تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

نویسندگان

چکیده

این مقاله تلاش می کند تا با شناخت الگوی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی منطقه ای، به بررسی کمی متغیرهای اقتصادی و سیاسی موثر بر شیوه تخصیص بودجه های جاری، عمرانی و کل استانی در ایران بپردازد. از این رو، اثرگذاری دو دسته متغیرهای برنامه ای و تاکتیکی در قالب مدل های داده های تلفیقی و در دوره زمانی 1379‐1386 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که رفتار بودجه ریزی استانی در ایران کارایی محور و نه برابری محور است. افزون بر این، دو متغیر سرمایه اولیه استانی و تراکم جمعیت دارای رابطه منفی با میزان بودجه های سرانه تخصیص یافته می باشند. نتایج متغیرهای سیاسی نیز نشان می دهد که دولت در سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بودجه های بیشتری را به استان های با مشارکت انتخاباتی کمتر و با رای دهندگان مردد و با نوسان هدایت کرده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل اقتصاد سیاسی از الگوی فضایی تخصیص هزینه‌های جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌های ایران

بودجه‌های جاری و عمرانی استانی از مهم‌ترین ابزارهای اقتصادی بخش عمومی است که با کمک آن می‌توان نابرابری‌ها و ناتوازنی‌های منطقه‌ای را در کشور کاهش داد. در این پژوهش به بررسی ابعاد مختلف این موضوع و میزان اثرگذاری متغیرهای مختلف اقتصادی بر میزان پراکندگی و توزیع بودجه‌های جاری و عمرانی در استان‌های کشور پرداخته شده است. متغیرهای توضیحی سرانه تولید ناخالص داخلی بدون نفت، سهم نفت در تولید ناخالص د...

متن کامل

بررسی نابرابری در تخصیص اعتبارات بودجه استانی و تاثیر آن بر نابرابری درآمدهای منطقه‌ای در ایران

نابرابری استانی دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. یکی از دغدغه‌‌های اصلی برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در برنامه‌های توسعه اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری درآمدهای استانی است. بنابراین، دولت از طریق ابزار تخصیص بودجه می‌تواند نابرابری در درآمدهای استانی را کاهش دهد و تعادل در استان‌ها ایجاد کند. در...

متن کامل

تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه‌ریزی آرمانی

این مطالعه، یک مدل برنامه‌­ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع  بودجه در راستای تحقق آرمان­‌های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می­‌دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان­‌های کشور به طوری ­که در راستای تحقق آرمان­‌ها باشد تعیین می­‌نماید. نتایج تجربی برای استان­‌های کشور ...

متن کامل

الگوی تخصیص عوامل تولید در بخش های مختلف اقتصاد ایران

تعادل در بازار عوامل تولید بر مبنای برابری نسبت ارزش تولید نهایی نهاده ها (تقاضا) با سطوح قیمت های نسبی تولیدهای انها برقرار می گردد. ارزش نهایی عوامل تولید نیز از یک سو متأثر از مقادیر بهره وری است و از سوی دیگر به ظرفیت های عرضه بازار نهاده های تولید بستگی دارد. لذا نوسان های بهره وری و عرضه نهاده ها از طریق تغییر در شرایط تعادلی بازار (بر مبنای فروض رقابتی) زمینه تغییر در ترکیب تقاضای نهاده ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 17

صفحات  107- 138

تاریخ انتشار 2012-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021