تحلیل انرژی و اگزرژی پیشرفته سیستم تولید همزمان بر پایه توربین گاز و چرخه رانکین آلی

نویسندگان

چکیده مقاله:

The present work is an attempt to investigate the advanced exergy analysis of cogeneration power plant based on gas turbine and ORC. For this propose, the ORC with internal heat exchanger and R123 as working fluid, is coupled to GT cycle by means of Heat Recovery Steam Generator. Comparing between the results of cogeneration based on GT and cogeneration based on GT-ORC, the magnitude of net power is increased from 30MW to 30.73 MW. Also, the maximum endogenous exergy destruction in the GT-ORC based cogeneration system is occurred in the combustion chamber, HRSG and GT, respectively. The HRSG is the next component to be improved after combustion chamber from the conventional exergy analysis, while the air preheater is the next component to be improved from the advanced exergy analysis.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اگزرژی پیشرفته نیروگاه تولید همزمان با چرخه رانکین آلی

چرخه رانکین آلی تکنولوژی مناسبی برای تبدیل انرژی حرارتی با کیفیت پائین به انرژی الکتریکی می باشد. گازهای خروجی از نیروگاهها یا موتورهای احتراقی، دارای دماهای بالایی هستند. خروج این گازها علاوه بر آسیب زدن به محیط زیست باعث هدر رفتن انرژی اولیه ی سوخت می شود. در نتیجه بازیافت گرمای خروجی با استفاده از چرخه های رانکین آلی برای تولید توان از منابع دما پایین از کاربردهای عملی موضوع مورد مطالعه حاضر...

تحلیل انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی (۴e) یک چرخه ی رانکین آلی خورشیدی با تولید همزمان توان و گرما

در این پژوهش با رویکردی همه جانبه، تحلیل انرژی، اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی (4e) یک چرخه رانکین آلی با هدف تولید همزمان توان و گرما با منبع انرژی خورشیدی انجام شده است. به منظور بررسی جامع بخشهای مختلف سیستم طراحی شده در کنار یکدیگر، پس از مدلسازی و طراحی ترمودینامیکی چرخه رانکین آلی، به کارگیری کلکلتورهای خورشیدی تخت و سهموی و همچنین بویلر گازسوز به عنوان تجهیزات تامین کننده انرژی در حالت های...

متن کامل

تحلیل انرژی-اگزرژی و مطالعۀ پارامتری بازیابی گرمای اتلافی پیکربندی‏های مختلف سیکل توربین گاز با استفاده از سیکل رانکین آلی

Since ordinary gas turbine cycles in actual condition comprise simple cycle, regenerative cycle, reheat cycle and intercooler cycle between high pressure and low pressure compressors, these cycles include 16 combined cycles by combining with a Rankine cycle that consists of three organic fluids and steam. In the present work, the thermodynamic analysis of the above combined cycles with three or...

متن کامل

تحلیل انرژی و اگزرژی سیستم جدید تولید همزمان سرمایش و توان با تلفیق سیکل رانکین آلی (ORC) و سیستم تبرید اجکتوری

Energy shortage is one of the fundamental challenges of human beings in which finding a new way for optimum utilization of unique energy resources and cogeneration can be terminated to the reservation of energy or cogeneration purposes. In this paper, by using the combined Ejector Refrigeration Cycle (ERC) and Organic Rankine Cycle (ORC), in addition to producing power from Organic Rankine Cycl...

متن کامل

تحلیل ترمودینامیکی و مطالعه ی پارامتری یک سیستم تولید همزمان با ترکیب چرخه ی توربین گاز و چرخه ی کالینا

تحلیل ترمودینامیکی چرخه­ی تولید همزمان و ترکیبی توربین گازی با سوخت متان و چرخه­ی کالینا به منظور استفاده از گرمای تلف شده ارائه شده است. به منظور شناسایی منابع برگشت­ناپذیری در چرخه، برای تک تک اجزای چرخه راندمان اگزرژی و نیز تخریب اگزرژی محاسبه شده است. در نهایت یک مطالعه­ی جامع پارامتری برای نشان دادن اثر پارامترهای مهمی همچون نسبت فشار کمپرسور هوا، راندمان آیزنتروپیک کمپرسور هوا، راندمان آی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 4

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2019-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023