تحلیل فراوانی حداکثر رخدادهای تراز توفانی سواحل جنوبی دریای خزر

ثبت نشده
چکیده

سطح آب دریاها تحت تاثیر توفان‌ها به‌صورت ناگهانی در مدت چند ساعت تا روز متورم می‌شوند و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در سواحل جنوبی دریای خزر نیز ترازهای توفانی به‌تعداد زیادی با درجات متفاوت اتفاق افتاده است. هدف از این تحقیق شناسایی ترازهای توفانی به‌منظور بهره‌گیری منطقی در مدیریت و برنامه‌ریزی ساحلی است. در این تحقیق از آمار ساعتی دو ایستگاه تراز سنجی بندرانزلی و آشوراده برای استخراج تقویم ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر بهره جستیم و روش تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای و توصیفی انجام گرفت. رخداد ترازهای توفانی سواحل جنوبی نشان می‌دهد که فراوانی و تداوم زمانی در سواحل جنوب شرقی در حدود 7/22 درصد از کل مواقع تراز سنجی را دارا می‌باشد در حالی که این رقم در سواحل جنوب غربی 6/32 درصد است. شدت تراز توفانی در سواحل جنوب شرقی بیش از سواحل جنوب غربی می‌باشد به‌طوری‌که در آشوراده بالاترین تراز ارتفاعی شناسایی شده در حدود 108سانتی‌متر در حالی که در بندرانزلی در حدود 70 سانتی‌متر است. فراوانی ماهانه رخداد ترازهای توفانی سواحل جنوبی دریای خزر نشان می‌دهد که ترازهای بیش از 40 سانتی‌متر در دوره سرد سال اتفاق می‌افتد در حالی که کمتر از این مقدار در تمامی ‌ماه‌ها مشاهده شده است، تداوم زمانی تراز توفانی ایستگاه بندر بندرانزلی بیش از آشوراده است به‌طوری‌که تداوم تا 10 روز در بندرانزلی در تمامی‌ ماه‌ها دیده می‌شود، در حالی که این رقم در آشوراده حدود 6 روز است که از جمله دلایل تفاوت در تداوم ممکن است تفاوت در سرعت گذر توفان و شرایط ایجاد جبهه ساحلی در این دو منطقه باشد در حالی که شدت ترازهای توفانی علاوه بر این مورد، به‌پیکره و شیب هیدروگرافی ساحل نیز بستگی دارد. بدین‌دلیل شدت تراز توفانی در سواحل جنوب‌شرق بیشتر است زیرا شیب این منطقه ساحلی بسیار کم است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل فراوانی منطقه‌ای حداکثر بارندگی روزانه در سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از خوشه‌بندی فازی

یکی از روش‌های براورد بیشینه بارندگی روزانه در مناطق فاقد آمار استفاده از روش تحلیل فراوانی منطقه‌ای است. در مطالعات منطقه‌ای، به منظور دستیابی به مناطق همگن آب شناختی از روش‌های خوشه‌بندی استفاده می‌شود. در این مطالعه، سواحل جنوبی دریای خزر (استان‌های گلستان، مازندران و گیلان) با استفاده از تحلیل خوشه‌ای فازی به مناطق همگن آب شناختی تقسیم شدند. توسط آماره هاسکینگ-والیس همگنی هر یک از نواحی بدس...

متن کامل

تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر

به منظور تحلیل آماری و سینوپتیکی خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر داده های بارش ماهانه 7 ایستگاه هواشناسی در طی دوره آماری 1999-1961 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین دوره های خشک فراگیر و شناسایی شدت، تداوم و وسعت آن ها از دو شاخص دهک و نمره استاندارد (z) استفاده شد . با استفاده از نرم افزار Arcview وسعت فراگیری خشکسالی ها ترسیم شد . به منظور تعیین الگوهای فشار موثر در ایجاد خشکسالی ها...

متن کامل

بررسی ارتباط بین نوسان بارش در سواحل جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا

در این پژوهش ارتباط بین نوسان بارش در مناطق جنوبی دریای خزر و تغییرات فشار تراز دریا با استفاده از رویکردی محیطی به گردشی در دوره زمانی(1383-1339) بررسی و تحلیل گردید. در این ارتباط در بخش پایگاه داده سطحی، از داده های بارش روزانه 12 ایستگاه سینوپتیک پهنه مطالعاتی بهره گرفته شد و ماتریس سری زمانی روزهای بارشی آنها تهیه گردید. در بخش پایگاه داده های جوی نیز از داده های فشار تراز دریا موجود در پا...

متن کامل

تحلیل خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر

به منظور تحلیل آماری و سینوپتیکی خشکسالی های دوره سرد سواحل جنوبی دریای خزر داده های بارش ماهانه 7 ایستگاه هواشناسی در طی دوره آماری 1999-1961 مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین دوره های خشک فراگیر و شناسایی شدت، تداوم و وسعت آن ها از دو شاخص دهک و نمره استاندارد (z) استفاده شد . با استفاده از نرم افزار arcview وسعت فراگیری خشکسالی ها ترسیم شد . به منظور تعیین الگوهای فشار موثر در ایجاد خشکسالی ها...

متن کامل

شبیه‌سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش‌های منطقه‌ای در سواحل جنوبی دریای خزر

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش دریای خزر در وقوع بارش‌های سواحل جنوبی این دریاست. جهت شبیه‌سازی میزان نقش دریای خزر بر وقوع بارش‌های منطقه‌ای، از مدل اقلیمی مقیاس منطقه‌ای RegCM4 که با یک مدل دریاچه جفت گردیده، استفاده شد. مدل با استفاده از داده‌های جوی NCEP/NCAR و در دو حالت مرجع (وجود دریای خزر) و شرایط حذف دریاچه برای سال‌های 2003 تا 2005 اجرا شد. نتایج شبیه‌سازی بیانگر آن است که با حذف دریای...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 3

صفحات  40- 50

تاریخ انتشار 2012-05-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021