تحلیل اثرات خانه های دوم بر ساختار روستاهای توریستی ازنظر جامعه میزبان (مطالعه موردی روستای برسه، شهرستان تنکابن)

نویسندگان

  • الهام افشارعمرانی دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
  • اکبر کیانی استادیار دانشگاه زابل، گروه جغرافیا، زابل، ایران
  • مهدی رمضان زاده لسبویی دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی،دانشگاه تهران،تهران، ایران
چکیده

ساخت خانه­های دوم به عنوان یکی از نمودهای توجه گردشگران به روستاها می­باشد، که غالباً با هدف گذران اوقات فراغت در نواحی روستایی بنا می­شوند. این مقاله در صدد است به  تحلیل اثرات خانه­های دوم بر ساختار روستای توریستی برسه در شهرستان تنکابن از نظر جامعه میزبان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی بپردازد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع­ آوری اطلاعات و داده­های مورد نیاز از طریق مطالعات کتابخانه­ای، منابع اسنادی، پیمایشی و تکمیل پرسش­نامه بدست آمده  و از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بررسی نشان داد میانگین پاسخ­های بدست آمده از فاکتورهای مورد بررسی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی- محیطی کمتر از میانه نظری است، که نشان می­دهد رضایت جامعه میزبان از حد متوسط پایین­تر است و با توجه به سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 0.05 که برابر با 0.000 می­باشد می­توان ادعا نمود توافق معناداری در این زمینه بین پاسخ­گویان وجود دارد. مهم­ترین پیامدهای مثبت خانه­های دوم افزایش فرصت شغلی، افزایش فروش تولیدات محلی، بهبود وضع خیابان و خدمات روستایی، بازسازی خانه­های قدیمی بوده است و پیامدهای منفی آن افزایش قیمت زمین و مسکن، تبدیل باغات کشاورزی به باغات خانگی، افزایش مالکیت افراد غیر بومی بر زمین و مسکن روستا، تخریب چشم انداز روستایی و افزایش ساخت و ساز است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل آثار زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن)

گردشگری خانه‌های دوم، یکی از الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی است که آثار و پیامدهایی را در فضاهای روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی آثار و پیامدهای زیست‌محیطی گردشگری خانه‌های دوم در منطقۀ دوهزار است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده‌های مورد نیاز، به روش تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده است. درحال‌حاضر 640 خانۀ دوم در منطقه استفاده می‌شود که ت...

متن کامل

بررسی تأثیر گردشگری خانه¬های دوم بر سرمایه¬ی اجتماعی (مورد مطالعه: روستاهای لیره سر و سیاوَرَز شهرستان تنکابن)

      اثرات گردشگری خانه­های دوم، به سه دسته­ی اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی تقسیم شده است. در مقاله­ی حاضر، مسأله­ی اصلی اثرات اجتماعی گردشگری خانه­های دوم است. هدف این مطالعه، سنجش تأثیر وجود گردشگری خانه­های دوم به عنوان یک پدیده­ی معاصر در سکونتگاه­های روستایی، بر تغییرات میزان سرمایه­ی اجتماعی و ابعاد آن در میان ساکنان این مناطق است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه­ی آماری، روستاهای واجد و فاقد...

متن کامل

تحلیل آثار زیست محیطی گردشگری خانه های دوم از دیدگاه جامعۀ میزبان و مهمان (مطالعۀ موردی: روستاهای ناحیۀ دوهزار، شهرستان تنکابن)

گردشگری خانه های دوم، یکی از الگوهای مهم گردشگری در نواحی روستایی است که آثار و پیامدهایی را در فضاهای روستایی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارد. هدف مقالۀ حاضر، بررسی آثار و پیامدهای زیست محیطی گردشگری خانه های دوم در منطقۀ دوهزار است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است و داده های مورد نیاز، به روش تکمیل پرسشنامه جمع­آوری شده است. درحال حاضر 640 خانۀ دوم در منطقه استفاده می شود که ت...

متن کامل

ارزیابی و تحلیل اثرات خانه های دوم گردشگری بر مکان های روستایی(نمونه موردی : روستای قلعه حاج عبدالله)

این پژوهش به بررسی اثرات خانه های دوم گردشگری در روستای قلعه حاچ عبدالله پرداخته شده است.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه و مبتنی بر پیمایش میدانی در اشکال پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه است.جامعه آماری تمام ساکنان روستای قلعه حاج عبدالله بوده است که در سرشماری سال 1395 برابر 950 نفر بوده اند. برای تخمین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که مطابق این فرمول تعداد نمونه 381 نفر برآورد شده ا...

متن کامل

بررسی تأثیر گردشگری خانه¬های دوم بر سرمایه¬ی اجتماعی (مورد مطالعه: روستاهای لیره سر و سیاوَرَز شهرستان تنکابن)

اثرات گردشگری خانه­های دوم، به سه دسته­ی اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی تقسیم شده است. در مقاله­ی حاضر، مسأله­ی اصلی اثرات اجتماعی گردشگری خانه­های دوم است. هدف این مطالعه، سنجش تأثیر وجود گردشگری خانه­های دوم به عنوان یک پدیده­ی معاصر در سکونتگاه­های روستایی، بر تغییرات میزان سرمایه­ی اجتماعی و ابعاد آن در میان ساکنان این مناطق است. روش تحقیق، پیمایشی و جامعه­ی آماری، روستاهای واجد و فاقد خانه­...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 15

صفحات  102- 119

تاریخ انتشار 2011-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021