تحلیل و ارزیابی کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی سناریوهای توسعه گردشگری روستایی

نویسندگان

چکیده

استان مازندران یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری در کشور است. هدف پژوهش پیش‌‌رو بررسی سناریوهای ممکن آینده توسعه گردشگری روستایی در استان مازندران و اولویت‌بندی این سناریوها بر اساس دو شاخص مطلوبیت و احتمال است. برای دستیابی به این هدف از شیوه سناریونویسی در علم و هنر آینده‌پژوهی و روش تحلیل سلسله‌مراتبی فازی استفاده ‌شده است. یافته‌های این پژوهش به مطلوب و محتمل بودن سه سناریو؛ توسعه گردشگری سلامت، گردشگری روستاهای بکر و گردشگری خوراک اشاره دارد و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت سرمایه‌گذاری در حوزه تحقق این سه سناریو می‌تواند راهکار خوبی برای توسعه گردشگری روستایی در استان مازندران باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی طرح‌های آبیاری و زهکشی استان خوزستان: کاربرد تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس

در این مطالعه برای ارزیابی عملکرد هشت طرح آبیاری و زهکشی در استان خوزستان، روش تلفیقی تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس استفاده شد. برای این منظور معیارهای اصلی اقتصادی، زیست‌محیطی، اجتماعی، فنی و مدیریتی و هجده زیر معیار جهت ارزیابی در نظر گرفته شدند و اطلاعات موردنیاز از سازمان آب و برق استان خوزستان جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد که معیار اقتصادی با وزن نسبی 292/0 بیشترین تأثیر را در فرایند ا...

متن کامل

اولویت بندی فاکتورهای مؤثر در تعیین و توصیه رژیم غذایی بیماران دیس لیپیدمی به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

Background and purpose: A common question of patients with dyslipidemia is to know the priority of nutrients intake in their daily regimen. To make decision about the best diet and recommend it to patients, the physicians and/or nutritionists should consider a lot of factors. Materials and methods: In a cross sectional study, a self-administered questionnaire was used that contained a list of...

متن کامل

اولویت بندی قطعات موتور خودرو در توسعه و بهبود بر اساس فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

امروزه سازمان‌های بسیاری سامانه‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) را بکار گرفته‌اند، یکی از کاربردهای این سامانه‌ها، مدیریت شکایات مشتریان (م.ش.م.) است. م.ش.م. راهی به منظور دریافت بازخورد از مشتریان است، بنابراین ابزاری در برای برنامه های بهبود کیفیت محصول است. بعد از خرید محصول به توسط مشتریان، آن‌ها اطلاعات خوبی برای عملکرد بلادرنگ محصولات و خدمات سازمان دارند. از این رو در این پژوهش با است...

متن کامل

اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی AHP

استانداردهای حسابرسی یکی از مهمترین اجزای موثر بر کیفیت حسابرسی می باشداگر چه عوامل دیگری همچون درک،شناخت و برداشت کاربران، مهارت ها و شایستگی حسابرسان، اقدامات و ضوابط نظارتی و محیطی در کیفیت خدمات حسابرسی تاثیرگذار شناخته شده اند اما استانداردهای حسابرسی تنها عاملی است که توسط انجمن ها و مراجع حرفه ای به رسمیت شناخته شدهاست. در این پژوهش، هدف ما اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی از دیدگاه...

متن کامل

کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی استان لرستان

هدف این مطالعه اولویت بندی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های روستایی و سپس رتبه بندی تعاونی ها بر اساس این عوامل با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در در استان لرستان بود. جامعه آماری در این پژوهش، 110 مورد از تعاونی های روستایی استان لرستان بوده است. روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش شناسی یک پیمایش کمی است. جمع آورى داده های مورد نیاز از طریق تکمیل چک لیست، پرسشنامه و انجام مص...

متن کامل

طراحی مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی پیمانکاران با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و تابع زیان تاگوچی

هدف از مقالۀ پیش رو ارزیابی و اولویت­بندی پیمانکاران شرکت توزیع برق استان فارس است. طبیعت چنین تصمیم­گیری­هایی به‌طور معمول پیچیده است و اساساً یک مسئلۀ تصمیم­گیری چندمعیاره است. اگر عملکرد پیمانکاران مطلوب نباشد، موجب خسران می­شود، به‌عبارت دیگر، پیمانکاری عملکرد بهتری دارد که زیان کمتری را بر شرکت تحمیل کند. برای تعیین میزان زیان ناشی از اقدام‌های پیمانکاران می­توان از تابع زیان تاگوچی استفاده...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 18

صفحات  158- 178

تاریخ انتشار 2016-12-16

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021