تحلیل اگزرژی و ترمواکونومیک و بهینه سازی یک سیستم CCHP با ذخیره سازی حرارتی برای استفاده در یک مجتمع مسکونی

نویسندگان

چکیده

In this study, the optimization and analysis of exergy and thermoelectronics of a combined heat and power generation system, heat and cold with thermal storage for use in a residential complex with an area of ​​147,000 square meters, with the main driving motive of the internal combustion engine. The optimization of the system is based on the annual cost minimization and in two modes of using and not using the thermal reservoir and using direct search method. In case of non-use of the thermal reservoir of the engine with a capacity of 2004 kW and 4001 hours of operation, in the mode of use of the thermal reservoir of the engine with a capacity of 2004 kW and a runtime of 5268 hours and a reservoir capacity of 18.93 cubic meters is the optimal choice. An assessment of the two systems for the state of sales and the lack of sales of surplus electricity to the grid is considered. The best functioning of the system is the use of the thermal storage tank and the sale of excess electricity to the network. In this case, compared to the non-use of the thermal storage tank, the primary energy consumption of 20.8%, carbon dioxide emissions was 19.5%, the cost of the system's performance was 14.3%, and the cost of purchasing electricity from the grid was 17%; The rate of return on capital shows a rise of 3.1 percent, but increases the annual cost of the system by 10.7 percent.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهینه سازی عملکرد یک سیکل برایتون بازگشت ناپذیر و ارائه تعاریفی جدید برای بازده قانون دوم و اگزرژی حرارتی

در این تحقیق، عملکرد یک سیکل بسته برایتون بازگشت ناپذیر با بازیاب در توان بیشینه، با استفاده از مفهوم ترمودینامیک زمان محدود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. به منظور وارد کردن محدودیت زمان و اندازه در مسئله فعلی، از پارامتر دبی جرمی بدون بعد استفاده خواهد شد. پس از وارد شدن مفهوم ترمودینامیک زمان محدود به مسئله، سیستم از لحاظ ترمودینامیکی و اگزرژی مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. با استفاده از این ارزی...

متن کامل

تحلیل انرژی، اگزرژی و بهینه سازی یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای جهت کاربرد مسکونی

پیش بینی می‌شود که سیستم‌های تولید همزمان بدلیل داشتن راندمان کلی بالاتر، در آینده نزدیک جایگزین سیستم‌های مرسوم تولید حرارت و توان در بخش مسکونی شوند. در میان سیستم‌های تولید همزمان مختلف، سیستم‌های مبتنی بر پیل سوختی به دلایلی چون راندمان بالا، چگالی قدرت بالا، آلایندگی و سرو صدای کم، گزینه مناسبی جهت تولید همزمان می‌باشند. در این مقاله اولا اجزاء یک سیستم تولید همزمان بر پایه پیل سوختی اکسید...

متن کامل

تحلیل پارامتری و بهینه سازی یک پمپ گرمایی مجهز به گرمکن میانی با منبع حرارتی زمینی

پمپ حرارتی با منبع زمینی به دلیل ضریب عملکرد بالا و استفاده از انرژی گرمایی دما پایین، یکی از مناسبترین تکنولوژیها برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می-باشد. در این تحقیق ابتدا یک پمپ حرارتی گرمایشی با گرمکن میانی و با محرک انرژی گرمایی زمین، شبیه‌سازی شده و سپس تاثیر تغییر پارامترهای مختلف از جمله فشار قسمتهای مختلف سیکل، فوق گرمایش در خروجی اواپراتور، زیر سرمایش در خروجی کندانسور و دمای خ...

متن کامل

مدلسازی، بهینه سازی و مقایسه سیستم ذخیره سازی یخ و سیستم مواد تغییرفازدهنده برای کاربردهای تهویه مطبوع

در این پروژه دو نمونه سیستم ذخیره سازی انرژی سرمایشی برای مصارف تهویه مطبوع در یک ساختمان اداری بصورت مجزا از جنبه های اگزرژی، اقتصادی و زیست محیطی در دو فرایند شارژ و تخلیه مورد تحلیل، بهینه سازی و مقایسه فنی-اقتصادی قرار گرفته است. یک سیستم شامل یک مخزن ذخیره سازی یخ (ITES) و یک سیستم شامل مخزن ذخیره سازی انرژی حاوی مواد تغییر فاز دهنده (PCM) می باشد. بازده اگزرژی و نرخ هزینه کلی سیستم به عنو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 2

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2018-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022