× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تجارب بیماران مبتلا به دیابت و تیم سلامت از کنترل دیابت: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • علوی, موسی مرکز تحقیقات مراقبت ‌های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • محمودی, اعظم گروه پرستاری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دهاقان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت بیماری است که بیماران را در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی متأثر می‌سازد. کنترل مطلوب بیماری یکی از اهداف مهم مداخلات مراقبتی درمانی است که نیاز به کاوش بیشتری دارد. هدف این مطالعه توصیف تجارب بیماران مبتلابه دیابت و تیم سلامت از کنترل دیابت است. مواد و روش ها: مطالعه کیفی حاضر با بهره ‌گیری از روش تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. مشارکت‌کنندگان شامل 12 بیمار دیابتی، 3 پرستار و 4 پزشک بودند که به روش مبتنی بر هدف از پنج بیمارستان دولتی و غیردولتی منتخب اصفهان وارد مطالعه شدند. داده‌ ها با استفاده از مصاحبه ‌های نیمه ساختارمند جمع ‌آوری و به روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شدند. یافته ها: یافته های مطالعه شامل دو طبقه اصلی ضعف در مواجهه با بیماری و تسلط بر بیماری و شش طبقه فرعی شامل ترس از ابتلا به عوارض وخیم و لاعلاج، برداشت‌ های عاطفی منفی و اغراق‌آمیز، تنش ماندگار، اجبار در رعایت محدودیت ‌ها، احاطه بر واکنش ‌های منفی روانی، درونی کردن مضامین آموزشی می باشد. نتیجه گیری: برخی از بیماران ضمن از دست دادن اعتماد به ‌نفس، مغلوب بیماری شده و کنترل خود را بر اوضاع از دست‌ داده‌اند. تجربه مطلوب هنگامی اتفاق افتاده است که بیماران توانسته ‌اند ضمن رعایت رژیم ‌های درمانی، پذیرش سبک مناسب زندگی و اتخاذ رفتار های مرتبط با سلامت، بر شرایط بیماری احاطه پیدا کرده و به سمت سازگاری با وضعیت موجود حرکت نمایند. پیشنهاد می‌گردد این بیماران تا دستیابی به کنترل مطلوب بر شرایط بیماری توسط تیم سلامت و اعضای جامعه حمایت گردند.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

مقدمه و هدف: بیماری دیابت شایعترین بیماری غدد درون ریز با ایجاد عوارضی خطرناک است لذا تجربه آن برای نوجوان دیابتی وارد شدن به مرحله تازه­ای از زندگیشان می­باشد که مستلزم شرکت فعال نوجوان در امر خود مراقبتی است. پرسنل بهداشتی و درمانی نیازمند اطلاعات بیشتری در مورد تجربیات نوجوانان دیابتی در زندگی روزمره شان با این بیماری هستند. لذا تحقیق کیفی حاضر با هدف تبیین تجارب نوجوانان دیابتی انجام پذیرفت...

چکیده مقدمه: سرطان پستان شایع‏ترین سرطان جمعیت زنان در جوامع امروزی است. میزان بقای مبتلایان به سرطان پستان بسیار تحت تاثیر کیفیت زندگی آنان است. از آنجاکه تجارب روان‌شناختی بیماران مبتلا به سرطان پستان تا حد زیادی بر روی کیفیت زندگی آنان موثر است، پژوهش حاضر با هدف شناخت تجارب روان‌شناختی مبتلایان به این بیماری انجام شده است. روش بررسی: این مقاله یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا و بر مبنای م...

  Background & Aim: Spirituality and religion as human dimensions and because of their role in recovery has been increasingly considered. This study was conducted with the aim of assessing relationship between religious activities and spiritual health with glycemic control in patients with type 2 diabetes.   Material & Methods: In this descriptive- correlational study, 154 hospital...

  منبع کنترل سلامت در زنان مبتلا به دیابت بارداری     رویا ضرابی [1] ، لیلی رحمت نژاد [2] ، دکتر فریده باستانی [3] *     تاریخ دریافت: 15/06/1391 تاریخ پذیرش: 15/08/1391   چکیده   پیش زمینه و هدف: یکی از مسائلی که بارداری را تحت تأثیر قرار داده و منجر به پیامدهای نامطلوب می‌شود دیابت حاملگی است. در درمان و کاهش عوارض دیابت حاملگی ، عوامل روان‌شناختی، همچون منبع کنترل سلامت درونی و برونی از عوام...