تحلیل فضایی تاثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی بر وقوع جرائم در استان های ایران با تاکید بر مهاجرت (90- 1385)

نویسندگان

  • بابک صفاری استادیار، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
  • شکوفه فرهمند استادیار، دانشکده‌ی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
چکیده

مسأله احساس امنیت همواره مورد توجه جوامع بوده است، به همین دلیل، به اشکال مختلف به دنبال تأمین این نیاز خود رفته‌اند. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی-اجتماعی و ارتکاب جرم با تأکید بر مهاجرت است. عوامل متعددی بر میزان جرائم مؤثرند که با کنترل آن‌ها می‌توان وقوع جرائم را کاهش داد. در این پژوهش بدلیل داشتن بعد مکانی در داده‌ها، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. مدل در قالب مدل داده های پانل دوربین فضایی تصریح و با دو متغیر سرقت و قتل عمد به عنوان پراکسی جرم شهری برای 30 استان ایران طی سال‌های 90-1385 برآورد شده است. اثرات فضایی از طریق تصریح فضایی مدل و نیز وقفه فضایی مهاجرت مورد بررسی قرار می گیرد. در مدل I متغیرهای بیکاری، نرخ شهرنشینی و درآمد سرانه اثر مثبت و معنی‌داری بر سرقت و متغیرهای صنعتی شدن و ضریب جینی رابطه عکسی با نرخ سرقت داشته اند. در مدل دوم، نرخ رشد اقتصادی رابطه مستقیم و درآمد سرانه تأثیر معکوس و معنی‌داری بر نرخ قتل عمد داشته اند. ضریب متغیر دوربین فضایی در مدل‌ها معنی‌دار نیست. همچنین ضرایب وقفه و خطای فضایی مثبت و معنی دار بدست آمده است که این نتیجه با آزمون‌های وابستگی فضایی تأیید شده و تأثیرپذیری مثبت جرم از استان‌های مجاور را نشان می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل فضایی تأثیر توزیع اندازه‌ی شهرها بر رشد اقتصادی در ایران (90-1385)

سیستم شهری هر کشور مجموعه‌ای از شهرها با اندازه‌های متفاوت می‌باشد، به گونه‌ای که تعداد کمی شهر بسیار بزرگ در کنار تعداد بسیار زیادی شهر کوچک قرار دارند. با نابرابرتر شدن توزیع اندازه‌ی شهرها، تمرکز منابع در شهرهای بزرگ می‌تواند عامل رشد اقتصادی و کمبود منابع در شهرهای متوسط و کوچک می­تواند مانع رشد باشد. از این­رو، تأثیر توزیع اندازه‌ی شهرها بر رشد اقتصادی مبهم است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ر...

متن کامل

عوامل موثر بر آلودگی هوا در استان های ایران با تاکید بر سرمایه اجتماعی

زمینه و هدف :عوامل متعددی بر آلودگی هوا تاثیر دارند. در این بین متغیرهای غیراقتصادی از جمله سرمایه اجتماعی نیز می­توانند نقش مهمی بر کاهش آلودگی هوا داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است میزان اثرگذاری عوامل مختلف بر میزان انتشار دی اکسید کربن در استان­های ایران بررسی و مقایسه گردد. روش بررسی : در این مطالعه انتشار گاز دی اکسید کربن به عنوان شاخص آلودگی هوا در نظر گرفته می شود. در این راستا، ...

متن کامل

عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر مهاجرت بین استانی در ایران (بر پایه‌‌ی مدل گرانش بسط یافته طیّ دوره‌ 1385-1375)

مهاجرت داخلی تأثیرات گسترده‌ای بر پویایی‌های جمعیّتی ایران در دهه‌های اخیر داشته است. از میان انواع مهاجرت داخلی، در سال 1375 حدود 35 درصد، بین استان‌های کشور و بقیه در درون استان‌ها صورت گرفته بود؛ درصورتی که در سال 1385 سهم مهاجرت‌های بین استانی به 41 درصد افزایش یافته است؛ بنا بر این به نظر می‌رسد بررسی و تحلیل عوامل پدیده‌ی مهاجرت بین استانی در کشورمان به منظور شناخت جریان‌های مهاجرت و برنام...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی تاثیر شاخص های کلان اقتصادی بر تکرار جرائم مواد مخدر (1385-1358)

Objective: Due to the growing trend of recidivism in drug-related crimes and the notable contribution of these crimes among the committed crimes, the aim of study was to investigate crime dimensions, especially the economic dimension of crimes in the field of macro-economic and criminal policy making. Method: The relationship of inflation and unemployment with recidivism in drug-related crimes ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 52  شماره 1

صفحات  117- 138

تاریخ انتشار 2017-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021