تحلیل ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی

نویسندگان

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: صفات تولیدی و تولیدمثلی نقش مهمی در صنعت گاو شیری و بازده اقتصادی آن دارند. ارتباط ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در جهت خلاف یکدیگر می باشد و افزایش تولید شیر باعث کاهش بازده تولید مثلی و افزایش مشهود هزینه‌های جایگزینی تلیسه ها در گله‌های تجاری شیری می‌شود. مدل دام چند صفتی به دلیل در نظر گرفتن روابط بین صفات روش مناسبی در تحلیل ژنتیکی توأم صفات با وراثت‌پذیری پائین و بالا می‌باشد و دقت ارزیابی را افزایش می‌دهد. ایران با توجه به شرایط متفاوت دما و رطوبت در نواحی مختلف اقلیم های متفاوتی دارد و از طرفی اقلیم به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید حیوانات اثر دارد. بنایراین هدف از این مطالعه برآورد پارامترهای ژنتیکی و محاسبه روند فنوتیپی و ژنتیکی برخی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای شیری هلشتاین اقلیم خشک بیابانی ایران با استفاده از مدل دام چند صفتی بود.مواد و روش ها: در این تحقیق به منظور آنالیز ژنتیکی صفات تولیدی ( شیر، چربی، پروتئین، درصد چربی و پروتئین 305 روز و صفات تولیدمثلی ( طول دوره خشکی، سن اولین زایش و فاصله گوساله‌زایی) گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم خشک بیابانی ایران از 5403 رکورد که طی سال های 1375تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود استفاده گردید. برآورد مؤلفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های واریانس و کواریانس، ارزش‌های ارثی و همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی به روش حداکثر درستنمائی محدود شده براساس مدل دام چند صفتی با استفاده از نرم افزار ژنتیکیDMU انجام گردید. روند ژنتیکی و فنوتیپی به ترتیب از تابعیت میانگین ارزش اصلاحی و میانگین فنوتیپی صفات بر سال زایش محاسبه گردید. یافته ها: وراثت‌پذیری صفات تولید شیر، مقدار چربی، درصد چربی، مقدار پروتئین و درصد پروتئین، طول دوره خشکی، سن اولین زایش و فاصله گوساله‌زایی به ترتیب 23/0، 27/0، 39/0، 28/0، 41/0، 03/0، 25/0 و 05/0بودند. قدر مطلق همبستگی ژنتیکی در محدوده 01/0 (مقدار چربی و طول دوره خشکی) تا 84/0 ( مقدار شیر و مقدار پروتئین) و همبستگی فنوتیپی بین 01/0 (مقدار پروتئین با مقدار چربی و سن اولین زایش با درصد پروتئین) تا 91/0 ( تولید شیر و مقدار پروتئین) بود. روند ژنتیکی ( برای دختران) برای صفات تولید شیر (88/0±) 48/4، مقدار پروتئین (03/0±) 08/0 کیلوگرم و درصد پروتئین (0002/0±) 001/0- درصد بود (01/0Pنتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد روند فنوتیپی تمامی صفات تولیدی و تولیدمثلی و روند ژنتیکی صفات تولید شیر و مقدار پروتئین مطلوب و معنی دار بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

مؤلفه‌های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (REML) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پرو...

متن کامل

مقایسه دو مدل رگرسیون تصادفی تک صفتی و چند صفتی در برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای شیری هلشتاین

  In this research test-day records of milk, fat and protein yields of first lactation of 11368 Holstein cows were used to comparison of estimated genetic parameters by restricted maximum likelihood method based on single trait and multiple trait random regression models. These data were collected from 133 herds during 2001 to 2010 by Cattle Breeding and Dairy Product Improvement Center. Herita...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولید مثلی دوره اول شیردهی در گاوهای هلشتاین ایران

در این تحقیق، از رکورد¬های متعلق به 64220 رأس گاو شیری نژاد هلشتاین در دوره اول شیرواری استفاده گردید. داده¬های مذکور مربوط به 749 گله بوده که طی سال¬های 1375 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور جمع-آوری شده بود. صفات مورد بررسی شامل صفات تولیدی (تولید شیر 305 روز، درصد چربی شیر 305 روز، درصد پروتئین شیر 305 روز و طول دوره شیردهی) و صفات تولید مثلی (طول دوره خشکی، سن هنگام او...

متن کامل

تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای شیری هلشتاین در اقلیم نیمه خشک ایران

این تحقیق به منظور بررسی تأثیر سن هنگام اولین زایش بر صفات فاصله گوساله زایی و طول دوره خشکی گاوهای هلشتاین اقلیم نیمه خشک بیابانی ایران انجام شد. داده ها متعلق به دوره اول شیردهی 57870 رأس گاو شیری هلشتاین، که طی سال های 1374 تا 1388 توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور جمع آوری شده بود . آنالیز داده با استفاده از رویه مدل های مختلط انجام شد. برآورد مؤلفه های واریانس و ارزش های اصلاحی با روش حداکثر د...

متن کامل

اثر طول دوره خشکی متفاوت بر عملکرد تولیدمثلی و تولیدی گاوهای هلشتاین در دوره شیردهی پی‌آیند

برای ارزیابی اثر طول دوره خشکی بر تولید و ترکیب شیر، عملکرد تولید مثلی و توازن انرژی گاوهای شیری، 30 راس گاو هلشتاین( با میانگین روزهای آبستنی 210 روز) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد. گاوها به طور تصادفی به سه تیمار آزمایشی(60 ، 45 و 30 روز دوره خشکی) و بر پایه تعداد زایش به دو بلوک (یک بار زایش کرده و چند بار زایش کرده) اختصاص داده شدند. گاوهای دارای طول دوره خشکی 45 و 30 روز از ن...

متن کامل

برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از رگرسیون تصادفی

مؤلفه های (کو) واریانس شیر، چربی و پروتئین تولیدی نخستین دوره شیردهی 11368 رأس گاو شیری هلشتاین ایران با استفاده از مدل های روز آزمون رگرسیون تصادفی و روش حداکثر درستنمایی محدود شده (reml) برآورد شدند. در این مطالعه برای کل دوره شیردهی واریانس های باقی مانده همگن فرض شدند. محدوده وراثت پذیری 305 روز صفات تولیدی 25/0 تا 31/0برآورد شد و بیشترین همبستگی ژنتیکی بین روزهای مختلف دوره شیردهی برای پرو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره 4

صفحات  189- 206

تاریخ انتشار 2016-03-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023