تحلیل دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ‌ تأمین با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم‎ها

نویسندگان

  • عزیزالله یعسوبی کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • مسعود ربیعه استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

یکی از مسائل رایج در زنجیره‎های تأمین، نوسان موجودی‌ در طول زنجیره است که هزینه‎های اضافی را به سازمان‎های تولیدی تحمیل می‌کند، کاهش این هزینه‎ها می‌تواند موجب افزایش بهره‌وری در تولید شود. در همین رابطه در این مقاله با به‌کارگیری روش پویایی‌شناسی سیستم‎ها به تحلیل دینامیکی مسئلۀ نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ تأمین شرکت ساپکو پرداخته می‌شود. به این منظور از اطلاعات موجود و مستند شرکت ساپکو در طول دورۀ شبیه‌سازی استفاده شده است. پویایی‌شناسی سیستم‎ها ابزار نیرومندی برای مدل‎سازی ساختارهای پیچیده‌ای همچون شبکه‎های زنجیرۀ ‌تأمین است و اطلاعات مفیدی درخصوص تعامل پارامترهای اصلی سیستم ارائه می‌کند. در این مقاله بر پایۀ اصول روش پویایی‎های سیستم، پس از بیان مسئلۀ نوسان‎های موجودی در زنجیرۀ تأمین، فرضیه‎های پویای به‎وجود آورندۀ مسئلۀ مد نظر تبیین شده؛ سپس مدل دینامیکی مربوط به مسئلۀ نوسان‎ها در زنجیرۀ‌ تأمین ارائه می‌شود. پس‌از حصول اطمینان از کارکرد مدل به‎واسطۀ اجرای آزمون‎های اعتبارسنجی، سه سیاست (اشتراک‎گذاری اطلاعات، استفاده از بافر موجودی و ترکیبی) به‎منظور بهبود رفتار نوسانی موجودی‎ها اتخاذ شده و تأثیر اجرای آنها بر رفتار مسئله‌ساز مدل دینامیکی مشاهده می‌شود. اجرای این سیاست‎ها موجب کاهش نوسان موجودی‎ها در زنجیرۀ تأمین مورد مطالعه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل دینامیکی مؤثر بر تعداد افراد بیمه‌شده با رویکرد پویایی‌شناسی سیستمها (مطالعۀ موردی: بیمۀ تأمین اجتماعی)

این مقاله یک مدل دینامیکی به منظور شناخت عوامل تأثیرگذار بر تغییر تعداد افراد بیمه‌شده در شرکتهای بیمۀ خدمات درمانی و بررسی سیاستهای مختلف برای بهبود رفتار سیستم به منظور رسیدن به اهداف مطلوب ارائه می‌دهد.لذا همۀ اجزای تشکیل‌دهندۀ یک شرکت بیمه شامل واحدهای سرمایه‌گذاری، واحدهای پرداخت هزینه‌های درمانی، واحد مربوط به سیاستهای تبلیغاتی شرکت، و سایر قسمتهایی که در کنار هم تشک...

متن کامل

تحلیلی بر ریسک‌های تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین با رویکرد ترکیبی تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی

با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود در زنجیره تأمین نیز افزایش می‌یابد. از این ‌رو مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین، یکی از موضوعاتی است که مورد توجه سازمان‌ها قرار گرفته است. در این پژوهش به‎دلیل اهمیت تأمین‌کنندگان در زنجیرۀ تأمین، موضوع مدیریت ریسک زنجیرۀ تأمین از این دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از ترکیب تحلیل رابطه‌ای خاکستری و VIKOR فازی، به‎منظور ایجاد مدل ارزیابی ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ارزیابی عملکرد زنجیرۀ تأمین بشردوستانه با استفاده از رویکرد خاکستری

کشور ایران جزءِ کشورهایی است که نرخ وقوع فجایع طبیعی در آن نسبت به برخی کشورها بیشتر است؛ ازاین‌رو مدیریت زنجیره تأمین بشردوستانه در قبل، حین و بعد از حادثه اهمیت زیادی دارد. ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین بشردوستانه یکی از فعالیت‌های مهم در مدیریت این زنجیره است؛ به‌نحوی‌که وضعیت عملکرد را مشخص می‌کند و بازخورد مناسبی را برای بهبود عملکرد آن فراهم می‌کند. در مقالۀ حاضر پس از شناسایی شاخص‌ها و ابعا...

متن کامل

نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ ‌تأمین با رویکرد فازی

مدیران زنجیرۀ‌ تأمین، فعالیت‌های بسیاری را برای دستیابی به اثربخشی مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین انجام می‎دهند و برای این کار ابزارهای بسیاری را با نام توانمندساز به‎کار می‌گیرند. با وجود این‌، پیشینۀ موضوع روابط علّی میان توانمندسازهای زنجیرۀ تأمین، فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد آن، کم‌مایه است. از این ‌رو مطالعۀ حاضر به نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ تأمین، توانمندسازهای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 3

صفحات  539- 561

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022