تجربه مادران از والدگری موفق در تحصیل: مطالعه پدیدارشناختی

نویسندگان

  • عینی پور, جواد گروه روان ششناسی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران
چکیده

زمینه و هدف: موضوع ارتباط والدین و فرزندان، سال‌ها نظر صاحب‌نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است. خانواده نخستین پایگاهی است که پیوند بین کودک و محیط اطراف او را به وجود می‌آورد. این پژوهش با هدف استنباط درک مادران از والدگری موفق در تحصیل انجام ‌شده است تا زوایا و ابعاد آن را مشخص کند. اگرچه پژوهش‌های کمّی زیادی به بررسی رابطه سبک‌های والدگری با موفقیت تحصیلی پرداخته‌اند اما تنها شیوه‌ای که می‌تواند برداشت ذهنی مادران از موفقیت تحصیلی را ترسیم کند تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناختی است. روش: از بین مادران دارای فرزند موفق در تحصیل در شهرستان رشت استان گیلان، تا رسیدن به حد اشباع اطلاعات، 31 نفر به شیوه نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتند. گفتگوها با کسب اجازه از افراد، ضبط و بر روی کاغذ یادداشت شد و با استفاده از روش کلاییزی، جملات و عبارات آم مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: با تلحلیل داده­های به دست آمده، 12 مفهوم اصلی از والدگری موفق در تحصیل استخراج شد که عبارت‌اند از: انضباط، تحریک کنجکاوی، خودِ تحصیلی، مشاوره، نقش معلم، ویژگی‌های فردی، اطلاعات، مطالعه، هدف‌گزینی، انتظارات، محیط، و استقلال. نتیجه‌گیری: در این پژوهش نقش سه عامل، اساسی و محوری به نظر می‌رسد: تعامل ویژگی‌های فردی با مادر، تعامل دانش‌آموز - معلم، خودِ تحصیلی. بر اساس نتایج به دست آمده می­توان استنباط کرد که خودِ تحصیلی به‌منزله خزانه‌ای است که جمع کننده تمامی اقدامات مادران، معلمان، و ویژگی‌های فردی دانش‌آموزان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

به سوی فهم پدیدارشناختی تجربه مادرانگی: مادران ساکن در شهر تهران

تجربه زیستی مادر شدن که به طور عمومی شامل باردار شدن، زایمان و شیردهی میشود و در این مطالعه از آن با عنوان تجربه مادرانگی نام برده میشود، یکی از مهمترین تجربههای بدنی زنان است. پرسش اصلی مطالعه حاضر چگونگی معنایابی و معنادهی به این تجربه و چگونگی پیوند آن با زمینههای اجتماعی و فرهنگی است. در این مطالعه با استفاده از روش نظریه مبنایی و از طریق کدگذاری مصاحبههای پدیدارشناختی با 26 زنی که کودکی شی...

متن کامل

اثر بخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان

والدگری یکی از مؤلفه­های اساسی در رشد نوجوانان است و اغلب با مهم‌ترین دستاوردهای نوجوانان مانند توانا­یی­های شناختی و اجتماعی و سازگاری رابطه دارد. سازگاری توانایی انطباق، همکاری و کنار آمدن با خود، محیط و دیگران است. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش والدگری موفق به مادران بر سازگاری عاطفی، تحصیلی و اجتماعی دختران نوجوان انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس‌آزمون و پیگیر...

متن کامل

مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه

تحصیلات تکمیلی، مقطع مهمی در دوره دانشگاهی است، با این‌حال بعضی از پژوهش‌ها بر وجود کاستی‌ها و مشکلات جدی در فرایند نگارش پایان‌نامه، دلالت دارند. در همین راستا، با وام‌گیری از پارادایم تفسیری تلاش شد تا تجربیات زیسته دانشجویان دختر از فرایند نگارش پایان‌نامه فهم و روایت شود. با توجه به اهداف و سؤال‌های پژوهش، از پدیدارشناسی تفسیری به‌دلیل حساسیت بیشتر به بستر شکل‌گیری تجارب و مشخص بودن نسبی مر...

متن کامل

هدف‌گذاری تورمی چارچوب نظری و درسهایی از تجربه موفق برزیل

سیاست‌گذاران پولی همواره در تلاش بوده‌اند تا سیاست مناسبی برای جلوگیری از آثار تورمی حاصل از نوسانهای شدید ارزش پول ملی در مقابل ارزهای رایج در جهان اتخاذ کنند. به همین منظور برای مهار انتظارات تورمی، با اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاستهای مالی مکمل آن، به تعیین اهداف تورمی مبادرت می‌ورزند. این مقاله ابتدا نظام هدف‌گذاری تورمی را در قالب مدل ساده‌ای مرکب از روابط فیلیپس و منحنی IS به تصویر می...

متن کامل

تبیین شاخص‌های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه هایی از خانواده های ایرانی: یک مطالعه کیفی

زمینه و هدف: برای والدگری مؤثر که حاصل آن داشتن فرزندانی شاد، سالم و مولّد است، لازم است که الگوی بومی مؤثر و مبتنی بر فرهنگ ایران طراحی گردد. پژوهش حاضر با هدف تبیین شاخص­های والدگری موفق دوره نوجوانی در نمونه­هایی خانواده­های ایرانی انجام شد. مواد و روش­ها: پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری داده­ها کیفی، از نوع داده‌بنیاد بود. بدین منظور 13 نفر از والدین نوجوانان سالم به روش نمونه‌گی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  52- 66

تاریخ انتشار 2019-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021