تبیین مدل روابط ساختاری گرایش به روابط فرازناشویی براساس ذهنیت طرحواره ای؛ نقش واسطه ای سبک دلبستگی

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روابط ساختاری سبک دلبستگی با پریشانی روان شناختی: نقش واسطه ای تنظیم شناختی هیجان

مقدمه: با توجه به نقش دلبستگی ناایمن در تحول و تداوم پریشانی روان­شناختی و تأثیر تنظیم هیجان بر مشکلات و اختلالات روان­شناختی، هدف پژوهش حاضر، وارسی سهم تنظیم شناختی هیجان در تبیین رابطۀ بین سبک دلبستگی و پریشانی روان­شناختی بود. روش: نمونۀ مورد مطالعه، دربرگیرندۀ 300 نفر از دانشجویان کارشناسی و دکتری حرفه­ای مشغول به تحصیل در دانشگاه شاهد بود. ابزارهای م...

متن کامل

روابط ساختاری سبک های دلبستگی، فرزندپروری، مقابله ای و طرحواره های ناسازگار در مدل طرحواره یانگ

هدف: با توجه به این که طرحواره های ناسازگار اولیه نقش کلیدی در انواع اختلالات خصوصا اختلالات شخصیت دارند، و هم چنین از دید یانگ متغیر های متعددی مانند الگوی دلبستگی ناایمن ، شیوه های فرزند پروری، سبک های مقابله ای با طرحوار های ناسازگار اولیه در ایجاد و تداوم انواع اختلالات نقش دارند و به لحاظ این که تا کنون پژوهش خاصی روابط ساختاری این متغیر ها را با مدل طرحواره یانگ مورد بررسی قرار نداده است....

مدل ساختاری روابط عوامل روانی اجتماعی در آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم وابستگی

Summary Aim: The aim of current study was to explain the structural equation modeling of the mediating role of codependency on the relation between psychosocial factors and addiction potential of adolescents. Method: The method used in the study is descriptive approach by structural equation modeling.  The statistic population defined as all the female and male students of the state schools ...

متن کامل

مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی)

این پژوهش تدین مدل ساختاری پیش بینی تعهد زناشویی براساس سبک دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره های ناسازگار اولیه در افراد با روابط فرازناشویی عاطفی بود.روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه مورد پژوهش کلیه افراد متأهل که مرتکب خیانت شده اند می باشد که در بهار سال 95 به مراکز مشاوره شهر تهران مراجعه کرده بودند، که 242 نفر به روش دردسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنا...

متن کامل

الگوی روابط ساختاری عوامل روانشناختی مؤثر بر آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم‌وابستگی

الگوی روابط ساختاری عوامل روانشناختی مؤثر بر آمادگی اعتیاد نوجوانان با نقش واسطه ای هم­‌وابستگی   فریبا پازانی1 دکتر احمد برجعلی2 دکتر حسن احدی3 دکتر آدیس کراسکیان موجمباری4   چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ساختاری با توجه به نقش واسطه ای هم­‌وابستگی در رابطه عوامل روانشناختی مؤثر بر آمادگی سوء مصرف مواد در نوجوانان بوده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه آماری پژوهش تم...

متن کامل

مدل یابی روابط ساختاری طرحواره، سبک های دلبستگی با آمادگی به اعتیاد با واسطه گری راهبردهای مقابله ای استرس، تنظیم شناختی هیجان واحساس تنهایی در معتادان در حال ترک اعتیاد به مواد مخدر

Objective: The aim of this study is to model the structural equation of schemas and attachment styles with addiction potential through the mediation of stress coping strategies, cognitive emotion regulation, and loneliness among the addicts undergoing abstinence. Method: For this purpose, a descriptive-correlational research design was used. The research population included all the addicts unde...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 40  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2023-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023