تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران

نویسندگان

  • احمد رضوانفر استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
  • سید احمدرضا پیش‏ بین استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
  • عبدالمطلب رضایی استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران
  • یحیی صافی سیس دانشجوی دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران. کرج، ایران
چکیده مقاله:

مراکز تحقیقاتی از اجزای مهم بخش نظام تحقیق و توسعه نوآوری و فناوری کشور محسوب می ­شوند و جایگاه مهمی در زمینه‏یگسترش مرزهای دانش و فناوری و حل مشکلات علمی کشور دارند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته در مراکز تحقیقات کشاورزی ایران انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر متشکل از 421 نفر از محققان فعال حوزه تراریخته در 14 مرکز تحقیقات کشاورزی کشور بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول یامان استفاده شد و حجم نمونه 205 محقق برآورد گردید که برای کاهش خطا و پوشش پرسشنامه‏ های بی‌پاسخ، این تعداد به 216 محقق افزایش یافت.برای جمع ­آوری داده­ ها از پرسشنامه‏ ای که به‌وسیله پژوهشگران طراحی شده بود، استفاده شد که مشتمل برنه بخش، شامل ویژگی‏ هایفردی-اجتماعی،دانشتراریخته، نگرش تراریخته، سودمندی درک ‏شده، خطر درک ‏شده، سهولت استفاده، تأثیر اجتماعی، نگرانی‏ های اخلاقی و سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته تنظیم گردید. برای تحلیل داده ‏ها از تکنیک مدل ‏سازی معادلات ساختاری استفاده شد.بر اساس داده ‏های میدانی، شواهد کافی برای تأیید اثر منفی و معنی ‏دار دو متغیر خطر درک ­شده و نگرانی‏ های اخلاقی بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته و همچنین اثر مثبت و معنی‏ دار دو متغیر نگرش تراریخته و تأثیر اجتماعی بر سطح بکارگیری فناوری محصولات تراریخته وجود داشت.بر اساس نتایج حاصله، ایجاد بستر لازم برای دوره ‏های آموزشی در داخل و خارج کشور، مدیریت پایین به بالا، استفاده از مدیران مجرب و آینده‏ نگر، دادن فرصت دخالت بیشتر به محققان در تمامی مراحل برنامه‏ ریزی و توسعه این فناوری، حمایت‏ های مالی دولتی، کامل نمودن تحقیقات و برچسب‏ گذاری روی محصولات تراریخته پیشنهاد می‏ گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل محتوای دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی در خصوص مخالفت با کشت و مصرف محصولات تراریخته در ایران

در حالی که اطلاعات علمی موثقی در سطح جامعه در خصوص نتایج کشت و مصرف محصولات تراریخته وجود ندارد و کشمکش‏ها بین موافقان و مخالفان باعث ادامه روند حاضر شده است، به نظر می‏رسد، پژوهشگران تنها گروهی هستند که با دانش بالا، می‏توانند پاسخگوی مصرف‏کنندگان، کشاورزان و دولت‏مردان باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم کیفی و با استفاده از تحلیل محتوای کیفی به منظور تحلیل دیدگاه پژوهشگران مرا...

متن کامل

تحلیل عاملی عوامل مؤثر بر ترویج و توسعه تجاری‌سازی فناوری زیستی کشاورزی از دیدگاه محققان مراکز تحقیقات کشاورزی

فناوری زیستی کشاورزی در تأمین امنیت غذایی و خودکفایی، حفاظت از تنوع زیستی، کاهش اثرات زیست‌محیطی کشاورزی و اثرات تغییر اقلیم، کاهش فقر و گرسنگی نقش مهمی را ایفا می‌نماید. باوجوداینکه سازمان‌های تحقیقاتی باید از طریق همکاری با صنعت اقدام به تجاری‌سازی تحقیقات خود نموده و آن‌ها را به محصولات کاربردی تبدیل نمایند، اما اغلب آن‌ها تنها در مجلات علمی منتشرشده و قابل‌استفاده برای مصرف‌کنندگان نیستند. ...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

تجارت خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه‌گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می‌باشد. در سال‌های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می‌دهد. در ای...

متن کامل

مقایسه محصولات کشاورزی ارگانیک، سنتی و تراریخته

اگرچه کشاورزی تامین کننده نیاز در حال رشد مواد غذایی و سایر محصولات است، اما در عین حال یکی از عوامل اصلی انتشار گازهای گلخانه ای، از بین رفتن تنوع زیستی، آلودگی های شیمیایی و تخریب خاک است. نگرانی ها در مورد پایداری کشاورزی سنتی توجهات را به سمت سیستم های کشاورزی جایگزین همانند کشت ارگانیک و محصولات تراریخته که بیشتر با محیط زیست سازگار می باشند معطوف ساخته است. بررسی منابع و تجزیه و تحلیل های...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران

تجارت خارجی یکی از مؤلفه­های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تأمین درآمدهای ارزی برای سرمایه­گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می­باشد. در سال­های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تأکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می­دهد. در ای...

متن کامل

عوامل مؤثر بر نگرش مصرف محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران

کشاورزی ارگانیک دارای نقش اساسی در توسعه پایدار می‌باشد و عامل اصلی شکل‌گیری و توسعه کشت ارگانیک، تقاضای مصرف‌کنندگان و نگرش تعیین‌کننده و جهت دهنده تقاضا می‌باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی ارگانیک در تهران می‌باشد. این تحقیق از نوع کاربردی، روش آن همبستگی می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بین 7/0-8/0 محاسبه گردید. جامعه آماری شامل آن دسته از ا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 1

صفحات  1- 22

تاریخ انتشار 2019-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023