× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحلیل شاخص‌های بهره‌وری شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

نویسندگان

  • مسعود خشایی معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، تهران، ایران

چکیده

سرمایه‌گذاری کلان و صرف هزینه‌های فراوان عملیاتی از مشخصه‌های صنعت آب و فاضلاب در راستای انجام رسالت سازمانی آن است. برنامه‌ریزی تولید و بهبود بهره‌وری عامل‌های تولید در بستر مدل‌های کمّی از شیوه‌های متداول در مدیریت سرمایه‌گذاری، هزینه و تأمین منابع مالی است. این پژوهش با هدف شناسایی سهم و کشش‌های عامل‌های تولید آب شهری و بهره‌وری کل عامل‌های تولید در راستای برنامه‌ریزی تولید انجام شد. داده‌های مورد استفاده از نوع ترکیبی منطبق بر عامل‌های تولید (نیروی کار، موجودی سرمایه و انرژی) و حجم تولید طی بازه زمانی 1395-1385 و در محدوده‌ 34 شرکت‌ آب و فاضلاب شهری (374 مشاهده) بود و از روش اقتصادسنجی اثرات ثابت برای برآورد تابع تولید کاب- داگلاس استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در صنعت آب و فاضلاب، کشش عامل نیروی کار 32/0 ، موجودی سرمایه 42/0 و انرژی 21/0 است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه، انرژی و کل عامل‌های تولید در سال‌های 1394 و 1395 کاهش یافته و بهره‌وری نیروی کار تقریباً ثابت مانده است. نتایج پژوهش می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند با ضریب اطمینان زیاد در راستای برنامه‌ریزی راهبردی تولید مورد استفاده مدیریت ارشد صنعت قرار بگیرد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

بنا به تعریف کارایی در ادبیات اقتصادی، حداکثر ستانده با میزان معینی از نهاده یا حداقل نهاده با میزان معینی از ستانده می‌باشد. امروزه به منظور اندازه‌گیری کارایی از دو روش استفاده می‌شود که عبارتند از: 1- روش پارامتری 2- روش ناپارامتری. در این مقاله با توجه به روش ناپارامتری که بر پایه روش‌های برنامه‌ریزی ریاضی استوار می‌باشد، به ارزیابی کارایی شرکتهای آب و فاضلاب شهری در بخش آب در استان‌های کشو...

هدف تحقیق بررسی بهره‌وری شرکت‌های واگذار شده در فرایند خصوصی‌سازی است. بهره‌وری در این تحقیق شامل دو شاخص بهـره‌وری سرمایه و بهـره‌وری نیروی کار است. داده‌های تحقیق با استفاده از جامعه آماری شامل 42 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی(1389-1382) به روش تلفیق کل داده‌ها، آزمون T و رگرسیون حداقل مربعات معمولی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج تحقیق نشان داد که بهره‌...

محدودیت منابع آبی کشور و مصرف بی‌رویه در آبیاری به‌ویژه در کشت برنج، لزوم افزایش بهره‌وری مصرف نهاده‌ی ارزشمند آب در کشت این محصول را آشکار کرده است. تحقیق حاضر با هدف محاسبه و تحلیل شاخص‌های ناپارامتری بهره‌وری جز‌یی نهاده‌ی آب مصرفی در کشت برنج استان مازندران انجام پذیرفت. بد‌ین منظور از داده‌های مربوط به سال زراعی 89-1388 هزینه‌ی تولید برنج 690 کشاورز موجود در بانک اطلاعات جهادکشاورزی استان ...

هدف اصلی این مقاله، اندازه‌گیری و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری در شرکت‌های برق منطقه‌ای و ارائه پیشنهاد در جهـت گذار از وضـعیت موجود به وضعیت مطلـوب می‌باشد. به منظور تحقق این هدف ضمن تشریح موضوع، رویکردهای اندازه‌گیری بهره‌وری (رویکردهای شاخصی، تابع تولید و داده ستانده) معرفی شده و در گام بعدی دو دسته تخمین از ضرایب تابع تولید کاب – داگلاس و برای محاسبه شاخص کندریک جهت تعیین بهره‌وری کل عوامل تول...

آلودگی آب یک مشکل بزرگ جهانی است که به ارزیابی مداوم و تجدیدنظر در سیاست منابع آبی در همه سطوح احتیاج دارد  (از آب های بین المللی تا آبهای درون مرزی و چاه ها).  همواره اشاره شده است که آلودگی آب علت مرگ و میر در سراسر جهان است. ۹۹٫۹ ٪ درصد آب خالص پس از استفاده به فاضلاب خانگی تبدیل می شود، و فقط ۰٫۱ درصد از سهم این آب را دیگر آلایندها تشکیل می شوند. اگرچه این مقدار آلاینده در غلظت های پایین یا...

در این تحقیق، به کمک تکنیک‌ تحلیل پوششی داده‌های ورودی‌محور، شرکت آب و فاضلاب استان مازندران ارزیابی می‌شود. یکی از روش‌های ارزیابی کارایی واحدها روش تحلیل پوششی داده‌ها[i] است. با توجه به کارایی محاسبه‌شده برای شانزده واحد تصمیم‌گیرندة سال‌های 1389 و 1390، مشکل وجود چندین ناحیة کارآمد مشخص است. در مرحلة اول برای رفع این ضعف از تکنیک اندرسون و پیترسون[ii] استفاده شد. از آنجا که تکنیک AP شامل حل...