تحلیل تأثیر خشکسالی و تغییرات کاربری و پوشش اراضی بر‌تالاب‌های منطقه سولدوز

نویسندگان

  • رضائی چیانه, اسماعیل
چکیده مقاله:

طی سال‌های اخیر،افزایش دما، کاهشبارندگی‌های فصلی و سالیانه و تغییرات کاربری و پوشش اراضی، مدیریت آب و حوضه آبخیز را تهدید می‌کنند. این شرایط می‌تواند منجر به توزیع نامتعادل منابع آب و از بین رفتن اکوسیستم‌های آبی نظیرتالاب‌ها و دریاچه‌ها شود. استفاده از تصاویر چند طیفی و چند زمانه سنجنده‌های سنجش از دورمی‌تواند در مطالعه و ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی تالاب‌ها مفید باشد. در این تحقیق از داده‌های ماهواره لندست مربوط به سال‌های 1989، 2000، 2003، 2007، 2009، 2011 و 2013 برای پایش تغییرات کاربری و پوشش اراضی استفاده شد. داده-های بارش ایستگاه‌های سینوپتیک نیز برای تحلیل خشکسالیبه‌کار رفتند.یافته‌های تحقیق نشان می-دهند کهکاربری‌های منطقه مورد مطالعه و اقلیم محلی نوساناتی را در طی زمان داشته‌اند.به طوری که این تغییرات، بر روی اکوسیستم تالاب‌ها نیز تأثیر گذاشته و موجب نوسان مساحت آن در طی زمان شده‌ است. ضریب همبستگیتغییرات اقلیمی با نوسانات مساحت تالاب‌ها 63-درصد می-باشد.علاوه بر خشکسالی، توسعه اراضی کشاورزی و مسکونی نیز در تغییراتتالاب‌ها مؤثر بوده و با آن همبستگی منفی دارند. تغییرات رشد گیاهان آبزیتالاب‌ها و توسعه اراضی کشاورزی در نزدیکی اکوسیستم تالاب‌ها، دارای ضریب همبستگی 5/91درصد می‌باشد. که موید ورود بی‌رویه کودها و سموم کشاورزی به تالاب‌ها می‌باشد. بنابراین،بیش‏ترین تغییرات ناشی از عوامل انسانی، مربوط به جامعه گیاهی اکوسیستم تالاب‌ها می‌باشد. به نظر می‌رسد، پهنه‌بندی حساسیت زیستگاه تالاب‌ها، مناطق نسبتا پایدار و آسیب‌پذیر را آشکار کرده و می‌تواند در مدیریت و حفاظت از اکوسیستم تالاب-ها به مدیران و تصمیم‌گیران کمک کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل الگوی تغییرات پهنه آبی تالاب هامون در دوره آبگیری سالیانه و تغییرات کاربری و پوشش اراضی منطقه

با بروز خشکسالی‌های اخیر برنامه‌ریزی جهت مدیریت منابع آب، حفظ و نگهداری آنها و همچنین حفاظت از جوامع محلی ارزش دوچندان یافته است. بررسی روند تغییرات منابع آبی خصوصا آن دسته از منابع که دارای محدودیت هستند و در طی دوره زمانی کوتاهی دچار دگرگونی می‌شوند در راستای مدیریت بهینه منابع کاربرد دارد. در این مقاله الگوی تغییرات پهنه آبی تالاب هامون مورد بررسی قرار گرفت. در اثر خشکسالی‌های اخیر و محدودیت...

متن کامل

بررسی روند تغییرات کاربری اراضی منطقه بم

درحالحاضر،تغییراتکاربریاراضی بهیکمشکلعمده زیست محیطیتبدیلشدهزیرابدون برنامه­ریزی اصولی وباتوجهاندکبهاثرات مخربزیست محیطیآن­هاصورتمی­گیرد. ازآن­جاکهتغییراتدرکاربریاراضیدرسطوح وسیعوگستردهصورتمی­گیرد،بنابراینتکنولوژیسنجشازراهدورابزاریضروری برایارزیابیوسعتومیزانتغییراتپوششاراضیاست. در تحقیق حاضر تغییرات کاربری اراضی منطقه بم در یک دوره زمانی 18 ساله مورد ارزیابی قرار گرفت. برای انجام تحقیق از تصاوی...

متن کامل

تحلیل و مقایسه تغییرات کاربری/پوشش اراضی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: اراضی تفت و مهریز)

عرصه‌های منابع‏طبیعی و پوشش گیاهی شهرهای تفت و مهریز در دهه‌های اخیر با توجه به ییلاقی بودن و نزدیک بودن به مرکز استان یزد دستخوش تغییرات شده است. هدف از این پژوهش، ارزیابی میزان و جهت و پیش‌بینی تغییرات اراضی و پوشش گیاهی در این دو شهر است. در این پژوهش از تصاویر ماهواره لندست 5 (سال­های 1377، 1383 و1387) و لندست 8  (سال 1396) اردیبهشت و خرداد استفاده شد. مدل‌سازی تغییرات کاربری/پوشش اراضی بر ...

متن کامل

تحلیل تغییرات کاربری/پوشش اراضی استان اردبیل با استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین

پیشینه و هدف ارزیابی روند تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین منجر به ایجاد درک صحیحی از نحوه تعامل انسان و محیط‌زیست می‌شود. سنجه‌های سیمای سرزمین می‌توانند به عنوان اساس مقایسه سناریوهای متفاوت سیمای سرزمین، یا شناخت تغییر و تحولات سیمای سرزمین در طی زمان باشند. استفاده از سنجه‌های سیمای سرزمین، ضمن صرفه‌جویی در زمان، ارزیابی زیست‌محیطی پیامد فعالیت‌های انسانی را به صورت تجمعی د...

متن کامل

بررسی تغییرات جمعیتی و اثرگذاری‌های آن بر تغییرات کاربری اراضی(مطالعه موردی: منطقه بالاطالقان)

امروزه رشد جمعیت از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر دست اندرکاران امر گسترش را با شگفتی مواجه ساخته است. تغییرات جمعیتی سبب تغییر فعالیت‌های اقتصادی شده و نقطه آغاز تغییرات کاربری اراضی به‌شمار می‌رود. در واقع بهره‌برداری بی رویه، تغییرات نادرست کاربری اراضی و دست اندازی بشر به عرصه‌های منابع طبیعی، روزبه روز بر بر هم زدن تعادل‌های منطقه‌ای می‌افزاید. در دهه‌های اخیر شاهد تغییر کاربری اراضی د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 1

صفحات  91- 101

تاریخ انتشار 2014-05

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023