× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحلیل سؤال‌های آزمون علوم تجربی پایه ی نهم استان کرمانشاه و هم ترازی آن‌ها با ابعاد طبقه بندی اندرسون و کراتول

نویسندگان

  • زینب فرجی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
  • سیدمحمدرضا مصطفایی گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
  • فتانه خاکره گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.
  • فرامرز ملکیان گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر تحلیل شاخص های روان سنجی و سطوح حیطه شناختی سؤال‌های امتحان علوم تجربی پایه نهم استان کرمانشاه در خرداد 1395 بر اساس طبقه‌بندی اندرسون و کراتول بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی، در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع ارزشیابی بود. جامعه آماری شامل برگه های امتحانی درس علوم تجربی پایه نهم مدارس پسرانه ناحیه 1 کرمانشاه بوده که تعداد آن‌ها 2007 برگه بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایی نسبی تعداد 323 برگه از آن‌ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بود از فرمول های ضریب دشواری، ضریب تمیز، ضریب روایی محتوایی لاشه، ضریب پایایی کودر-ریچاردسون، ضریب آلفای کرانباخ و چک لیست اهداف شناختی طبقه بندی اندرسون و کراتول. یافته های پژوهش نشان داد سؤالات از ضریب دشواری مناسب و ضریب تمیز بالایی برخوردار بوده اند. ضریب روایی سؤالات و ضریب پایایی سؤالات عینی، پایین، اما ضریب پایایی سؤالات غیر عینی بالا بود. در مطابقت سؤالات با ابعاد فرایند شناختی و دانش طبقه بندی شناختی اندرسون و کراتول، بیشتر سؤالات در سطح به یادآوردن و در بعد دانش امور واقعی بوده و هیچ سؤالی در حیطه فرایندهای شناختی ارزشیابی کردن و آفریدن و بعد دانش فراشناختی طرح نشده بود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این تحقیق به منظور ارزیابی هم ترازی محتوای کتاب­های آموزش زبان­انگلیسی با اهداف ویژه در (ESP[1]) انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی) و استانداردهای آموزشی رشته­های علوم انسانی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، از روش­های کمی و کیفی استفاده شده است. برای پاسخ­گویی به سؤالات این پژوهش، 21 کتاب­ زبان تخصصی انگلیسی در رشته­های ...

این تحقیق به منظور ارزیابی هم ترازی محتوای کتاب­های آموزش زبان­انگلیسی با اهداف ویژه در (esp[1]) انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی) و استانداردهای آموزشی رشته­های علوم انسانی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، از روش­های کمی و کیفی استفاده شده است. برای پاسخ­گویی به سؤالات این پژوهش، 21 کتاب­ زبان تخصصی انگلیسی در رشته­های ...

این تحقیق به منظور ارزیابی هم ترازی محتوای کتاب­های آموزش زبان­انگلیسی با اهداف ویژه در (esp[1]) انتشارات سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی) و استانداردهای آموزشی رشته­های علوم انسانی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شده است. از آنجا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، از روش­های کمی و کیفی استفاده شده است. برای پاسخ­گویی به سؤالات این پژوهش، 21 کتاب­ زبان تخصصی انگلیسی در رشته­های ...

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی براساس طبقه­بندی بلوم در حیطه‌شناختی و مقایسة آن با حیطه‌شناختی آزمون تیمز 2007 انجام شده‌است. جامعة آماری این تحقیق کل محتوای کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی سال 89-90 با 156 صفحه، 4 بخش و 14 فصل می‌باشد که پژوهشگران به منظور به دست آوردن نتایج قابل اعتماد، جامعة آماری را به‌عنوان نمونه در نظر گرفته‌اند. روش این پژوهش، توصیفی و ا...

این پژوهش بمنظور ارزیابی همترازی محتوای کتابهای تخصصی انگلیسی سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها)، آزمونهای سراسری کارشناسی ارشد و اهداف آموزشی رشته آموزش زبان انگلیسی بر اساس اهداف شناختی اندرسون وکراتول انجام شد. از آن جا که این پژوهش از نوع ترکیبی است، لذا از روشهای کمی (تحلیل محتوا) و کیفی (تحلیلی) استفاده شده است. جهت پاسخگویی به پرسشهای پژوهش، آزمونهای تخصصی آموزش زب...