تحلیل منطقه‎یی برآورد بار معلق سالانه با به کارگرفتن ویژگی‌های آبخیز در استان هرمزگان

نویسندگان

  • عبدالرحیم جمال دکتری مهندسی عمران- آب
چکیده

این پژوهش با هدف دست‌یابی به مدل‎های منطقه‎یی برآورد بار معلق سالانه در استان هرمزگان انجام شد. متغیر وابسته میانگین بار معلق سالانه‌ی زیرحوزه‎ها، و متغیرهای مستقل 21 سنجه‌ی ریخت‌شناختی و اقلیمی زیرحوزه‎ها با دوره‌ی مشترک داده‌برداری 21 سال (1390-1370) انتخاب شد، و در دو مرحله‌ی تعیین عرصه‎های همگن و استنتاج مدل‎ منطقه‎یی برای منطقه‌های همگن تحلیل شد. پس از شناختن تاثیرگذار‎ترین سنجه‌ها به‌روش تحلیل عاملی، بهترین روش خوشه‎بندی منطقه‎یی بر اساس سه حالت سنجه‌های موثر، میزان بار معلق سالانه، و مشترک (اجتماع دو حالت) با تعداد خوشه‎های متفاوت دانسته شد. معادله‌های وایازی (رگرسیونی) بین اندازه‌های بار معلق سالانه با متغیرها به روش گام‌به‌گام به‌دست آمد. داده‎های وایازی برای ارزیابی‌کردن مدل وایازی به‌دست‌آمده به‌کاررفت و مقدار معیار نش-ساتکلیف این معادله‌ها محاسبه شد. با توجه به نتیجه‌های خوشه‎بندی می‎توان گفت که داده‎های بار معلق از دو مدل منطقه‎یی تبعیت می‎کند. برای برآوردکردن بار معلق این دو منطقه معادله‎هایی با ضریب تبیین 0/78 و 0/84 داده شد. پیشنهاد می‎شود این تحقیق در حوزه‌های بیش‌تر و در شرایط مختلف جغرافیایی انجام شود تا بتوان این رابطه‌ها را برای حوزه‎های بی‌آمار بیش‌تری بهکاربرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف برآورد بار معلق به روش منحنی سنجه در حوزۀ آبخیز سفید رود

رسوب معلق بزرگترین منبع آلوده­کنندۀ غیرنقطه­ای و عامل اصلی تخریب کیفیت آب­های سطحی است. چون مدل­های هیدرولیکی انتقال رسوب قادر به پیش­بینی بار معلق رودخانه نیستند، منحنی­های سنجه رسوب به عنوان معمول­ترین روش­های هیدرولوژیکی برآورد بار رسوبی معلق رودخانه­ها کاربرد وسیعی دارند. از آنجایی که معادلات رگرسیونی منحنی سنجه به علت تبدیل لگاریتمی آمار دبی جریان و رسوب معلق دارای اریب زیاد هستند، ضرایب ا...

متن کامل

تحلیل منطقهای بار رسوب معلق با استفاده از روش رگرسیون مؤلفههای اصلی در حوضة آبخیز سفیدرود

رسوب ناشی از فرسایش خاک به عنوان مهم‌ترین نمایة تخریب اراضی، چالشی مهم در بحث توسعۀ پایدار و تهدیدی بر زیست بوم‌ها تلقی می‌شود. لذا برآورد معتبر رسوب خروجی از آبخیزها بسیار حائز اهمیت می‌باشد. گستردگی آبخیزها و کمبود ایستگاه‌های سنجش رسوب باعث شده است تا از روش‌های تحلیل منطقه‌ای جهت برآورد بار رسوب معلق در آبخیز فاقد و یا کمبود آمار استفاده شود. هدف از این تحقیق تحلیل منطقه‌ای بار رسوب معلق با...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

برآورد نسبت بار کف به بار معلق در رودهای دز و میناب

در اکثر مطالعات منابع آب، مقدار بار کف رودخانه‌ها به‌­صورت نسبتی ثابت از بار معلق در نظر گرفته می‌شود که معقول نیست. یک روش تعیین دقیق‌تر این نسبت، استفاده از اطلاعات باتیمتری نهشته‌های بستر مخازن سدها است. در این پژوهش، نقشه‌های متوالی تهیه شده از کف مخازن دو سد دز (1362 و 1376) و میناب (1364 و 1377) و آمار رسوب معلق در ایستگاه‌های ورودی بررسی شد. پس از تعیین محل قله دلتا در مخزن و تفکیک رسوب ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 32  شماره 4

صفحات  66- 78

تاریخ انتشار 2019-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021