× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تحلیل هزینه‌های مستقیم بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز (مطالعه موردی: مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز)

نویسندگان

  • دکتر علیرضا محبوب اهری استادیار، گروه اقتصاد سلامت، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • دکتر محمدعلی فیروزی دکترای داروسازی، مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، تهران، ایران
  • صفورا پوررضا دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • علی ساعی کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • مریم رضایی کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران
  • گیسو علیزاده دانشجوی دکترای سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات پزشکی مبتنی بر شواهد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه: هزینه‌های مربوط به درمان بیماران قلبی-عروقی بخش عمده‌ای از هزینه­های بهداشتی و درمانی را تشکیل می‌دهد. از این رو، بررسی هزینه‌های این بیماران دارای اهمیت است. برای این منظور در پژوهش حاضر هزینه‌های مستقیم مربوط به بیماران بستری منتظر دریافت ضربان‌ساز در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز از دیدگاه بیمارستان تحلیل شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقطعی بوده و در آن تعداد 135 بیمار دریافت‌کننده ضربان‌ساز دائم در سال 1395 بررسی شده است. در این پژوهش میانگین هزینه کل به ازای هر بیمار، هزینه هر روز بستری در بخش‌های عادی و مراقبت‌های ویژه، میزان صرفه‌جویی هزینه در صورت دریافت به موقع ضربان‌ساز به تفکیک سهم بیمار و بیمه، درصد هزینه پرداخت‌شده به وسیله بیماران و هزینه بهره‌وری از دست رفته به ازای روزهای بستری اضافی محاسبه شده است.   یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می­دهد که مجموع هزینه کل بیماران برای تعبیه ضربان‌ساز در سال 1395 در روزهای انتظار در حدود 2 میلیارد ریال، میانگین هزینه به ازای هر بیمار در حدود 20 میلیون ریال و میانگین هزینه به ازای هر روز بستری حدود 3 میلیون ریال است. در طول روزهای بستری، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش سی‌سی‌یو، به ترتیب، در حدود 29 و 4 میلیون ریال و هم‌چنین، میانگین هزینه هر بیمار و میانگین هزینه روز بستری در بخش آی‌سی‌یو، به ترتیب، در حدود 92 و 6 میلیون ریال است. افزون براین، هزینه بهره‌وری از دست رفته به ازای هر بیمار در حدود 2 میلیون ریال محاسبه شد. نتیجه‌گیری: افزایش روزهای انتظار بیماران موجب افزایش هزینه‌های بیمارستان و سازمان‌های بیمه‌گر می­شود. از این رو، با اتخاذ راهکارهای مناسب برای کاهش روزهای انتظار بیماران (به عنوان نمونه، اولویت‌بندی بیماران بر اساس اصول علمی متناسب با منابع مالی و اقتصادی و تدوین دستورعمل بالینی مناسب) می‌توان در هزینه‌های سلامت صرفه‌جویی کرد و بیمه‌های سلامت می‌توانند در تخصیص منابع مالی به صورت کاراتری عمل کنند.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Background: The different effective factors on out of pocket payment (OOP)have been introduced as follows: low salary of the employee's, low governmental tariff, chronic disease, gifts to personnel, physician and other cadre's requests, fear of bad or no services. In addition OOP has negative effects on the accessibility of services .This article studies the distribution of effective factors on...

  چکید ه   سابقه و هدف   ‌مبتلایان به بدخیمی به‌دلیل سرکوب مغزاستخوان، سپتی‌سمی وسایر عوارض به انواع فرآورده‌های‌خونی مناسب نیاز دارند ولی خطر بروز عوارض تزریق نیز وجود دارد. عوارض تزریق خون به عوامل متعددی بستگی داشته و در مناطق جغرافیایی مختلف و مراکز پزشکی، متفاوت می‌باشند. هدف از این پژوهش تعیین شیوع عوارض زودرس تزریق خون و علایم بالینی آن، تعیین ارتباط عوارض با مشخصات فردی بیماران و با برخ...

زمینه و هدف: کوارکتاسیون آئورت در 6 تا 8 درصد مبتلایان به بیماری مادرزادی قلب دیده می شود و چون چهارمین بیماری قلبی از نظر شیوع است و عدم درمان جراحی به موقع باعث نارسایی قلبی و مرگ این بیماران می شود، بنابراین تصمیم به بررسی این بیماری در این مرکز گرفته شد.روش کار: 53 بیمار دچار کوارکتاسیون آئورت که از ابتدای سال 1378 تا پایان مهر 1382 در مرکز تحقیقاتی درمانی شهید مدنی تبریز تحت عمل جراحی قرار...

زمینه و هدف: ضایعات محل دو شاخه شدن عروق کرونر از ضایعات مهم و پیچیده باانواع متفاوت استراتژیهای درمانی هستند. در این مطالعه بیماران مبتلا به ضایعات دو شاخه تحت درمان قرار گرفتند و پیامدهای بالینی طی دوره نه ماهه مورد پیگیری قرار گرفت.روش کار: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی که از دی ماه 1386 تا اسفند 87 در مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی تبریز انجام شد، 96 بیمار (83 نفر مرد و 13 نفر زن) مورد مطالعه ...

زمینه و هدف: عوامل متعددی از قبیل استرس‌های روحی، استعمال سیگار و تیپ شخصیتی A بر پر فشاری خون مؤثر هستند. هدف از این مطالعه ارزیابی تیپ شخصیتی A در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بود. روش بررسی: در یک مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری ساده 100 بیمار مبتلا به پر فشاری خون از حدود 500 بیمار عمومی مراجعه‌کننده به درمانگاه قلب بیمارستان سینا و شهید مدنی تبریز در فاصله زمانی 2 ماه بطور متوالی انتخاب...

زمینه وهدف: پرداخت مستقیم یکی ازچهار روش اصلی تامین مالی نظامهای بهداشتی درمانی جهان می باشد. عوامل موثردر پرداختهای مستقیم در دنیااز ابعادمختلف معرفی شده اند ازجمله حقوق کم کارکنان، تعرفه پایین دولتی، بیماری مزمن، بیماری قلبی وحاد، هدیه به پرسنل، درخواست پزشک وکادر، ترس ازعدم ارائه خدمت. همچنین پرداخت مستقیم تاثیرات سوءبردسترسی به خدمات دارد.این مطالعه به بررسی توزیع عوامل موثر بر پرداختهای مس...