تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • محمد ابوالقاسمی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • محمد قهرمانی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • مهدی صالحی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • کوروش فتحی واجارگاه استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به‌صورت هدفمند و نظری به مشارکت دعوت شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه­ساختمند­ بود که به‌صورت دیداری و شنیداری ضبط و محتوای آن­ها به‌صورت متنی پیاده­سازی شد. داده­های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند تا مفاهیم و مقوله­ها طبقه­بندی گردند. یافته­ ها: تحلیل ها نشان داد که مقوله­های اصلی برخاسته از مصاحبه­ها عبارتند از 1) بهسازی عوامل درون­زاد (شامل مفاهیم ویژگی­های روانی ـ فردی اساتید جدیدالورود؛ و تبادل تجارب حرفه­ای بین همکاران)؛ و 2) توسعه عوامل برون­زاد­ (شامل مفاهیم بازنگری در اجرای دوره­های آموزشی؛ و اصلاح موانع و پشتیبانی دوره­های آموزشی). با در نظر گرفتن این عوامل برخاسته از تجارب اعضای هیأت علمی‌ از روزهای آغازین تدریس، یک الگوی مفهومی ‌داده بنیاد ارائه شده است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به صورت هدفمند و نظری به مشارکت ...

متن کامل

مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی

Introduction: Teaching is defined as a targeted action during the educational process which is designed, implemented and evaluated by the instructor. One of the most effective tricks that can lead to effective learning is the participation of students in teaching. This was a phenomenological study which aimed to explore the faculties’ perspectives about students’ participation in te...

متن کامل

تجارب اعضای هیأت علمی موفق دانشکده پزشکی در تدریس دوره علوم پایه

مقدمه: علوم پایه بخش مهمی از آموزش در دوره پزشکی است که بدون آن تربیـت پزشـکان شایسـته و کارآمـد غیـر ممکـن می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در تدریس و به خصوص تدریس در علوم پایه و تأثیرپذیری آن از عوامل مختلف، لزوم بررسی این پدیده به صورت جامع احساس شد. این تحقیق به توصیف تجارب اعضای هیأت علمی موفق علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه کیفی ب...

متن کامل

درک و تجربه اعضای هیأت علمی از فرایند آشناسازی بدواستخدام و روزهای اول کار

هدف پژوهش حاضر توصیف درک و تجربه‌ی اعضای هیئت علمی از فرایندهای بدو استخدام و روزهای اول کار در دانشگاه بود. روش مطالعه‌ی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده‌های آن از روش کلایزی استفاده گردید. در بخش کمی روش توصیفی‌پیمایشی به اجرا درآمد. جامعه‌ی مورد مطالعه، تمامی اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه کردستان بودند. تعداد افراد مشارکت‌کننده د...

متن کامل

تبیین تجارب اعضای هیأت علمی از نظام ارزشیابی آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران: تحلیل محتوا

زمینه و هدف: هدف و نقش عمده آموزش عالی، تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه با کسب توانایی لازم جهت وظایف مربوط در حیطه عملکردی خود است. امروزه ارتقای کیفیت آموزشی از ارکان اساسی یک سیستم آموزش عالی معتبر تلقی می گردد. از این رو ارزشیابی آموزشی به منظور تعیین میزان موفقیت اعضای هیأت علمی (استادان) در مسیر نیل به این هدف، کارامدترین روش جهت بهبود کیفیت آموزشی می باشد. بر اساس نتایج پژوهش ...

متن کامل

واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین المللی‌شدن آموزش عالی: پژوهشی کیفی

هدف: هدف از پژوهش حاضر، واکاوی تجارب اعضای هیأت علمی در ارتباط با شایستگی‌ها و پویایی‌های تدریس و پژوهش در فرآیند بین‌المللی‌شدن آموزش عالی در دانشگاه شیراز بود. روش: به منظور نیل به هدف مطالعه از رویکرد کیفی و روش پژوهش در این مطالعه، روش مطالعه موردی بوده است. جامعه‌ آماری شامل اعضای هیات علمی بود که دارای تجربه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک بین‌المللی و یا دارای تحصیلات از دانشگاه‌های بزرگ بین‌...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 4  شماره 2

صفحات  55- 78

تاریخ انتشار 2016-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021