تحلیل ساختار فکری مطالعات ربط در بازیابی اطلاعات در وبگاه علوم Web of Science)) طی سال های 2009- 2018

نویسندگان

  • امیرحسین عبدالمجید دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
  • نصرت ریاحی نیا استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
چکیده

هدف: پژوهش حاضر با بررسی تولیدات علمی حوزه ربط در بازیابی اطلاعاتی به شناسایی مهمترین نویسندگان، کشورها و خوشه های موضوعی این حوزه پرداخته است. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی است و با استفاده از روش های علم سنجی انجام شده است. جامعه آماری شامل 2530 مقاله وبگاه علوم در حوزه ربط در بازیابی اطلاعات بین 2009 تا 2018 است که با استفاده از روش های آمار توصیفی در نرم افزارهای VOSviewer، Premap و Bibexcel بررسی شده اند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین سهم مقالات با 293 عنوان مربوط به سال 2015 است. نقشه همکاری نویسندگان نمایانگر 6 خوشه است که «هوآنگ»، «خوزه»، «دی ریک»، «زاکون»، «سانگ»، و «شولر» بیشترین مشارکت را در شبکه علمی همکاری نویسندگان داشته اند. کشورهای آمریکا، چین، انگلستان، کانادا، هندوستان و فرانسه بیشترین مشارکت در شبکه علمی همکاری بین کشورها را داشتند. نتایج تحلیل هم واژگانی نیز منجر به شکل گیری شش خوشه در این حوزه شد که از مهمترین خوشه ها می توان به بازیابی اطلاعات، موتورهای جستجو، و بازخورد ربط اشاره کرد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش تحلیل هم نویسندگی و هم واژگانی به خوبی می تواند ساختار فکری و علمی یک حوزه را نشان دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (web of science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در یک دوره 20 ساله به منظور تعیین میزان همکاری گروهی و ترسیم ساختار علمی این دانشگاه بر اساس میزان استنادهای دریافتی مدارک منتشر شده ی پژوهشگران این دانشگاه می باشد. پژوهش حاضر مطالعه ای با استفاده از شاخص های علم سنجی است که با بکارگیری برخی از قوانین و روش های این حوزه از قبیل قاعده لوتکا، بردفورد و تحلیل استنادی به تحلیل د...

متن کامل

نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی مدارک حوزه علوم کتابداری و اطلاع­رسانی تولید شده توسط کشورهای جهان اسلام عضو اٌ.آی.سی. در محدوده زمانی 1994-2009 بود. روش/رویکرد پژوهش: با استفاده از روش تحلیل استنادی، نویسندگان و نشریات برتر این حوزه مشخص شدند و نقشه تاریخ نگاشتی حوزه علمی کشورهای جهان اسلام ترسیم گردید. یافته­ها: محاسبه مقدار متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات کشورهای جهان اسلام برای این سال­ها عدد ...

متن کامل

ربط عینی و ربط ذهنی در نظام های اطلاعاتی (تحلیلی بر ربط در بازیابی اطلاعات)

دامنه مباحث میان فلاسفه از دو موضع عین گرایی و ذهن گرایی به مبحث ربط نیز که از مباحث بنیادین طراحی و ارزشیابی نظام های اطلاعاتی است کشیده می شود. درک ما از موضوع ربط و چرائی دستاوردهای موجود در ادبیات آن بدون درک صحیح از این بحث های بنیادین کامل نخواهد بود. این پژوهش ضمن مروری اجمالی بر این دو دیدگاه تلاش کرده است به گونه ای جمع بندی از آن دست یابد که برای نظام های اطلاعاتی مورد نیاز و پذیرش با...

متن کامل

ربط و مفهوم آن در بازیابی اطلاعات

هدف از طراحی هر نظام ذخیره و بازیابی اطلاعات، بازیابی اطلاعات مرتبط است و ربط، زیربنای طراحی و ارزیابی این نظام ها است. هرچند ربط امری نسبی به نظر می ر سد تلاش برای افزایش آن، یعنی تطابق بین کاربر و پاسخ نظام های بازیابی همچنان ادامه دارد. با وجود اهمیت مفهوم ربط هنوز هم تعریف، ماهیت و ابعاد آن از سوی صاحب نظران به گونه های متفاوتی تفسیر و تأویل می گردد و دلیل آن است که ربط از اساس دارای ماهیتی...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022