تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • محمد ابوالقاسمی دانشیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • محمد قهرمانی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • مهدی صالحی دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • کوروش فتحی واجارگاه استاد گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی ‌از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت‌کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به‌صورت هدفمند و نظری به مشارکت دعوت شدند. ابزار گردآوری داده­ها، مصاحبه نیمه­ساختمند­ بود که به‌صورت دیداری و شنیداری ضبط و محتوای آن­ها به‌صورت متنی پیاده­سازی شد. داده­های مصاحبه در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند تا مفاهیم و مقوله­ها طبقه­بندی گردند. یافته­ ها: تحلیل ها نشان داد که مقوله­های اصلی برخاسته از مصاحبه­ها عبارتند از 1) بهسازی عوامل درون­زاد (شامل مفاهیم ویژگی­های روانی ـ فردی اساتید جدیدالورود؛ و تبادل تجارب حرفه­ای بین همکاران)؛ و 2) توسعه عوامل برون­زاد­ (شامل مفاهیم بازنگری در اجرای دوره­های آموزشی؛ و اصلاح موانع و پشتیبانی دوره­های آموزشی). با در نظر گرفتن این عوامل برخاسته از تجارب اعضای هیأت علمی‌ از روزهای آغازین تدریس، یک الگوی مفهومی ‌داده بنیاد ارائه شده است

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تجارب اعضای هیأت علمی از نخستین روزهای تدریس در دانشگاه از دیدگاه اساتید دانشگاه­های دولتی غرب کشور انجام شده است. روش: رویکرد این تحقیق و راهبرد آن از نوع کیفی براساس نظریه داده بنیاد است. تعداد افراد مشارکت کننده در پژوهش شامل 54 نفر از اساتید دانشگاه­های غرب کشور (بوعلی­سینای همدان، لرستان، ایلام، رازی کرمانشاه و کردستان) بودند که به صورت هدفمند و نظری به مشارکت ...

هدف پژوهش حاضر توصیف درک و تجربه‌ی اعضای هیئت علمی از فرایندهای بدو استخدام و روزهای اول کار در دانشگاه بود. روش مطالعه‌ی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده‌های آن از روش کلایزی استفاده گردید. در بخش کمی روش توصیفی‌پیمایشی به اجرا درآمد. جامعه‌ی مورد مطالعه، تمامی اعضای هیئت علمی تمام‌وقت دانشگاه کردستان بودند. تعداد افراد مشارکت‌کننده د...

هدف پژوهش حاضر توصیف درک و تجربه ی اعضای هیئت علمی از فرایندهای بدو استخدام و روزهای اول کار در دانشگاه بود. روش مطالعه ی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در بخش کیفی پژوهش از روش پدیدارشناسی توصیفی و برای تحلیل داده های آن از روش کلایزی استفاده گردید. در بخش کمی روش توصیفی پیمایشی به اجرا درآمد. جامعه ی مورد مطالعه، تمامی اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه کردستان بودند. تعداد افراد مشارکت کننده در...

Introduction: Teaching is defined as a targeted action during the educational process which is designed, implemented and evaluated by the instructor. One of the most effective tricks that can lead to effective learning is the participation of students in teaching. This was a phenomenological study which aimed to explore the faculties’ perspectives about students’ participation in te...

این تحقیق با هدف بررسی درک و تجربه دانشجویان و اعضای هیأت علمی از مفهوم سخت‌گیری علمی، شناسایی مقولات توصیف و کشف روابط بین آن‌ها انجام شد. رویکرد پژوهش، تفسیری بود که با روش کیفی پدیدارنگاری به اجرا درآمد. مشارکت‌کنندگان بالقوه تحقیق، اعضای هیأت علمی تمام‌وقت و دانشجویان دانشگاه کردستان در سال 1395 بودند. نمونه‌گیری به صورت هدفمند، ملاک‌محور و گلوله برفی بود. با رعایت حداکثر تنوع و تا اشباع نظ...

مقدمه: علوم پایه بخش مهمی از آموزش در دوره پزشکی است که بدون آن تربیـت پزشـکان شایسـته و کارآمـد غیـر ممکـن می باشد. با توجه به پیچیدگی های موجود در تدریس و به خصوص تدریس در علوم پایه و تأثیرپذیری آن از عوامل مختلف، لزوم بررسی این پدیده به صورت جامع احساس شد. این تحقیق به توصیف تجارب اعضای هیأت علمی موفق علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است. روش بررسی: این مطالعه کیفی ب...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود