تحول ناشی از رویکرد تدریس مشارکتی از نوع تکنیک جیک‌ساو بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در دروس زبان انگلیسی و عربی

نویسندگان

  • نسرین یوسف پور 3. دستیار پژوهشی گروه رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه؛ کرمانشاه، ایران
  • کیوان عزیزی دانشجوی دکترای زبان انگلیسی، مدرس دانشگاه، کرمانشاه، ایران
  • یحیی صفری دانشیار گروه رادیولوژی و پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه ، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تحول ناشی از رویکرد تدریس مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در دروس زبان انگلیسی و عربی صورت پذیرفت. مطالعه به روش شبه­تجربی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه دانش‌آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395 بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای، تعداد120 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل فهرست بررسی ارزیابی مهارت‌های اجتماعی کودکان ماتسون و همکاران (1983) بود. روش: به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌ها و تکنیک‌های آمار توصیفی و استنباطی مختلف ازجمله روش‌های آماری میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس استفاده شد. یافته‌ها: تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل در قالب آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که کاربرد تدریس مشارکتی از نوع تکنیک جیک ساو بر رشد مهارت‌های اجتماعی و خرده‌مقیاس‌های آن در دانش‌آموزان مورد مطالعه مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد بین گروه آزمایش و کنترل در پس‌آزمون، تفاوت معنادار یافت شد (p=0.001). همچنین بین گروه‌ها در تمام خرده‌مقیاس‌های مهارت‌های اجتماعی تفاوت معنی دار یافت شد(p

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  اهداف: از جمله روش‌های فعالی که امروزه توجه صاحب‌نظران تعلیم و تربیت را به خود جلب کرده است، یادگیری مشارکتی است. پژوهش حاضر به‌منظور بررسی دقیق‌تر تاثیر یادگیری مشارکتی از طریق آموختن با هم بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان، طراحی و اجرا شد.   روش‌ها: این مطالعه شبه‌تجربی در جامعه دانش‌آموزان پسر دبیرستان‌های شهر کاشان در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد. 50 دانش‌آموز از دو کلاس یک مدرسه با رو...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی، در سال تحصیلی 86-1385 بود. تحقیق به روش شبه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه‌ آماری شامل 100 نفر از دانش‌آموزان پسر و دختر سال اول راهنمایی شهر هشترود بودند که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب گردیدند. 49 نفر به عنوان گروه آزمایش برای آموزش یادگیری مشارکتی و 51 نفر نیز به ع...

به‌منظور بررسی تأثیر روش تدریس یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روانشناسی  99  دانش‌آموز از بین دبیرستان‌های پسرانه این شهرستان به‌صورت تصادفی انتخاب شد. پس از همتاسازی آزمودنی‌ها یک کلاس به‌عنوان گروه آزمایش و یک کلاس به‌عنوان گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفت. حجم نمونه بعد از همتاسازی دانش‌آموزان دو گروه، به 20 ...

هدف پژوهش حاضر، تعیین میزان ارتقاء سطح انگیزش پیشرفت دروس زبان انگلیسی و عربی با استفاده از روش آموزش چند رسانه‌ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پسر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب بودند. به شیوه نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 20 نفر انتخاب و در دو گروه کنترل و آزمایش به شیوه تصادفی ساده جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها آزمون انگیزش پیشرفت ولرند(1991) بود. داده‌ها با استفاده ا...

كچ ي هد فده و هقباس : ي ک ي طقس زورب للع زا اه ي ،ررکم ا لماوع تلاخد ي ژولونوم ي ک ا رد ي ن قم طققس عون ي وراد دقشاب ي س ي روپسولک ي ،ن ح لدم رد طقس شهاک بجوم ي ناو ي CBA/j×DBA/2 م ي تنآ ددرگ ي داب ي اه ي ان و راققتم TGF-β لماوع زا عت مهم يي ن گلماح تشونرس هدننک ي سررب روظنم هب رضاح هعلاطم تسا ي ات ث ي ر اس ي روپسولک ي ن م رب ي از ا ي ن تنآ عون ي داب ي س و اه ي اکوت ي ن TGF...

پژوهش حاضر با هدف شناسایی اثرات الگوی تدریس بدیعه پردازی بر پرورش خلاقیت دانش آموزان در درس زبان انگلیسی و مقایسه آن با الگوی تدریس سنتی انجام گرفته است. این مطالعه به روش نیمه‌آزمایشی و با استفاده از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل صورت گرفته است. جامعه آماری، شامل کلیه دانش آموزان دختر سال سوم دوره متوسطه اول شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395 بود. به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه ای چن...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود