تخمین آبنمود سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل HEC-HMS و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایدنک)

نویسنده

  • شکری, سعید
چکیده

  Among the variety of method s used for estimating runoff in the watershed, the SCS method has universal applicability, so the main aim of this study is the calibration of SCS method and the creation of flood hydrograph. The HEC-HMS hydrologic (rainfall-runoff) model has been used for Idanak watershed flood estimation. Using the residual sum of squared minimization function”, calibration process was completed and the results were evaluated at the end. The results indicate that models with no use of calibration would not be trustful. Relying on model parameters (CN, Ia) estimation using experimental relationships causes poor match between observed and simulated runoff and proves the necessity of calibration. In the models calibration and validation the difference of peak flows between hydrograph and simulated hydrograph is always less than 10 percent and coefficient of determination between the two is 0.82. the calibration model results show the efficiency of the model in estimation of runoff and flood peak flow. The validation results associated with the volume of runoff is not acceptable, because the difference between observed and simulated runoff volume is more than 31 percent .

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین آبنمود سیلاب حوزه آبخیز با استفاده از مدل hec-hms و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز ایدنک)

برای برآورد روآناب در حوزه آبخیز از روش­های گوناگونی استفاده می­شود که در این میان روش scs کاربرد جهانی دارد . بنابراین استفاده از روش scs و چگونگی شکل­گیری آبنمود سیلاب موضوع اصلی این تحقیق را تشکیل می­دهد. در این راستا به منظور تخمین سیلاب حوزه آبخیز ایدنک از مدل هیدرولوژیکی بارش- رواناب hec-hms استفاده شد. سپس با استفاده از تابع حداقل سازی مجموع مربعات باقیمانده نسبت به عملیات واسنجی اقدام گ...

متن کامل

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره)

     Quantifying the effects of watershed management projects is a first step in the evaluation of their efficiency. Selecting suitable index for evaluation is an important concern in an evaluation process and is determined on the basis of project type, evaluation method, required accuracy, and available data. Watershed management projects have been initiated in Goosh-Bahreh Watershed, Khorasan...

متن کامل

تخمین آب نگار سیلاب حوضه های آبخیز بدون آمار با استفاده از شبیه HEC-HMS و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (GIS)

شبیه بارش – رواناب برای یک حوضه ی آبخیز بدون آمار، امکان برآورد دبی اوج و حجم سیلاب و شبیه سازی آب نگار سیلاب را برای حوضه ی مورد نظر فراهم می کند. در این پژوهش، یک شبیه بارش – رواناب با بکارگیری قابلیت های سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(GIS) و روش SCS و شبیه آبشناسی HEC-HMS برای حوضه ی آبخیز کسیلیان، واقع در استان مازندران در شمال ایران، ارایه شده است. ابتدا با بکارگیری الحاقیه ی HEC-GeoHMS و شبیه...

متن کامل

ارزیابی تأثیر عملیات آبخیزداری بر آبنمود سیل با استفاده از مدل hec-hms (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گوش و بهره)

کمی کردن تأثیر پروژه­های آبخیزداری در سطح حوزه ها، اولین گام در ارزیابی اثربخشی این اقدامات می­باشد. مسئله مهم در ارزیابی، انتخاب شاخص­ مناسب برای ارزیابی است که برپایه نوع پروژه، روش ارزیابی، دقت مورد نیاز و داده­های در دسترس تعیین می­شود. از سال 1375 اجرای طرح­های آبخیزداری در حوزه آبخیز گوش و بهره در استان خراسان رضوی، آغاز شده است. در این مطالعه با توجه به اهمیت ارزیابی اثربخشی اقدامات آبخی...

متن کامل

تخمین آب نگار سیلاب حوضه های آبخیز بدون آمار با استفاده از شبیه hec-hms و سامانه ی اطلاعات جغرافیایی (gis)

شبیه بارش – رواناب برای یک حوضه ی آبخیز بدون آمار، امکان برآورد دبی اوج و حجم سیلاب و شبیه سازی آب نگار سیلاب را برای حوضه ی مورد نظر فراهم می کند. در این پژوهش، یک شبیه بارش – رواناب با بکارگیری قابلیت های سامانه ی اطلاعات جغرافیایی(gis) و روش scs و شبیه آبشناسی hec-hms برای حوضه ی آبخیز کسیلیان، واقع در استان مازندران در شمال ایران، ارایه شده است. ابتدا با بکارگیری الحاقیه ی hec-geohms و شبیه...

متن کامل

سنجش عملکرد مدل هیدرولوژیکی HEC-HMS برای حوزه‌های نیمه‌توزیعی و یکپارچه (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوه‌سوخته)

For modeling, the concept of the system and the system boundary is necessary.  The system is defined as a group of objects that in order to fulfill a specific purpose in the framework relationship or interdependence of regularly are interconnected. Systems rainfall - runoff from rainfall in the basin is started and after applying the types of losses (evaporation, infiltration, etc) it will beco...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 5

صفحات  63- 80

تاریخ انتشار 2012-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021