تحلیل عاملی موانع تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان بوکان از دیدگاه اعضا

نویسندگان

  • سامان کیوانی فر دانش اموخته کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
  • سلیمان رسولی آذر عضو هیات علمی گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
  • لقمان رشید پور عضو هیات علمی گروه مدیریت کشاورزی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران
چکیده

امروزه نقش اقتصادی تعاونی های کشاورزی در کنار ارزشهای انسانی تعاون همچون عدالت، انصاف، همبستگی، مشارکت اعضاء و اشتغال زایی توجه به زمینه های ارتقای کیفیت تعاونی ها را ضروری می سازد. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان بود که با روش توصیفی– پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق 1200 نفر از اعضای شرکت های تعاونی تولیدی کشاورزی در شهرستان بوکان در سال 1395 بودند. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران 133 نفر تعیین شد. روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان بخش کشاورزی کسب شد و برای محاسبه پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که میانگین آلفای کرونباخ بدست آمده برای پرسشنامه برابر 94/0 بود. با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی موانع پیش روی تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان بوکان در پنج عامل خلاصه شدند که به نام های عوامل اجتماعی، مالی، اداری، آموزشی و ساختاری دسته بندی شدند. این پنج عامل در مجموع حدود 69 درصد از واریانس موانع پیش روی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان بوکان را تبیین می نمایند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل عاملی عوامل پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی‏ها

هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل پیش‏برنده‏ی توسعه‏ی پایدار تعاونی‏های تولیدکشاورزی شهرستان نقده از دیدگاه اعضای تعاونی‏ها می‏باشد که با روش پیمایش انجام گرفت. ابزار جمع‏آوری داده‏ها پرسشنامه و جامعه‏ی آماری نیز شامل اعضای تعاونی‏های تولید کشاورزی شهرستان نقده به تعداد 778 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‏گیری تصادفی با انتساب متناسب 260نفر انتخاب شد. برای تعیین ...

متن کامل

شناسایی و اولویت بندی موانع بازاریابی تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان درگز

در این پژوهش موانع نظام بازاریابی پیش روی تعاونی های تولیدی شهرستان درگز شناسایی، سپس درجة اهمیت آنها با بهره گیری از طیف لیکرت و معیار آنتروپی بررسی و رتبه‌بندی شد. جامعة آماری این تحقیق شامل کلیة بهره‌برداران کشاورزی عضو تعاونی کشاورزی بودند که از میان آنها، 118 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند. روایی پرسش‌نامه توسط کارشناسان و خبرگان تعاونی‌های تولید کش...

متن کامل

ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی از دیدگاه اعضای تعاونی های شهرستان اردبیل

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی­های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعة آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی‏های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه­گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات پرسش‏نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبة ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان ­دا...

متن کامل

بررسی موانع یکپارچه سازی اراضی کشاورزی(مطالعه‌ی موردی: شهرستان بوکان)‏

این تحقیق با استفاده از روش توصیفی– پیمایشی با هدف بررسی موانع یکپارچه‌سازی اراضی در شهرستان بوکان انجام شده‌است. جامعه آماری تحقیق بهره‌برداران شهرستان بوکان بودند. از بین آنها 200 نفر از طریق فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به نسبت متناسب انتخاب شدند. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه بر اساس نظر اساتید و کارشناسان مرتبط و با استفاده از ضری...

متن کامل

تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی های تولید روستایی شهرستان ساری در زمینه کشاورزی پایدار

هدف تحقیق حاضر تحلیل رفتار شالیکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی در زمینة کشاورزی پایدار بود. جامعة آماری تحقیق را کلیة شالیکاران عضو تعاونی‌های تولید روستایی شهرستان ساری تشکیل دادند (4160 =N) که از میان آنها، 162 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (162...

متن کامل

تحلیل عاملی موانع تجاری‌سازی دانش کشاورزی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

     The purpose of this research was to analyze the commercialization barriers of agricultural knowledge at IAU, Ilam Branch in 2013. The methodology of this research was applied in objective, a field study as far as the monitoring and control of variables is concerned, also in method of data gathering is descriptive. The statistical population included 90 postgraduate stud...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 18

صفحات  107- 132

تاریخ انتشار 2016-08-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023