تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌های مشتریان با روش ترکیبی خوشه-بندی و قوانین انجمنی

نویسندگان

  • امیر البدوی استاد بخش مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت‌مدرس، تهران، ایران
چکیده

بخش‌بندی مشتریان یکی از مباحث اصلی و کلیدی در مطالعات مدیریت ارتباط با مشتری محسوب می‌شود. یکی از چالش‌های مهم در بخش‌بندی مشتریان، ناپایداری و تغییرات بخش‌های مشتریان در طول زمان است. تغییرات بخش‌ها را می‌توان در دو دستة تغییرات محتوایی و ساختاری دسته‌بندی کرد. این پژوهش بر تغییرات ساختاری بخش‌ها که اهمیت زیادی دارد، تمرکز کرده است. به‌منظور تحلیل تغییرات ساختاری بخش‌ها و توصیف چگونگی این تغییرات، روش ترکیبی جدیدی مبتنی‌بر روش‌های خوشه‌بندی و قوانین باهم‌آیی ارائه ‌شده و در داده‌های یکی از سرویس‌دهنده‌های معتبر خدمات مخابراتی ایران به‌کار گرفته شده است. براساس نتایج، تغییرات ساختاری در قالب دو دسته تغییرات دوره‌ای و تغییرات دارای روند دسته‌بندی و بررسی شده است. نتایج بیانگر آن است که روند رو‌به‌رشدی در ایجاد بخش جدید در این شرکت شکل‌ گرفته است. نتایج، مدیران بازاریابی را به سمت دانش مفیدی برای ارائة کاراتر تصمیم‌های بازاریابی هدایت می‌کند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی

چکیده هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی به منظور طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سامان قم بوده ، پس از نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این تحقیق، بعد از جمع آوری داده ها، نیازهای مشتریان به وسیله مدل کانو طبقه بندی و در ادامه به وسیله قوانین ...

متن کامل

ارائه الگوی ترکیبی داده کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوشه بندی جهت شناسایی الگوهای غالب رفتار مشتریان (مطالعه موردی : بانک انصار)

با توجه به رقابت بانک‌ها در جذب مشتریان و تاثیر عوامل روانشناختی و محیطی بر روی رفتار آنها در طول زمان، در بخش بندی مشتریان میبایست پویایی رفتار آنها را مورد بحث قرار داد. شناسایی الگوهای غالب رفتاری مشتریان و انتقال آن به بخشهای مختلف در طول زمان از موضوعات مهم این حوزه میباشد. این پژوهش بر آن است با تمرکز بر پویای رفتار مشتریان به شناسایی گروه‌های‌رفتاری، الگوهای غالب جابجایی، ویژگی‌ها و الگو...

متن کامل

توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصول طراحی مدلی ترکیبی با بهره‌گیری از روش‌های فیلترینگ مشارکت‌محور، کشف قوانین انجمنی، و بخش‌بندی مشتریان

توسعة روزافزون اینترنت نحوة تعاملات مشتریان و سازمان‏ها را دستخوش تحولات چشمگیری کرده است. یکی از پیامدهای مهم‏ این پدیده پیدایش و گسترش وبگاه‏های تجارت الکترونیکی و افزایش گرایش کاربران به بهره‏گیری از خدمات خریدوفروش برخط است. تنوع خدمات و اقلام عرضه‌شده در این وبگاه‏ها می‏تواند انتخاب محصولات مناسب را برای مشتریان به فرایندی پیچیده و زمان‏بر مبدل کند. سیستم‏های پیشنهاددهنده، با شناسایی ترجیح...

متن کامل

توسعة یک سیستم پیشنهاددهندة محصول طراحی مدلی ترکیبی با بهره گیری از روش های فیلترینگ مشارکت محور، کشف قوانین انجمنی، و بخش بندی مشتریان

توسعة روزافزون اینترنت نحوة تعاملات مشتریان و سازمان‏ها را دستخوش تحولات چشمگیری کرده است. یکی از پیامدهای مهم‏ این پدیده پیدایش و گسترش وبگاه‏های تجارت الکترونیکی و افزایش گرایش کاربران به بهره‏گیری از خدمات خریدوفروش برخط است. تنوع خدمات و اقلام عرضه شده در این وبگاه‏ها می‏تواند انتخاب محصولات مناسب را برای مشتریان به فرایندی پیچیده و زمان‏بر مبدل کند. سیستم‏های پیشنهاددهنده، با شناسایی ترجیح...

متن کامل

روش ترکیبی درخت تصمیم و قوانین انجمنی در پیش‌بینی بلندمدت بارش

پپیش‌بینی‌های بلندمدت متغیرهای هیدروکلیماتولوژیکی مهم نظیر بیشینة بارش ماهانه ابزاری مهم در مدیریت منابع آب است. تحقیقات گذشته نشان داده است که یافتن روابط بین پدیده‌های بزرگ‌مقیاس اقیانوسی- اتمسفری مانند دمای سطح دریاها و متغیرهای هیدروکلیماتولوژیکی، نظیر بارش، به پیش‌بینی بلندمدت این متغیرها کمک می‌کند. در این مطالعه ترکیب دو تکنیک داده‌کاوی (درخت تصمیم و قوانین انجمنی) در استخراج وابستگی‌های...

متن کامل

طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها با استفاده از الگوی تلفیقی کانو و قوانین انجمنی

هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از مدل کانو و قوانین انجمنی به منظور طبقه بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آنها است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانک سامان قم بوده ، پس از نمونه­گیری تصادفی ساده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شده است. در این تحقیق، بعد از جمع­آوری داده­ها، نیازهای مشتریان به وسیله مدل کانو طبقه­بندی و در ادامه به وسیله قوانین انجمنی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 3

صفحات  515- 542

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021