تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

نویسندگان

  • احمد جعفرنژاد
  • ایرج ملک محمدی
  • سید محمود حسینی
  • علی اسدی
چکیده مقاله:

یکی از عناصر مهم توسعه کشاورزی،فناوری است که در صورت تولید مناسب، انتقال مطلوب و کاربرد مؤثر آن می توان در نیل به اهداف توسعه کشاورزی امیدوار بود .در این میان وظیفه تحقیقات کشاورزی، تولید، فناوری و وظیفه ترویج، انتقال آن می باشد وکشاورزان به عنوان کاربر ان فناوری مطرح هستند . برای اثر بخشی این نظام ،سازه های متعددی نقش دارند . این تحقیق که با هدف بررسی سازه های اثربخش در نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی به روش توصیفی پیمایشی انجام شد، 88 نفر از خبرگان ترویج کشاورزی کشور را مورد مطالعه قرار داد و با بهره گیری تکنیک تحلیل عاملی،هشت عامل بعنوان سازه های اثربخش دراین نظام از دیدگاه خبرگان ترویج کشاورزی استخراج و نام گذاری شدند .عامل اول بنام برنامه ریزی با تبیین بیش از15 درصد از کل واریانس به عنوان مهم ترین عامل معرفی شد .عامل های بعدی به نامهای عامل سیاست کشاورزی، عامل ترویج و مشارکت، عامل منابع، عامل سرمایه گذاری، عامل تعدد و پراکندگی (وسعت)، عامل کاربران و عامل زمان تولید و انتقال،هریک به ترتیب 5/12‘ 8/11‘5/9‘9‘ 85/6‘ 85/6و6 درصد عامل زمان تولید و انتقال،هریک به ترتیب سازه های نظام تولید و انتقال فناوری را تبیین نمودند .این هشت عامل در مجموع 5/77 درصد از واریانس کل متغیرها را تبیین کرده وتنها 5/22 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عامل ها یا متغیرهایی است که در این تحقیق مدنظرنبوده اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

یکی از عناصر مهم توسعه کشاورزی،فناوری است که در صورت تولید مناسب، انتقال مطلوب و کاربرد مؤثر آن می توان در نیل به اهداف توسعه کشاورزی امیدوار بود .در این میان وظیفه تحقیقات کشاورزی، تولید، فناوری و وظیفه ترویج، انتقال آن می باشد وکشاورزان به عنوان کاربر ان فناوری مطرح هستند . برای اثر بخشی این نظام ،سازه های متعددی نقش دارند . این تحقیق که با هدف بررسی سازه های اثربخش در نظام تولید، انتقال و کا...

متن کامل

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

فناوری زیستی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و اثرات تغییر اقلیم، کاهش فقر و گرسنگی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. باوجوداینکه سازمان‌های تحقیقاتی باید از طریق همکاری با صنعت اقدام به تجاری‌سازی تحقیقات خود نموده و آن‌ها را به محصولات کاربردی تبدیل نمایند، اما اغلب آن‌ها تنها در مجلات علمی منتشرشده و قابل‌استفاده برای مصرف‌کنندگان نیستند. ...

متن کامل

ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج)

بهبود مدیریت وتنظیم جایگاه تشکیلاتی و روند اساسی ترویج کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در اغلب نقاط جهان از نکات برجسته در تدوین الگوهای ساختی آن است. در این تحقیق که با توجه به کارکردهای محققینی چون اکسین و ثروآت ‘ جینج و اخیرا آدامز صورت گرفته ماهیت فعالیتها ‘ میزان تأثیر ترویج در توسعه کشاورزی ‘ نحوه پذیرش روند دولتی ‘ جایگاه تشکیلاتی ومیزان فعالیت سازمان مربوطه درهدایت و ارشاد روستائیان به هم...

متن کامل

ویژگیها وماهیت نظام ترویج ومیزان تأثیر آن در توسعه کشاورزی ایران (از نظر خبرگان ترویج)

بهبود مدیریت وتنظیم جایگاه تشکیلاتی و روند اساسی ترویج کشاورزی نه تنها در ایران بلکه در اغلب نقاط جهان از نکات برجسته در تدوین الگوهای ساختی آن است. در این تحقیق که با توجه به کارکردهای محققینی چون اکسین و ثروآت ‘ جینج و اخیرا آدامز صورت گرفته ماهیت فعالیتها ‘ میزان تأثیر ترویج در توسعه کشاورزی ‘ نحوه پذیرش روند دولتی ‘ جایگاه تشکیلاتی ومیزان فعالیت سازمان مربوطه درهدایت و ارشاد روستائیان به هم...

متن کامل

تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 35  شماره 4

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023