تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه سیکل ترکیبی تبدیل انرژی حرارتی اقیانوسی با توربین دومرحله‌ای و استفاده از آب گرم خروجی کندانسور نیروگاه حرارتی

نویسندگان

چکیده

افزایش روز افزون نیاز به انرژی در کنار محدودیت منابع سوخت‏های فسیلی و آلودگی‏های زیست محیطی ناشی از سوخت‏های فسیلی موجب توجه روزافزون به منابع انرژی تجدیدپذیر شده است. در سیستم تبدیل انرژی حرارتی اقیانوسی از اختلاف دمایی موجود بین آب گرم سطح دریا و آب سرد عمق آن برای تولید توان الکتریکی استفاده می‏شود. به دلیل اختلاف دمایی پایین بین منابع گرم و سرد، راندمان حرارتی این سیستم‏ها در مقایسه با نیروگاه‏های سوخت فسیلی پایین‏تر می‏باشد. در تحقیق حاضر به عنوان یک روش پیشنهادی جهت افزایش توان تولیدی و راندمان حرارتی سیکل، از آب گرم خروجی از کندانسور نیروگاه حرارتی به جای آب سطحی استفاده شده و همچنین از توربین دومرحله‏ای و گرمایش مجدد بین دو مرحله آن استفاده ‏شد. سیکل پیشنهادی با استفاده از جنبه ‏های انرژی و اگزرژی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد به طور متوسط در هر ماه 52/27 مگاوات توان الکتریکی خالص در سیکل تولید شده و راندمان‏های انرژی و اگزرژی به ترتیب 34/3 و 2/17 درصد بدست آمد. در ادامه، سیکل پیشنهادی با استفاده از آب گرم خروجی از کندانسور نیروگاه سیکل ترکیبی شهید سلیمی نکا مدل‏سازی شد. نتایج نشان داد که با استفاده از آب خروجی از کندانسور سیکل ترکیبی به طور متوسط در هر ماه 72/17 مگاوات توان الکتریکی خالص تولید می‏شود. همچنین به طور متوسط 18829 تن در روز آب شیرین تولید شده و راندمان حرارتی کل نیروگاه سیکل ترکیبی نیز به میزان 87/1درصد بهبود یافت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه حرارتی بخار تبریز

در تحقیق حاضر نیروگاه حرارتی تبریز با توان MW368 موردبررسی قرارگرفته و پس از تحلیل انرژی و اگزرژی، با ارائه مدل ترمودینامیکی، اجزایی که دارای افت بالاتر و یا راندمان کمتر هستند در سیکل شناسایی‌شده و نیاز آن‌ها برای بهینه‌سازی بیشتر معرفی‌شده است. همچنین تحلیل انرژی سیکل نشان می‌دهد که کندانسور و بویلر به ترتیب با MW440/420 و MW268/146 دارای بیشترین تلفات انرژی می‌باشند. نتایج تحلیل اگزرژی نشان‌...

متن کامل

تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه حرارتی بخار تبریز

در تحقیق حاضر نیروگاه حرارتی تبریز با توان mw368 موردبررسی قرارگرفته و پس از تحلیل انرژی و اگزرژی، با ارائه مدل ترمودینامیکی، اجزایی که دارای افت بالاتر و یا راندمان کمتر هستند در سیکل شناسایی شده و نیاز آن ها برای بهینه سازی بیشتر معرفی شده است. همچنین تحلیل انرژی سیکل نشان می دهد که کندانسور و بویلر به ترتیب با mw440/420 و mw268/146 دارای بیشترین تلفات انرژی می باشند. نتایج تحلیل اگزرژی نشان ...

متن کامل

تحلیل اگزرژی الحاق آب شیرین کن حرارتی MED-TVC به نیروگاه سیکل ترکیبی نکاء و تاثیر آن بر راندمان حرارتی و توان کل نیروگاه

ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ جوامع امروزی است، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی آب ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ روﺷﻬﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮارت ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯽ واﺣﺪﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ کمبود منابع آب ﺷﯿﺮﯾﻦ از سویی و وﺟﻮد ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی حرارتی ﻣﺘﻌﺪد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ شمال و جنوب از سوی دیگر، ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی فراهم نموده است....

متن کامل

تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب شیرین کن تبخیری چندمرحله ای

با توجه به نیاز رو به افزایش انرژی و کمبود منابع انرژی در سراسر جهان، بهینه سازی واحد تولید انرژی برای بهبود بازدهی و نرخ تولید محصول واحد بسیار مهم می باشد. یکی از مهم ترین واحدها برای تولید آب و قدرت، واحدهای قدرت دوهدفه هستند. در این نوع واحد قدرت، یک واحد آب شیرین کن با چرخه تولید قدرت، کوپل شده است. در این مقاله بر اساس این اهداف، یک آب شیرین کن چند مرحله ای با واحد سیکل ترکیبی شامل بویلر ...

متن کامل

تحلیل انرژی و اگزرژی کوپلینگ نیروگاه سیکل ترکیبی و آب‌شیرین‌کن تبخیری چندمرحله‌ای

Due to an increasing need of energy, lack of energy resources worldwide, it is very important to optimize energy generation plant to improve efficiency and production rate .One of the most important plant, for production of water and power are dual purpose power plants. In this kind of power plant a desalination system combines with power generation cycle. According to these issues, in this pap...

متن کامل

تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه های بخار

امروزه با توجه به نگرانی جهانی به افزایش دمای زمین و اهمیت محیط زیستی عاری از آلودگی حاصل از سوخت های فسیلی به استفاده از فن آوری های جدید در بالا بردن راندمان تولید در نیروگاه ها توجه خاصی شده است. در این مقاله با ارائه سه ساختار مختلف در چیدمان توربین و تجهیزات نیروگاه های بخار و با استفاده از معادلات بالانس جرم، انـرژی و اگزرژی برای هر یک از اجزای سیکل تولید، تلفات انرژی، تلفات اگزرژی، درصد ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 1

صفحات  22- 34

تاریخ انتشار 2020-04-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021