تحلیل اجتماعی رابطۀ سازمان صنفی و سازمان فتوت در ایران

نویسندگان

چکیده

باور غالب در مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی این است که انجمن‌ها و سازمان‌های صنفی در شهرهای ایران فعالیت نداشته­اند، اما مقالۀ حاضر برمبنای چارچوبی جامعه‌شناختی نشان می‌دهد در اواخر سدۀ میانه در ایران، پیشه‌وران در تعامل با سازمان‌های فتوت، نوعی سازمان صنفی تشیکل داده­اند که با سازمان‌های صنفی قرون‌وسطی در غرب متفاوت است. چارچوب جامعه‌شناختی مقالۀ حاضر مبتنی بر یک سنخ سازمان صنفی پیشامدرن و برگرفته از آرای دورکیم است. برمبنای این چارچوب، به‌نظر می‌رسد اصناف در اواخر سده‌های میانه در ایران در پیوند با سازمان‌های فتوت صوفیانه، شکلی از سازمان صنفی به‌وجود آوردند که می­توان آن را «سازمان صنفی دینی» نامید. آنچه در این دوران، سازمان صنفی را به‌عنوان انجمن‌های حرفه‌ای در شهرها متشکل‌تر و منسجم‌تر ساخت، فتوت صوفیانه به‌عنوان آیینی دینی بود که بر منافع حرفه‌ای اعضا اولویت داشت. این سازمان صنفی دینی، تنها با تکیه بر آیین و انجمن دینی می‌توانست تا حدودی از انسجام سازمان یافته و رسمیت برخوردار شود. این امر نشان می‌دهد تا چه حد ماهیت و سازمان ایدئولوژی حاکم بر اصناف بازار در شهرهای ایران، در هر دوره اهمیت دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطۀ مهارت‌های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان

هدف این تحقیق آن است که ضمن شناسایی مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی سازمان، وضعیت رابطۀ این مؤلفه‌ها و مهارت ارتباطی مدیران را بررسی کند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع هم‌بستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان سازمان‌های غیرانتفاعی شهرستان نور (243=N) بودند. 85 نفر از جامعه، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات ...

متن کامل

تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی

زمینه: حضور منفعلانه کارکنان و عدم گرایش آنها به دخالت در امور سازمان از پدیده های مورد توجه و شایع در سازمان‌هاست. نگرش‌ها و ادراکات نیروی انسانی یک سازمان و برداشت آنها از ویژگی‌های درون سازمان بر عملکرد آنها و مشارکت یا سکوت آنها در امور سازمانی تأثیر می‌گذارد. بنابراین این پژوهش با توجه به مفاهیم دخیل در شکل‌گیری نگرش افراد نسبت به سازمان درصدد یافتن رابطه بین جوهای اخلاقی سه‌گانه موجود در ...

متن کامل

بررسی رابطۀ مهارت های ارتباطی مدیران و سرمایۀ اجتماعی سازمان

هدف این تحقیق آن است که ضمن شناسایی مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی سازمان، وضعیت رابطۀ این مؤلفه ها و مهارت ارتباطی مدیران را بررسی کند. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی و از نوع هم بستگی است. جامعۀ آماری این پژوهش، کارکنان سازمان های غیرانتفاعی شهرستان نور (243=n) بودند. 85 نفر از جامعه، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات ...

متن کامل

تحلیل حقوقی حمایتهای درمانی سازمان تأمین اجتماعی

ارائه خدمات درمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی یکی از تعهدات کوتاه‌مدت سازمان مزبور می‌باشد که در ماده 3 قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. ارائه حمایت فوق‌الذکر به بیمه‌شدگان و افراد خانواده آنها مستلزم شرایطی است که در مقررات ذیربط مورد اشاره واقع شده است لذا تعیین مشمولان و شرایط برخورداری آنها از حمایت مزبور از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار می‌باشد به ویژه آنکه تراکم مقررات مختلف در این خصو...

متن کامل

تحلیل رابطۀ جو اخلاقی سازمان، هویت سازمانی و سکوت سازمانی

زمینه: حضور منفعلانه کارکنان و عدم گرایش آنها به دخالت در امور سازمان از پدیده های مورد توجه و شایع در سازمان هاست. نگرش ها و ادراکات نیروی انسانی یک سازمان و برداشت آنها از ویژگی های درون سازمان بر عملکرد آنها و مشارکت یا سکوت آنها در امور سازمانی تأثیر می گذارد. بنابراین این پژوهش با توجه به مفاهیم دخیل در شکل گیری نگرش افراد نسبت به سازمان درصدد یافتن رابطه بین جوهای اخلاقی سه گانه موجود در ...

متن کامل

اخلاق و معنویت در هنر و صناعت به روایت متون صنفی و فتوت

موضوع ابتناء اخلاق و معنویت بر هنر یا عدم ابتناء، از دغدغه های همواره جامعه دینی ما است. از این رو بازگشت و کاوش نقادانه در هویت تاریخی می تواند برای فهم موضوع امروز ما نیز راهگشا باشد؛ متون و آثار تاریخ و تمدن اسلامی ایرانی، شاهد صادقی بر تجلّی و سریان معنویت و اخلاق در تمام عرصه های زندگی مسلمانان از جمله عرصه هنر و صناعت بوده است. از جمله منابعی که آینه ی فکرت و سیرت اساتید هنر و صناعات است، ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  279- 309

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022