تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی

نویسندگان

  • زهرا فروتنی عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
  • عطیه بحرانی عضو هیات علمی گروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور
چکیده

کرامت انسانی مقوله مهمی در فرهنگ اسلامی و حافظ بسیاری از ارزش های الهی- انسانی است . هدف این تحقیق تحلیل رابطه کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی است . روش تحقیق کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری ، اعضای علمی و اداری دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی به تعداد530 نفر و نمونه آماری با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 220 نفر است . برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه استاندارد دنیسون و برای سنجش کرامت انسانی از پرسشنامه محقق ساخته و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون ، t مستقل ، تحلیل واریانس و آزمونF استفاده شد . طبق یافته ها کرامت انسانی با ابعاد درگیر شدن درکار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت رابطه مثبت و معناداری دارد و بین میزان این رابطه به لحاظ متغیرهای دموگرافیک تفاوت معناداری وجود ندارد . نتایج تحقیق رابطه بین کرامت انسانی با فرهنگ سازمانی را تایید کرد .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا.

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش‌ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش‌های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل  سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان‌های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر ...

متن کامل

فرهنگ سازمانی «کرامت انسانی» تأملی بر فرهنگ نظام اداری ج.ا.ا.

فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتاً پایدار از ارزش­ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین انجام هر گونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ سازمان و ارزش­های درون یک جامعه امکان پذیر است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل  سنجش و ارزیابی فرهنگ سازمانی سازمان­های نظام اداری کشور، متناسب با مؤلفه­ها و شاخص­های بومی، طراحی و پیشنهاد شود. برای دستیابی به الگوی ذکر ...

متن کامل

بررسی رابطه تعاملی میان مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی

از دیدگاه اقتصاد جهانی و اقتصاد دانش، تمرکز رقابت شرکت ها بر روی رقابت میان منابع انسانی و جذب استعداد است و فرهنگ سازمانی متعالی موجب جذب و حفظ استعداد می شود. رابطه مدیریت منابع انسانی و فرهنگ سازمانی تاثیر، ارتقا و نفوذ متقابل دارد. رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت منابع انسانی باید به صورت یک تعامل مثبت باشد. فرهنگ سازمانی خواستار توجه بیشتر مدیریت منابع انسانی به موضوعات مدیریت انسان و تو...

متن کامل

رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری

هدف از نگارش مقاله حاضر، ارائه یافته های حاصل از بررسی رابطه بین نوع فرهنگ سازمانی با رهبری در دانشگاههای دولتی کشور در سال تحصیلی86-1385بوده است. در این مقاله، روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. حجم نمونه آماری 284 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها استفاده شده که با روش نمونه گیری خوشه¬ای چند مرحله ای انتخاب شده اند. ابزارتحقیق شامل پرسشنامه انواع فرهنگ سازمانی دنیسن و اسپریتزر(1991) و ...

متن کامل

رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت‌مندی شغلی کارکنان

زمینه: اخلاقِ فردی در مدیریت منابع انسانی دارای جایگاه منحصر بفردی می‌باشد که یکی از مهمترین شاخص­های آن عدالت است. پژوهش­های گوناگون بیانگر آن است که ادراک از عدالت با جنبه­های متفاوت رفتار مرتبط است که رضایت­مندی کارکنان از جمله­ی آن­هاست. فرهنگ نیز یکی از عواملی می­باشد که در­خصوص عدالت و رضایت مورد بررسی قرار گرفته است. لذا هدف این پژوهش تبیین ارتباط فرهنگ با ادراک از عدالت کارکنان و رضایت ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 11

صفحات  31- 52

تاریخ انتشار 2017-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021