تجارب مشکلات کارآموزی در عرصه دانشجویان رشته علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: رویکرد کیفی

نویسندگان

  • خانی, کوروش
  • عابدینی, صدیقه
  • مربی, حسین
  • نجفی اصل, مجید
  • کرمستجی, افسانه
چکیده

Introduction: Laboratory science graduates are experts who together with other health care workers will be responsible for performing common clinical laboratories practices. In order to do this, the students must acquire the necessary knowledge and skills during the internship, and various problems will reduce the efficiency of internship in the field of laboratory sciences students. Identifying and solving these problems is essential to enhance the efficiency of this course. This research was done with the purpose of examining the laboratory sciences  clerkship course by knowing about the viewpoints of the related faculty members, graduates and students at Hormozgan University of Medical Sciences.. Methods: In this qualitative study, a purposive sampling was used to select the subjects from the population of trainees, graduates and the faculty members, graduates and students of laboratory sciences. Semi-structured interviews were conducted. The results of the interviews led us to select the next sample, until no fresh ideas were gained. After gathering data from 13 persons, the results of the study were investigated by means of content analysis methodology. Results: By analyzing research data, five  key themes were identified including clerkship curriculum, Expectations from clerkship, motivation of students for clerkship involvement and clerkship planning and management. Conclusion: The results of this study demonstrated that general view of instructors and students are positive, but in the implementation, there are problems that should be addressed by the authorities.. So it is necessary for officials to improve the quality of clerkship through more incorporated plans

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سلامت روانی دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی نقش تحصیل در سلامت روانی دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است که برای این منظور به مقایسه ی دانشجویان در مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته ی پزشکی عمومی و همچنین با سایر دانشجویان غیر پزشکی پرداخته شد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که بر روی کلیه ی دانشجویان رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سا...

15 صفحه اول

ارزشیابی کیفیت کارآموزی در عرصه دانشجویان بهداشت عمومی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال ۱۳۹۵

پیش‌زمینه و هدف: آموزش کارآموزی یک مسئله جدی در امر آموزش محسوب می‌شود؛ لذا شناسایی مسائل موجود در آموزش کارآموزی دانشجویان بهداشت عمومی و اقدام برای رفع و اصلاح آن موجب تحقق اهداف یادگیری و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی خواهد شد. پژوهش حاضر باهدف تعیین دیدگاه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در خصوص وضعیت آموزش کارآموزی در سال 1395 صورت گرفت. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلی...

متن کامل

کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از نظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

مقدمه: دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با آموزش دانشجویان پزشکی در فیلد بهداشتی، آنها را برای ورود به برنامه پزشک خانواده و اجرای خدمات پزشکی جامعه‌نگر به خصوص در مناطق روستایی آماده می‌کند. هدف این مطالعه بررسی کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، دیدگاه تمامی دانشجویان فیلد پزشکی ...

متن کامل

بررسی افسردگی در دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

افسردگی یکی ازاختلالات روانی شایع است که تابلوهای بالینی متعددی دارد. بنابر شیوع بالای این بیماری برآن شدیم تاشیوع و شدت آنرا (خفیف ، متوسط، شدید) نسبت به فاکتورهائی از قبیل : سن، جنس ، وضعیت تاهل، تعداد سنوات تحصیلی، وضعیت تحصیلی (خوب ،متوسط،ضعیف) سابقه حوادث استرس زا و بومی و غیربومی بودن، اندازه گیری کنیم . این بررسی از نظر پیشرفت سلامت روان و عملکرد بهتر فرد، حائز اهمیت بالائی می باشد . درا...

دیدگاه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی تبریز درباره کارآموزی در عرصه

مقدمه: برای تحقق ویژگی های حرفه ای و کسب مهارت های مورد نیاز، دانشجویان در عرصه های کارآموزی آموزش می بینند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی وضعیت کارآموزی در عرصه از دیدگاه دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و بهداشت خانواده دانشکده بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تبریز انجام شده است. روش ها: این مطالعه کیفی تجارب دانشجویان را در خصوص واحد کارآموزی در عرصه رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و به...

متن کامل

ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد؛ با استفاده از الگوی CIPP

مقدمه: هدف این مطالعه ارزشیابی برنامه کارآموزی رشته بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی یزد با استفاده از الگوی CIPP بود. روش ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی داده ها بـا استفاده از پرسشنامه الگـوی CIPP برای دانشجویان و مربیان گردآوری شد. برنامه کارآموزی در چهار حیطه زمینه، درون داد، فرایند و محصول از دیدگاه دانشجویان و مربیان مورد ارزشیابی قرار گرفت. نمرات کسب شده هر حیطه محاسبه شد و برای آنالیز داد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره None

صفحات  80- 93

تاریخ انتشار 2018-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021