تحلیل الگوی فضایی حیاط مرکزی در باغ مزار شاه نعمت الله ولی ماهان با استفاده از تکنیک نحو فضا

نویسندگان

  • سحر امینی گوهرریزی پژوهشگر کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمان ، کرمان، ایران
  • علی یظهری کرمانی مدرس گروه معماری ،دانشکده معماری وشهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند، کرمان، ایران
چکیده

بیان مساله: حیاط، در معماری ایرانی از گذشته تا به امروز نقش به سزایی رادر پیکره بندی فضاهای معماری ایفا می کند. در این بین چگونگی ترکیب فضاهای سر پوشیده با فضاهای باز یکی از نکات مهم در طراحی و ساخت فضاهای معماری می باشد. وجود حیاط در معماری ایرانی به خصوص مناطق کویری اهمیت فوق العاده ایی دارد. به گونه ایی که اکثر فضاهای معماری ناحیه کویر به حیاط مرکزی ختم می شوند. آرامگاه شاه نعمت الله ولی یکی از با شکوه ترین معماری آرامگاهی در ایران می باشد، که با داشتن چهار حیاط (صحن ) متعددشباهت ها وتفاوت های فضایی خاصی را از این نوع سازماندهی فضایی دارامی باشد،به گونه ایی که، آرامگاه را به صورت توده و فضا در معماری ایرانی به نمایش می گذارد.الگوی چیدمان فضایی آرامگاه شاه نعمت الله ولی در نوع خود بسیار منحصر به فرد می باشد. سوال تحقیق: ارتباط بین چیدمان فضایی آرامگاه شاه نعمت الله ولی با حیاط های مجموعه به چه صورت می باشد ؟ چه تاثیری نقش حیاط در پیکره بندی فضایی بنای آرامگاهی دارد ؟ هندسه حیاط در مجموعه آرامگاهی چه تاثیری بر دیدهای بصری به وجود می آورد ؟ اهداف تحقیق: پژوهش حاضر با هدف، بررسی نقش حیاط درچگونگی، سازماندهی فضایی معماری آرامگاهی با استفاده از تکنیک نحو فضا می پردازد تا بتوان به کمک این تکنیک، نحوه ی فضا سازی حیاط های مجموعه را مشخص کرد . روش تحقیق: پژوهش حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و در تحلیل هر یک از حیاط های آرامگاه در ابتدا به ترسیم گراف های توجهی از نقاط مختلف حیاط و سپس با استفاده از نرم افزار Depthmapبه تحلیل هریک از شاخص های نحو فضا، در حیاط های مجموعه پرداخته شد. سپس پارامتری هایی چون عمق، اتصال، هم پیوندی ودسترسی فیزکی و بصری آرامگاه در نرم افزار Depthmapمورد بررسی قرارگرفته اند. مهم‌ترین یافته‌ها و نتیجه‌گیری تحقیق: نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر نشان داد که، حیاط در ارتقا راندمان عملکردی فضاهای آرامگاهی تاثیر شگرفی خواهد داشت.لیکن هندسه شکل گیری حیاط و محل استقرار آن تا مقبره در هم پیوندی، ارتباط و عمق حیاط تاثیر به سزایی در پیکره بندی فضایی آرامگاه دارد وهندسه مناسب حیاط برای دست یابی به حوزه های مختلف فضایی، نقش موثری را ایفا می کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل کارکردهای آیات قرآن در اشعار شاه نعمت الله ولی

  الفت و تسلط کم نظیر شاه نعمت الله ولی با قرآن و معارف دینی امری مشهود است که نمود بارز آن در اشعارش به چشم می­خورد. در دیوان اشعار او مضامین و آموزه های قرآنی به وفور بافت می شود و به خاطر آشنایی زباد و احاطه فراوان وی بر آیات قرآن به شیوه­های مختلف ادبی (اقتباس، تضمبن، تلمیح، تشبیه، تحلیل، تمثیل و ... ) از آیات قرآن بهره برده است. این مقاله با هدف تحلیل کارکردهای آیات ...

متن کامل

معرفت ذات الهی از نظر شاه نعمت الله ولی

از نظر شاه نعمت الله ولی، ادراک ذات الهی توسط حس، وهم، خیال و عقل ناممکن است. اما با کشف و مشاهدۀ تام می توان به معرفت ذات الهی رسید. معرفت ذات فقط از طریق خود ذات امکان پذیر است؛ یعنی ذات الهی توسط غیر نمی تواند شناخته شود؛ زیرا غیری وجود ندارد تا بتواند عارف ذات شود. انسان با فنا از وجود مقید خود به ذات حق باقی می گردد. اما تعین از انسان کاملاً مرتفع نمی شود، فقط شاهد اتصال وجود مقید خویش به و...

متن کامل

تحلیل نقش حیاط در ساختار فضایی خانه های ایرانی با بهره گیری از روش نحو فضا (Space Syntax)

استفاده از حیاط الگوی بسیار کهنی در ساخت و ساز مسکن بوده و به طور قابل ملاحظه‌ای در شهرهای مختلف ایران مورد استفاده قرار گرفته است، فضاهای سکونتی با بهره‌گیری از تدابیر مختلفی در اطراف حیاط‌ها شکل گرفته‌اند نتیجه این نگرش، به حیاط جایگاه ویژه‌ای به آن داده است. در این پژوهش ساختار فضایی چند نمونه خانه‌های ایرانی بررسی، وجه اشتراک و مولفه هایی از خانه‌ها که بیانگر بیشترین ویژگی حیاط در فضا...

متن کامل

تحلیل سبک و اندیشه در آثار شاه نعمت الله ولی

شاه¬ نعمت¬الله¬ ولی عارفی است که افکار و اندیشه¬های عرفانی خود را در قالب اشعار فراوان خود بیان نموده است. از میان این اشعار فراوان آنچه در میان عامه¬ی مردم، و ادبیات ما شناخته¬شده¬تر است، پیشگویی¬های شاه¬نعمت¬الله است، امّا به سبک خاصّ شعری و اندیشه¬های معنوی او کمتر پرداخته¬شده¬است. اندیشه¬هایی که می¬تواند برای انسان اسیر در چنگال مادیت قرن بیست¬و¬یکم پیام¬آور معنویت و آرامش باشد. این پژوهش مشت...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 9

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021