تحلیل علیّت و عاملیّت در دگرگونی های دو دهۀ اخیر قالی ایران (مناطق مورد مطالعه: خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی)

نویسندگان

چکیده

Abstract In many researches and studies related to Iran’s practical arts including carpets there are incomplete and incomprehensive analysis provided about them due to ignoring part of the dimensions and components of causality; considering the special place of Iranian carpets among the practical arts (Due to the combination of aesthetic, consumer and economic functions); the systematic recognition of these dimensions and components of conception and change of carpets in a specific historic and geographic area, can provide planners, product managers and producers with useful analysis patterns and explanations. This research explains the type and form of the influence of the dimensions and components of causality on the figurative, technical, quantitative, and also the process of the creation of a carpet in a region using an interdisciplinary approach and a descriptive-analytical method. This study contains information on both the carpets and weaving districts and the agencies which are active in the organizational production of carpets. The sampling method of the carpets and weaving districts, is the coincidental classified method and the agency sampling is the selective method and it is according to their experience, influence and the extent of their activities in the last two decades. The geographical area of this research are Northern Khorasan, Southern Khorasan and Razavi Khorasan. The results of this research indicated that the existence of a carpet in normal conditions, has a close relationship with its causalities; but changes and transformations of the carpet was mostly affected by the activity of said agencies in the recent period. The production agencies can be present as a dependent variable in addition to their independent variable role in a district; in this conditions the independent variable can be different causal dimensions or other competing agencies.  

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

انتقال نامتقارن قیمت به‌عنوان یکی از مصادیق نارسایی بازار مطرح می‌باشد که بر رفاه مصرف‌کنندگان اثر می‌گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد. زعفران به‌عنوان طلای سرخ ایران یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می‌باشد. در این بین استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده‌ترین استان‌های تولیدکننده زعفران در کشور می‌باشند.‌ هدف از مطالع...

انتقال نامتقارن قیمت به­عنوان یکی از مصادیق نارسایی بازار مطرح می­باشد که بر رفاه مصرف کنندگان اثر می­گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد. زعفران به عنوان طلای سرخ ایران یکی از مهم­ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می­باشد. در این بین استان­های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده­ترین استان­های تولیدکننده زعفران در کشور می­باشند.­ هدف از مطالع...

دولت‌ها از طریق اعمال سیاست‌های مالیاتی و بودجه‌ای در جهت عادلانه‌تر کردن توزیع درآمدها تلاش کرده‌اند. لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد، کوشش این سیاست‌ها، پیامدهای ناچیزی را به ارمغان می‌آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در میان اقشار جامعه و این‌که چه کسانی از این مخارج بهره‌مند شده یا بیشتر بهره‌مند می‌شوند، می‌تواند بر کاهش این نابرابری‌ها تأثیر بگذارد. این پژوهش به اندازه...

بر اساس فلورا ایرانیکا، جنس erysimum l. در ایران دارای 26 گونه است، که تاکنون 11 گونه آن در استان های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی گزارش شده است. در این پژوهش، برای نخستین بار دو گونه از آنها، برای فلور این استان ها معرفی شده اند. شناسایی و تفکیک گونه های این جنس، به علت شباهت ظاهری آنها به یکدیگر و نیز دامنه وسیع صفات موفولوژیک کار دشواری است. در این مطالعه سعی شده است با بهره گیری از روش مورفوم...

مقدمه لیشمانیوز احشایی(کالاآزار) مدیترانه ای به عنوان یک بیماری اندمیک در میان کودکان استان خراسان شمالی شناخته شده است. روش تشخیصی سرولوژیک حساس و کم تهاجمی است. این مطالعه با هدف تعیین سرو اپیدمیولوژی موارد بدون علامت ، در مناطق آندمیک خراسان انجام شد. روش کار بررسی حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی از نوع کاربردی است که روی 442 کودک روستایی در سال 1392-1394 در دو استان خراسان رضوی و خراسان شمالی ا...

برای برنامه ریزی اولین قدم شناخت صحیح ازوضعیت کنونی مناطق است . برای شناخت هر منطقه لازم است که خصوصیات آن منطقه و وضعیت آن نسبت به سایر مناطق شناسایی شود . در مقاله حاضر وضعیت شبکه شهری در استان خراسان شامل خراسان شمالی، رضوی و جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و میزان تعادل یا عدم تعادل حاکم برآن ارزیابی و تعیین گردیده است . روش بکار گرفته شده در پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است . نتایج حاصله بیانگر ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود