تحلیل ساختاری و میزان کوتاه شدگی تاقدیس دارا، از میدان های نفتی زاگرس

نویسندگان

  • علیزاده, اکرم دانشگاه ارومیه، پردیس نازلو، دانشکدۀ علوم، گروه زمین‌شناسی

چکیده

در این مطالعه، تاقدیس دارا به عنوان یکی از میدان های هیدروکربوری کمربند چین- تراست زاگرس در فروافتادگی دزفول  (باختر گسل کازرون)، مورد تحلیل و بررسی ساختاری قرار گرفته است. بدین منظور، پس از تعیین روند و نوع چین خوردگی با استفاده از داده های زیرسطحی؛ برش های ساختاری در دماغه شمال باختری، مرکز و دماغه جنوب خاوری تاقدیس ترسیم گردیده است. تحلیل سبک چین خوردگی تاقدیس دارا، این چین را در محدوده چین های کلاس سه Ramsay قرار می دهد. همچنین این تاقدیس را می توان در زمره چین های باز بر مبنای تقسیم بندی Fleuty قرار داد. شکستگی های موجود در منطقه، دارای سه روند کلی خاوری-باختری، شمالی-جنوبی و شمال باختری-جنوب خاوری هستند. مقاطع عرضی بازسازی شده، مقدار کوتاه شدگی در دماغه شمال باختری (مقطع A-A') را معادل 5/6 درصد و در مقطع B-B' را معادل 4/8 درصد نشان می دهند که این مقادیر، حاکی از شدت چین خوردگی بیشتر در دماغه جنوب خاوری تاقدیس می باشد.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

میدان نفتی مارون در بخش خاوری منطقه ساختاری فروافتادگی دزفول (زاگرس) واقع شده است. رخنمون سطحی این میدان، سازند آغاجاری بوده و سازندهای آسماری و گروه‌های بنگستان و خامی، مخازن نفتی موجود در این میدان هستند. سازند آسماری مهم‌ترین سنگ مخزن این میدان بوده که به شش لایه مخزنی تقسیم شده است. لایه‌های مخزنییک، دو، سهبه طور عمده از کربنات‌های دولومیتی تشکیل شده‌اند، بنابراین تراکم شکستگی‌ها بویژه در ل...

کوهزاد زاگرس بخش مرکزی کمربند کوهزایی آلپ- هیمالیا یکی از جوان‌ترین سامانه‌های کوهزایی دنیاست. ویژگی‌های زمین‌شناسی و دگرشکلی این کوهزاد به‌طور کامل متفاوت با بخش‌های دیگر کمربند کوهزایی آلپی است. از آشکارترین ویژگی ساختاری کوهزاد زاگرس می‌توان به چین‌های بزرگ مقیاس اشاره کرد. مهم‌ترین ویژگی چین‌ها در این پهنه نبود یکنواختی در هندسه آنهاست. روند عمومی ساختارهای شکل گرفته در پهنه زاگر...

چکیده تاقدیس خرم آباد با یال جنوبی برگشته و روند شمال باختر- جنوب خاور در مجاور شهرستان خرم آباد، در کمربند چین خورده – رانده زاگرس واقع شده است. سه پیمایش ساختاری عمود بر محور تاقدیس صورت گرفت و ویژگی‌های ساختاری (شیب و راستای لایه بندی) ساختارهایی مانند گسل ها، ریز چین‌ها و درزه‌ها برداشت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل هندسی و تعیین نوع چین خوردگی مرتبط با گسلش راندگی، پارامتر‌های مورد نظر بر...

تاقدیس سیاه شمالی با روند شمال باختری-جنوب خاوری درکمربند چین-راندگی زاگرس (فارس ساحلی) و در خاور گسل کازرون واقع شده است. در این مطالعه تاقدیس سیاه شمالی به منظور تحلیل ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برش های عرضی ساختاری از تاقدیس مورد مطالعه با استفاده از برداشت های صحرایی و بر پایه داده های چاه، خط لرزه ای و برش های چینه شناسی روزمینی ترسیم گردید. بر پایه تحلیل-های هندسی انج...

تاقدیس بنه‌‌کوه با درازای 4 و 25 کیلومتر و پهنای 7 تا 17 کیلومتر و راستای چیره شمال باختری- جنوب خاوری، یکی از تاقدیس‌های واقع در منطقه فارس ساحلی (کمربند چین‌خورده ساده زاگرس) می‌باشد. سازند گچساران، هسته در حال فرسایش این تاقدیس را تشکیل داده است. در این مقاله، عناصر سبک چین آشکار شده و سازوکار چین‌خوردگی از نوع جدایشی نامتقارن برروی سازند هرمز تشخیص داده شد. با توجه به شباهت تاقدیس بنه‌کوه  ...

تاقدیس چناره جنوب پهنه لرستان و در شمال پهنه فروبار دزفول، در کمربند چین خورده- رانده زاگرس قرار دارد. در این مقاله ایجاد و توسعه شکستگی‌ها در این تاقدیس  مورد بررسی قرار گرفته و از آنها برای تحلیل وضعیت جنبشی این تاقدیس استفاده شده است. نتایج حاصل از تعیین سن نسبی شکستگی‌ها، نوع (انبساطی یا برشی بودن) آنها و موقعیت ساختاری شکستگی‌ها و مقایسه و تلفیق این نتایج با دیگر اطلاعات به دست آمده از جمل...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود