل 68 نفر از مسئولان و کارشناسان ورزشی و 196 نفر از هواداران باشگاه پرسپولیس تهران بود. ابزار تحقیق حاضر پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 5...

متن کامل

طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه فوتبال پرسپولیس

  هدف از پژوهش حاضر، طراحی مدل تأثیر کیفیت خدمات ادراک‌شده بر هویت اجتماعی برند از دیدگاه هواداران باشگاه پرسپولیس بود. روش تحقیق حاضر همبستگی و از نوع پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش هواداران تیم فوتبال پرسپولیس بود که برای تماشای مسابقۀ این تیم­ و النصر عربستان در چارچوب مسابقات جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در ورزشگاه آزادی حضور یافتند. تعداد این افراد حدود 100 هزار نفر بود، که حجم نمونه با است...

متن کامل

شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای مورد ‌مطالعه: باشگاه استقلال تهران

هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش ویژۀ برند تیم‌های فوتبال حرفه‌ای می‌باشد. روش این پژوهش، توصیفی بوده و به‌لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش را دو گروه مدیران و کارشناسان ورزشی و هواداران باشگاه استقلال تهران تشکیل دادند.از بین مدیران و کارشناسان ورزشی، تعداد 49 نفر به‌صورت هدفمند و از میان هواداران باشگاه استقلال تهران، 184 نفر به‌صورت نمونۀ در‌دسترس به‌ع...

متن کامل

ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند

  هدف از این پژوهش ارائۀ مدلی از تأثیر تبلیغات بر توسعۀ برند باشگاه پرسپولیس با تأکید بر نقش واسط شخصیت برند بود. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی، از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی اجرا شد. جامعۀ آماری عبارت بود از کلیۀ تماشاچیان یکی از بازی‌های تیم فوتبال پرسپولیس، که بلیت تهیه کرده و به ورزشگاه رفته بودند که تعداد 350 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس ان...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  429- 440

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022