تحلیل آکوستیکی نویزهای آیرودینامیکی حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال

نویسندگان

چکیده

تحلیل امواج فشاری یکی از روش‌های مؤثر برای بررسی دقیق‌تر سیستم‌هاست. در تحقیق پیش رو، امواج آکوستیک منتشر شده به واسطه‌ی نفوذ گاز در ستون عمودی واکاوی شده است. فیزیک جریان گذرای دوفازی سه بعدی، برپایه‌ی روش حجم مایعات (V‌O‌F) شبیه‌سازی شده و برای محاسبه‌ی دقیق نوسانات فشاری حاصل از ورود گاز، از مدل آشفتگی L‌E‌S و روش بازسازی سطح مشترک H‌R‌I‌C استفاده شده است. منابع صوتی با نمونه‌برداری نوسانات فشاری از دیواره‌ی نفوذ و صفحه‌ی مجازی در جریان، توسط معادلات F‌W‌H استخراج شده و این منابع در لحظات جدا شدن و تشکیل حباب‌ها بررسی و با کمک معادله انتقال موج در دریافت کننده‌ها تعیین شده است. همچنین با کمک تبدیل فوریه(F‌F‌T) داده‌ها از میدان زمان به میدان فرکانس منتقل و با ثبت کمیت‌های آکوستیکی، تحلیل‌های طیفی ازجمله بررسی فرکانس جدا شدن حباب انجام شده است. شایان ذکر است با نمایش استقلال از شبکه، نتایج با داده‌های تجربی صحت سنجی شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل فرکانس و تخمین پارامترهای تشکیل حباب در ستون سیال

ردیابی و شناسایی نویز حاصل از تشکیل حباب یکی از روشهای بررسی خصوصیات فیزیکی حبابها می باشد. در این تحقیق مدل تخمین نویزهای حاصل از تشکیل حباب در ستون سیال، با اعمال روش ترکیبی مدلسازی آشفتگی، در نظر گرفتن جریان تراکم پذیر، اعمال روش مناسب شبیه سازی سطح مشترک و استفاده از سطح مناسب برداشت داده های آکوستیک بهبود داده شده است. براین اساس شبیه سازی سه بعدی جریان دوفازی تراکم پذیر با کمک روش VOF انج...

متن کامل

طراحی سونار دارای قابلیت حذف نویزهای آکوستیکی مداخله‌گر پس‌زمینه با استفاده از فیلترتطبیقی

نویز محیطی اقیانوس یک ویژگی مهم آکوستیکی است که از عوامل مؤثر و مهم در کاهش عملکرد سیستم‌های سونار است. نویز محیطی تحت تأثیر عواملی از قبیل وضعیت سطح (مانند مواج بودن، سرعت باد و...)، فضای بالای سطح، تغییرات و ساختار پوسته زمین در کف، رفتار جانوران آبزی و به‌ویژه نویزحاصل ازکشتیرانی است.استفاده از راه‌حل شکل‌دهی پرتو برای حذف نویز برای افزایش کارایی سیس...

متن کامل

تحلیل شبه دوبعدی ستون جدایش و بررسی رشد حباب ها در ضربه قوچ

در مقاله حاضر، ستون جدایش در لوله‌های پر فشار تحت تاثیر وقوع ضربه قوچ بصورت عددی با استفاده از مدل-های یک بعدی و شبه دو بعدی گسسته حفره گازی مورد مطالعه و بررسی قرار داده میشود. مدل یک بعدی برپایه روش مشخصه‌ها مدلسازی شده و از مجموع اصطکاک ناماندگار برونون و اصطکاک شبه ماندگار برای شبیه سازی استهلاک انرژی استفاده می‌شود. در مدل پیشنهادی شبه دوبعدی، از معادلات مشخصه در راستای محور خط لوله و از م...

متن کامل

بررسی تغییر دمای سیال بر عملکرد ترانسدیوسر آکوستیکی توان بالا

در این مقاله اثر دما بر امپدانس الکتریکی، فرکانس رزونانس و آنتی رزونانس یک مبدل پیزوالکتریک آکوستیکی پرتوان بررسی شده است. این اثرات در طراحی مدارهای الکترونیکی متصل به پروژکتور تانپیلز پرتوان که در تمیز نمودن لوله­ های نفتی با استفاده از امواج آکوستیکی کاربرد دارد، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به ­این منظور یک لولۀ مخصوص نگهداری روغن، مبدل، تجهیزات گرمایشی و کنترل، طراحی و ساخته شد. دو ...

متن کامل

بررسی آزمایشگاهی اثر ویسکوزیته سیال در میزان فرسایش حاصل از کاویتاسیون تک حباب

پدیده کاویتاسیون و فروپاشی حباب به خاطر سر و صدا و خرابی سطوح که حاصل از شتاب، فشار و دمای بالا است دارای اهمیت می باشد. این پایان نامه به بررسی آزمایشگاهی اثرات حاصل از ایجاد و تخریب تک حباب در مجاورت سطوح جامد به روش تولید تک جباب های کنترل شده از طریق عملی با ساخت دستگاه جهت تولید تک حباب و ثبت اثر آن بر روی نمونه می پردازد. در این پروژه سعی بر آن است تا با توجه به امکانات موجود تمامی پارامت...

مطالعه آزمایشگاهی عمق نفوذ و نحوه توزیع حباب های تشکیل شده ناشی از حرکت افقی یک جت سیال عمودی

ورود هوا به داخل مایعات به وسیله یک جت سیال، پدیده پیچیده ای است که کاربرد های مهمی در صنایع و محیط زیست دارد. در مقاله حاضر فرایند برخورد یک جت آب عمودی آرام که در حال حرکت افقی بر روی یک استخر آب ساکن با سرعت ثابت می باشد به صورت تجربی بررسی شده و به اندازه گیری عمق نفوذ و نحوه توزیع حباب های ایجاد شده توسط این جت سیال، برای دو نوع سیال آب معمولی و آب دریا با استفاده از دو روش اپتیکی پرداخته ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35.3  شماره 1

صفحات  43- 51

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021