تحلیل تلئولوژیک مهارت‌های اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

نویسندگان

  • ندا ابراهیمی مقدم دانشجوی دکتری، دانشکدة مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران
  • کمال درانی استاد دانشکدة روان‏شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

کودکان و نوجوانان‏ از طریق کسبِ مهارت‏های اجتماعی‏ـ هنجارها، انگیزه‏ها، نگرش‏ها، و رفتارهای لازم برای تطبیق با نیازهای اجتماعی و نیز حفظ روابط بینِ‏فردی را فرامی‏گیرند. مدارس، به‏منزلة مهم‏ترین پایگاه آموزشی، نقش بسزایی در پرورش این مهارت‏ها در دانش‏آموزان دارند. با توجه به اهمیت موضوع و نقش سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سیاست‏های این نهاد، در تحقیق حاضر، محتوای سند تحول از نظر میزان توجه به مقوله‏های مهارت‏های اجتماعی از دیدگاه هدف‏گزینی تلئولوژیک تحلیل محتوا شد. برای این کار، پس از دسته‏بندی و شمارش گزاره‏های آشکار و پنهان و محاسبة شاخص‏های آمار توصیفی، به منظور برآورد میزان درجة اهمیت شاخص‏ها، از روش آنتروپی شانون استفاده شد. برای محاسبة ضریب قابلیت اعتماد و پایایی پژوهش، پژوهشگران فصل چهارم سند را مجدداً کُدگذاری کردند و ضریب توافق 75/92درصد به‏دست آمد. یافته‏ها نشان داد که بیشترین میزان توجه و اهمیت مربوط به مؤلفة مهارت‏های ارتباطی (41درصد) و پس از آن مسئولیت‏پذیری (27درصد) و مهارت‏های مقابله‏ای (20درصد) است و به مؤلفه‏های همدلی (5/0درصد) و جرئت‏ورزی (68/0درصد) کمترین توجه صورت گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی مدل اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

اجرای اسناد تحولی در نظام آموزش و پرورش، موضوعی اساسی در نظام تعلیم و تربیت همة کشورهاست و از منظر سیاستگذاری، اهمیت زیادی دارد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای تحول اساسی مورد نیاز نظام آموزشی کشور ایران، توسط جمعی از متخصصان تعلیم و تربیت تدوین شد؛ اما همانند سایر اسناد تحولی و توسعه‌ای کشور، برای اجرا چالشها و مشکلاتی دارد. هدف:<...

متن کامل

تحلیل محتوای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس خلاقیت و شادکامی

‏      زمینه: توجه به شادکامی و خلاقیت و بررسی تأثیر آن بر جنبه ­های گوناگون زندگی افراد یکی از اهداف و وظایف دولتی است؛ که یکی ابزارهای تحقق این مهم، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.      هدف: این پژوهش به منظور تعیین میزان اهمیت به شادکامی و خلافیت در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شد.      روش: پژوهش به روش توصیفی از نوع تحل...

متن کامل

گفتمان علم و دین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مقدمه: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، یکی از اسناد معتبر برای ترسیم فرایند جامعه‌پذیری دانش آموزان است. لذا  انتظار می‌رود بدون تقلیل گرایی، به دو بعُد علم و دین توجهه نماید. بر این اساس سئوال اصلی تحقیق آن است که موضع گفتمانی سند مذکور در مواجهه با علم و دین چیست؟ روش: مطالعه‌ی حاضر ار نوع اسنادی و تحلیل متن است لذا از روش تحلیل گفتمان، تحلیل ارزشیابی و تحلیل محتوا کیفی استفاده شده است. روایی...

متن کامل

آینده‌پژوهی اجرای اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در افق 1404

با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ  سند تحول بنیادین نظام اموزش و پرورش و بروز نگرانی‌هایی در باره تاخیر در پیشرفت اجرا سند، مساله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند‌، بعنوان مهمترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است‌. لذا سوال اصلی مقاله  آن است که با توجه به نقش افرینی بازیگران مرتبط‌، اجرا و پیاده سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت‌؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تک...

متن کامل

بررسی فقهی و حقوقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

سند تحول بینادین در آموزش پرورش با اتکا به آموزه های قرآن، منویات مقام معظم رهبری ، اسناد بالادستی ازجمله، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 ـ 1390)،سند چشم انداز بیست ساله (افق 1404 هجری و شمسی)، نقشه جامع علمی کشور و... تنظیم شده است تا براین اساس مبانی فکری دینی و چارچوب عملی و رفتاری مبتنی بر حقیقت ، عقلانیت و منطق در افراد جامعه نهاد...

تحلیل سند تحول بنیادین آموزش و پرورش از نظر میزان اهمیت به یادگیری سازمانی

مقدمه: نظام آموزش و پرورش از بزرگ ترین و گسترده ترین سیستم های درون هر جامعه ای است که سرنوشت آن جامعه را در بلندمدت تعیین می کند. ضرورت آموزش نیروی انسانی هنگامی آشکار می شود که به این حقیقت توجه داشته باشیم که توسعه مستلزم پرورش نیروی انسانی کیفی و با صلاحیت می باشد. در سند تحول بنیادین، معلم به عنوان موثرترین عنصر یاد شده است. با در نظر گرفتن تغییرات در تعلیم و تربیت، فراگیری مهارت های جدید ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 2

صفحات  283- 304

تاریخ انتشار 2018-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021