تثبیت پتاسیم و ارتباط آن با خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی‌های رسی خاک‌های آهکی دشت کاکان، استان کهگیلویه و بویراحمد

نویسنده

چکیده

Potassium fixation is one of the most important factors influencing the availability of this ion for plants. This research was carried out to evaluate the relationship between potassium (K) fixation with some physical and chemical characteristics of soils and clay minerals and to investigate the effect of the dry and wet cycle on potassium fixation in Kakan Plain, in Kohgilouye & Boyerahmad Province. To measure the amount of Potassium fixation, four levels of K were added to the samples and the samples were shaken for 24 h and then dried in the oven at 50°C for 24 h. The drying and wetting cycle was repeated three times. Another set of soil samples was similarly incubated for a period similar to the previous treatment, but drying was performed at room temperature in an equilibrium state. The results showed that potassium fixation was increased with the potassium concentration increment, whereas K fixation percentage was reduced. Also, potassium fixation showed a positive significant relationship with cation exchange capacity (CEC) as well as clay content, in both normal and dry and wet treatments, and a negative significant relationship with organic carbon. Moreover, potassium fixation was enhanced with the increase of smectite content in both normal and dry and wet treatments. Besides, due to more organic carbon and less smectite, surface horizons fixed K less than the subsurface horizons.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

This research was carried out to assess the origin and clay minerals characteristics and their relationship with potassium forms in the calcareous soil of this region, with the humid climate conditions. Based on aerial photos and topographic maps, physiographic units were separated and soil sampling was done in each diagnostic horizon. The results showed that smectite was the main and dominant ...

ارتباط نزدیکی بین ‌شکل‌های متفاوت پتاسیم در خاک و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و کانی­های رسی خاک وجود دارد. این تحقیق به­منظور بررسی ارتباط بین شکل­های مختلف پتاسیم با خصوصیات فیزیکو شیمیایی و کانی­شناسی خاک‌های دشت قره­ باغ در استان فارس انجام گردید. برای این منظور 11 خاکرخ که دارای بیشترین تنوع بودند انتخاب و آزمایشات فیزیکو شیمیایی و ‌شکل‌های مختلف پتاسیم برای همه افق­ها و کانی­شناسی رسی برای افق ...

تکامل خاک، نوع و مقدار کانی‌های رسی از عوامل موثر بر سینتیک رهاسازی پتاسیم در خاک می‌باشند. سرعت رهاسازی پتاسیم غیرتبادلی نقش مهمی در عرضه پتاسیم تبادلی برای گیاهان، به خصوص در خاک‏های محتوی کانی‏های پتاسیم‏دار از جمله میکا و فلدسپار ایفا می‏کند. در این مطالعه، سینتیک رهاسازی پتاسیم توسط عصاره‌گیری متوالی با کلرید کلسیم 01/0 مولار، در 14 نمونه خاک سطحی (صفر تا 30 سانتی‌متر) مناطق مختلف اقلیمی ا...

به منظور بررسی اثر ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و نوع کانی‌های رسی بر فرسایش‏پذیری خاک، از افق‏های سطحی یازده نوع خاک با خانواده‏های مختلف از دشت تبریز نمونه‏برداری شد، سپس برخی ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی اندازه‎گیری و نوع و میزان نسبی کانی‏های رسی موجود در هر خاک با استفاده از روش کیفی و آنالیز نیمه کمی تعیین شد. رابطه بین ویژگی‏های اندازه‌گیری شده و ضریب فرسایش‏پذیری بین‌ شیاری خاک از طریق ضریب ...

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

Rate of nonexchangeable K release can significantly influence K availability. Kinetics of K+ release was studied by extraction using 0.01 M CaCl2 in 12 surface calcareous soils of Kohgilouye Province. Results showed that cumulative K release ranged from 89.9 to 460.9 mg kg-1(Average 195.4 mg kg-1). Calcium carbonate, nonexchangeable K, cation exchange capacity and mica showed a significant corr...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود