تحلیل اگزرژی، اگزرژی-اقتصادی یک سیستم تولید همزمان حرارت و توان در سایت جامع

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

آنالیز اگزرژی و تحلیل زیست محیطی یک سیستم ترکیبی تولید همزمان توان و حرارت تغذیه شده با پوسته برنج

در تحقیق حاضر، یک سیستم تولید همزمان توان و حرارت متشکل از پیل­سوختی اکسید جامد و گازساز زیست توده معرفی شده است. در این سیستم از لوله­های حرارتی برای انتقال حرارت از محفظه پس­سوز به بستر گازساز استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که زمانی­که دمای پیل سوختی افزایش یابد، بازده سیستم افزایش و بازگشت ناپذیری­ها کاهش می­یابد. در چگالی جریان A/m2 4000  و دمای خروجی پیل­سوختی °C850، بازده­های...

متن کامل

شبیه‌سازی و بهینه‌سازی اگزرژی- اقتصادی یک سیستم تولید سه‌گانه

In this study, a combination of micro gas turbine, absorption cooling, and organic rankine cycle is selected. The system is modeled applying the laws of thermodynamic, and based on this model, exergy and economic analyses are performed for each component of the system. Four design variables, namely compressor pressure ratio, turbine inlet temperature, turbine efficiency, and compressor efficien...

متن کامل

شبیه سازی پارامتری یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی از دیدگاه اگزرژی و اقتصادی

هدف از ارائه این مقاله شبیه‌سازی پارامتری و تحلیل عملکرد اقتصادی یک سیستم تولید همزمان بر پایه میکروتوربین صنعتی جهت تامین همزمان انرژی الکتریکی و حرارتی می‌باشد. پارامترهای طراحی و متغیرهای تصمیم‌گیری در بهینه‌سازی این سیستم تولید همزمان، نسبت فشار کمپرسور و دمای گازهای ورودی به توربین انتخاب شده‌اند. در این تحقیق، از دو مدل اقتصادی ساده و مدل نیازمندی درآمدی کل جهت محاسبه قیمت برق تولیدی و سا...

متن کامل

تحلیل اگزرژی، اگزرژی- اقتصادی و بهینه سازی یک سیکل تولید همزمان تحت مدل دینامیکی تابش خورشیدی با الگوریتم ژنتیک

در این مطالعه، عملکرد یک سیستم تولید همزمان با سیال عاملهای مختلف و بهینه سازی آن از نظر اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. از مدل اگزرژی و اگزرژی- اقتصادی برای بررسی عملکرد سیستم با تکیه بر هزینه محصولات، استفاده شده است. سه حالت برای تحلیل و بهینه سازی سیستم در نظر گرفته شده است که عبارتند از: میزان تولید هیدروژن، توان سرمایش تولید شده و هزینه های تولید. نتایج نشان می دهد که دی اکسید کربن و ...

متن کامل

بررسی اثر پارامترهای مهم طراحی از دیدگاه تحلیل اگزرژی در یک سیکل همزمان تولید برق و حرارت (CHP)

در این مقاله با بررسی سیکل همزمان تولید برق و حرارت از دیدگاه اگزرژی و اگزرژی اقتصادی ، تاثیر نسبت فشار کمپرسور، دمای ورودی به توربین گاز و فشار بخار بویلر بازیاب بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد که بازده انرژی و اگزرژی سیکل CHP از سیکل توربین گاز بیشتر بوده و بیشترین اتلاف اگزرژی در محفظه احتراق می‌باشد. بازده اگزرژی با افزایش نسبت فشار کمپرسور تا یک مقدار بهینه ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 3

صفحات  36- 44

تاریخ انتشار 2015-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023