تحلیل تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان

نویسنده

  • صدیقه ترقی جاه استادیار، گروه علوم انسانی، دفتر برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر ساختار سازمانی بر بهداشت روانی کارکنان آموزشکده‌های فنی و مهندسی انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان آموزشکده فنی مهندسی کرمانشاه (125نفر) است که به صورت سرشماری به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه ساختار سازمانی و پرسشنامه بهداشت روانی (SCL-90- R) بود. با استفاده از ضریب همبستگی،T- test و آزمون کروسکال والیس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین ابعاد مختلف ساختار سازمانی با بهداشت روانی رابطه معنی‌دار وجود دارد. بین ساختار سازمانی با اضطراب، افسردگی و وسواس کارکنان همبستگی منفی معنی‌دار وجود دارد. لذا آموزش بکارگیری سبک‌های مدیریت برپایه ساختار و در نتیجه رشد و توسعه راهبری نیروی انسانی در آموزشکده فنی به منظور دستیابی به جامعه مهندسی سالم پیشنهاد می‌گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در دنیای پر از تحول امروزی و با توجه به رقابت فزاینده و نیازهای متغیر سازمان‌ها، ضمن اینکه مبحث متعهد بودن کارکنان بیشتر از گذشته ضرورت پیداکرده است، حمایت سازمانی و قدردانی‌هایی که کارکنان از سوی سازمان احساس‌ می‌کنند و همچنین اقداماتی که سازمان در اعتلای بهداشت ‌روانی کارکنان به عمل می‌آورد، موردتوجه قرارگرفته است. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حمایت سازمانی ادراک‌شده در تعهد سازمانی ک...

The aim of this study is to analyze the effects of person-organization fit on organizational indifference. This investigation was a descriptive survey. The statistical sample consisted of 340 employees of the Gas Company of Isfahan Province, who were selected through classified sampling method. A questionnaire developed by Scroggins and Danaie-fard was used to collect data. The result...

 مقدمه: از آن جا که واحد های ‌بهداشتی و ‌درمانی در مقایسه با سایر سازمان‌‌ های اداری و خدماتی، با مقوله ی مسئولیت اجتماعی سازمانی، در معنای عامیانه ی کار اخلاقی و بشر دوستانه بیشتر سر و کار دارند، تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر نگرش شغلی کارکنان مراکز بهداشت و درمان شهرستان ایلام انجام شده است.  مواد و روش‌ ها: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه ی انجام...

Introduction: Studies have shown that bank clerks experience high levels of stress. Stress is known as the main cause of reduction of job satisfaction and staff commitment and overall organization performance. This study aimed to investigate the association between psychosocial stressors, organizational structure, and job satisfaction.   Methods and Materials: This cross-sectional study was...

در دنیای متلاطم و متحول این عصر، مدیران دستگاه های دولتی به علت دگرگونیهای سریع جهانی و منطقه ای و پیشامدهای داخلی، با عدم اطمینان جهانی شدیدی در طرح ریزیها و در تصمیم گیریهای آینده مواجه می باشند. این فرآیند و دگرگونی منطقه ای و جهانی طبعا نیازهای جدیدی را در سیستم برنامه ریزی، تصمیم گیری و سازماندهی مدیریت به دنبال دارد .آمادگی استراتژیک در واقع ترسیم راه و روش آینده سازمان از طریق برنامه ریز...

اکثر مدیران تصورمی کنند با مفهوم توانمندسازی اشنا هستند ،درحالی که فقط تعداد معدودی از انان با مفهوم توانمندسازی وکاربردش اشنایی دارند. کانگر و کانانگو در سال 1988 اولین تعریف عملیاتی را از توانمندسازی ارائه دادند. به زعم ان دو برای اینکه بتوان مفهوم توانمندسازی را در متون مدیریت مورد تجزیه وتحلیل قرار داد ،باید در ابتدا سازه های قدرت و کنترل را که این اصطلاح از ان گرفته شده است،موردبررسی قرارد...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود