× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحلیل سرمایه‌های اجتماعی مؤثر بر مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع (استان کردستان، شهرستان قروه)

نویسندگان

چکیده

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می‌شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های اجتماعی می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه‌های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و دامداران مراتع شهرستان قروه بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در این تحقیق 234 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. برای حصول اطمینان از اعتبار پرسشنامه از نظر متخصصان و برای محاسبه پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و مقدار آن بالاتر از 7/0 به دست آمد. برای بررسی رابطه بین تمایل به مشارکت و شاخص‌های احساس تعلق، مشارکت اجتماعی، امنیت و سرمایه اجتماعی کل از ضریب همبستگی پیرسون (با توجه به نرمال بودن توزییع آن‌ها) و برای بررسی رابطه بین تمایل به مشارکت سازمان‌یافته با اعتماد بین افراد، اعتماد نهادی و انسجام اجتماعی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که شاخص‌های سرمایه اجتماعی قادر به تبیین 62 درصد از واریانس کل تمایل بهره‌برداران به مشارکت در طرح‌های اصلاح و احیای مراتع بودند. همچنین، نتایج به‌دست آمده از اثرات کل تحلیل مسیر نشان می‌دهد که متغیرهای مشارکت اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد بین فردی، احساس تعلق و انسجام اجتماعی؛ به‌ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان مشارکت دامداران و کشاورزان دارند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

امروزه مشارکت بدون پشتوانه سرمایه اجتماعی با شکست مواجه می شود. از این رو ضعف سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی سبب عدم مشارکت آن ها در فعالیت های اجتماعی می شود. هدف از این پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی و نقش مؤلفه های آن در میزان تمایل به مشارکت در طرح های اصلاح و احیای مراتع در شهرستان قروه است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، علی- همبستگی است. جامعه آماری 600 نفر از کشاورزان و ...

مراتع بیش از 53 درصد از مساحت کشور را شامل می­شوند. این عرصه­ها نیازمند اعمال مدیریتی صحیح با هدف حفظ، احیا، توسعه و بهره­برداری بهینه هستند. امروزه تلاش برای حفاظت، احیا و بهره­برداری مراتع در حوزه­های آبخیز با مشارکت بهره­برداران در چارچوب طرح­های مرتعداری به عنوان یک برنامه مدون مدیریتی گامی اساسی در راستای توسعه پایدار است. هدف از این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر میزان تمایل...

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر استفاده بهره‌برداران شهرستان دهگلان از منابع اطلاعاتی و کانال‌های ارتباطی برای مشارکت در طرح‌های اصلاحی و احیایی مرتع بود. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق به تعداد 80 نفر از مرتع‌داران شهرستان دهگلان بود. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از فرمول کوکران و تطبیق با جدول کرجسی و مورگان، 68 بهره‌بردار تعیین شد. به‌منظور انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی است...

   منطقه حفاظت‌شده بدر‌و‌پریشان با دامنه ارتفاعی 3200-1800 متر از سطح دریا و در 12 کیلومتری جنوب شهرستان قروه قرار دارد. عدم مطالعه جامع فلور منطقه، استفاده نادرست از رویشگاه منطقه، برداشت بی­رویه گونه‌های دارویی و  چرای بیش از حد دام بدون در نظر گرفتن آمادگی منطقه از نظر پوشش گیاهی،  لزوم بررسی فلور منطقه و شناسایی گونه­هایی که مورد تهدید قرار گرفته بودند را دوچندان کرد. بررسی فلور منطقه مورد ...

استفاده از مشارکت مردمی در حفظ و احیای منابع طبیعی به‌عنوان یک نیاز و ضرورت مطرح است، به‌طوری‌که تأکید بر مشارکت مردم در تصمیم­های مرتبط با منابع‌‌طبیعی آسان­ترین راهکار حفظ این منابع ارزشمند است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت جوامع محلی در پروژۀ احیای اراضی جنگلی تخریب­یافته در شهرستان ریگان استان کرمان انجام گرفت. بدین منظور با استفاده از روش تحقیق توصیفی و فن پیمایش، 360 نفر ا...

کاهش عملکرد مراتع بر تعداد دام و فعالیّت‌های اقتصادی دامداران تأثیر مستقیم دارد و ادامه این روند رکود اقتصادی را در بین بهره‌برداران مراتع شدت می‌بخشد. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل اثرگذار بر رکود اقتصادی مرتعدارانِ مراتع بلبان‌آباد بود. جامعه آماری در این تحقیق، 400 نفر از بهره‌برداران مراتع بلبان‌آباد بودند. حجم نمونه این تحقیق با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 196 مرتعدار تعیین شد. به منظور ...