× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تجزیه و تحلیل اثر شوری بر میزان کلروفیل، شاخص‌های‌ فلورسانس کلروفیل و عملکرد دانه برخی ارقام برنج

نویسندگان

  • امیری فهلیانی, رضا
  • مجیدی مهر, احمد

چکیده

Rice (Oryza sativa L.) is providing food of half of the world population, and in some regions salinity stress reduces yield of this plant. In order to develop planting of rice in regions with saline water or fields, chlorophyll rate, chlorophyll fluorescence indices and grain yield of some rice cultivars were evaluated in summer, 2012, at the farm of college of Agriculture, at Yasouj University. The experiment was performed in split plot in a randomized complete block design with three replications. Main plot included 4 levels­­ of salinity, and the subplot included 11 rice cultivars. Results from the analysis of variance showed that the effect of salinity stress on chlorophyll fluorescence indices was non-significant but was highly significant (p< 0.01) on chlorophyll rate and grain yield. Principal component analysis in stress and non-stress conditions, classified 6 primary variables of F0, Fm, Fv, Fv/Fm, chlorophyll rate and grain yield into 2 components in the way that in non-stress conditions, the first main component included Fm and Fv florescence indices in positive direction, and the second component included high efficiency photosystem II in positive and grain yield in negative direction. In stress condition, the maximum effect in the first component belonged to F0 in negative direction and Fm and Fv/Fm in positive direction, and the maximum effect in the second component related to chlorophyll in negative direction. Cluster analysis, classified rice cultivars into 3 groups based on the chlorophyll fluorescence rate and grain yield in stress and non-stress conditions. In stress conditions, Gharib and Lenjan-Askari cultivars were placed in tolerant cluster. Gharib cultivar with high chlorophyll and Fv/Fm, early maturity and salinity tolerance indices, could be used in cross to Mosa-Tarom, a sensitive, Sadri rice type, high cooking quality, long seeds and late maturity cultivar, in breeding programs to develop and provide the appropriate cultivars for saline soils.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

برنج (oryza sativa l.) تأمین­کننده غذای نیمی از مردم جهان است و شوری در برخی مناطق، موجب کاهش عملکرد این گیاه می­گردد. به منظور توسعه کشت برنج در مناطقی با آب یا زمین­های شور، میزان کلروفیل، شاخص­های فلورسانس­کلروفیل و عملکرد دانه برخی از ارقام برنج تحت تاثیر تنش شوری، در تابستان 92-1391 در مزرعه دانشکده­ کشاورزی دانشگاه یاسوج، مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمایش به­صورت کرت­های یکبار خردشده و در ...

به منظور بررسی اثر تنش شوری بر فلورسانس کلروفیل برگ و عملکرد دانه هفت رقم آفتابگردان شامل زاریا، بلیزار، آرماویروسکی، یوروفلور، هایسان33، فرخ و پروگرس هر یک در چهار سطح شوری حاصل از نمک کلرور سدیم با هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک در سطوح 2، 4، 6، 8 دسی زیمنس بر متر، دو آزمایش مجزا در سال 1389 در گلخانه و مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهید با هنر کرمان انجام گرفت. آزمایش اول به صورت فاکتوریل در قالب ...

این آزمایش در سال زراعی 1386-1385 به منظور ارزیابی فلورسانس کلروفیل و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام بهاره کلزا تحت تنش شوریدر گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل چهار سطح شوری 92/1(شاهد)، 87/9، 6/19 و 94/21 دسی‌زیمنس بر متر ( حاصل از کلرید‌سدیم و کلریدکلسیم با نسبت مولی 20 به 1 در محلول هوگلند) و عامل دوم هشت رقم کلزای بها...

این آزمایش در سال زراعی 1386-1385 به منظور ارزیابی فلورسانس کلروفیل و برخی خصوصیات فیزیولوژیک ارقام بهاره کلزا تحت تنش شوریدر گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل چهار سطح شوری 92/1(شاهد)، 87/9، 6/19 و 94/21 دسی زیمنس بر متر ( حاصل از کلرید سدیم و کلریدکلسیم با نسبت مولی 20 به 1 در محلول هوگلند) و عامل دوم هشت رقم کلزای بها...

به منظور بررسی اثر تغییرات فلورسانس سریع کلروفیل آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج سال 1386 انجام شد. در این آزمایش تنش خشکی در سه سطح 40%، 60% و 75% تخلیه رطوبت قابل دسترس به عنوان فاکتور اصلی و عناصر کم مصرف در سه غلظت صفر، 3 لیتر در هکتار، 5 لیتر در هکتار به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شد. پارامترهای فلورسانس کل...

به منظور مقایسه مؤلفه های فتوسنتزی، محتوا و فلوئورسانس کلروفیل برگ ارقام گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) تحت تنش شوری، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج در تابستان 1390 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. عامل اول چهار سطح شوری صفر، 75، 150 و 225 میلی‌مولار و عامل دوم شش رقم گلرنگ بهاره محلی اصفهان، سینا خاردار، اصفهان14، گلدشت، پدیده و سینا411 بودند. مؤلفه ...